Mgr. Zuzana Bartošová PhD. - aktivity

Účasť na medzinárodných konferenciách:

2014 - „Košice de l´entre-deux-guerres et sa vie artistique polyphone“, Utopia - the 4th bi-annual Conference of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies, University of Helsinki, 29.-30.8.
2013 - „Politické rámce aktivít neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény 70. a 80. rokov XX. storočia“, VI. medzinárodné interdisciplinárne sympózium o totalitarizme, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, 16.-18.5.
2013 - „Od ideológie k ideám: Rezonancia politických zlomov v slovenskom výtvarnom umení druhej polovice 20. storočia“, Bratislava, medzinárodná konferencia „Vedy o umeniach a dejiny kultúry“ v rámci projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, Bratislava, hlavný organizátor: Ústav dejín umenia SAV v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV, Ústavom hudobnej vedy SAV, Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústavom slovenskej literatúry SAV a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, 20.-21.3.
2012 - „Eugen Krón (aktuálny archívny výskum)“, medzinárodná konferencia „KOŠICKÁ MODERNA/Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia.“ Východoslovenská galéria, Košice, 22.-23.3.
2011 - „Nomádi a emigranti 20. storočia: cesty tvorby výtvarných umelcov a kritikov na Slovensko po 1. svetovej vojne“, medzinárodná konferencia „Umění a kultury střední Evropy: Cizinec-vyhnanec-přistěhovalec“, Univerzita Palackého, Olomouc, 15.-17.3.
2011 - „Košice des années 1920 – un centre artistique international,“ medzinárodná konferencia „Transferts, appropriations et fonctions de l´avant-garde dans l´Europe intermédiaire et du nord, 1909-1989“, Centre Interuniversitaire d´Études Hongroises et Finlandaises (CIEH & CIEFi – Sorbonne Paris 3) & l´Institut Finlandaises, Paríž, 23.-24.9.
2010 - „Otázky integrácie ´košickej moderny či umenia Košíc 20. rokov 20. storočia´ do slovenského výtvarného umenia,“ medzinárodná konferencia „Košická moderna / Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia", Východoslovenská galéria, Košice, 11.-13.11.
2009 - „Le fauvisme et l`expresionisme slovaque - un cas presqu`e inconu,“ medzinárodná konferencia „La migration des images. Autour du fauvisme parisien et des expressionismes d`Europe centrale.“ Université de Bourgogne, Dijon, 14.-15.5.
2007 - „Les symposions de la sculpture en Slovaquie dans les années 60. du XX. siecle et ses personnages," medzinárodná konferencia „Rzezba v architekturze“, Instytut historii sztuki, Uniwersytet kardynała Wyszińskiego, Warszawa, 21.-25.2.

Výskumné projekty:

Granty VEGA:

Ústavné projekty:

Medzinárodné projekty: