International conferences

  • Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky : Centrum vied o umení SAV, v.v.i. (2018) ()
  • PRAVIDLÁ výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie (2018) ()
  • PRAVIDLÁ výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie (2018) ()