Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:

ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAKOŠ, Ján. Situácia dejepisu umenia na Slovensku : doplnená a rozšírená prednáška v SNG dňa 19. 10. 1984. In Analekta : Informačné a metodické materiály o výtvarnom umení. roč. VI., č. 7/1979. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1984, s. 1-264.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BAKOŠ, Ján. Idea východnej strednej Európy ako umeleckého regiónu. In BAKOŠ, Ján et al. Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2002, s. 10-18. ISBN 80-224-0738-0.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BAKOŠ, Ján. Otto Pächt and Albert Kutal: Methodological Parallels. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2014, roč. 62, č. 5, s. 406-422. ISSN 0049-5123.
BAKOŠ, Ján. Czech Structuralism and Semiotics as Apology of Avant-garde. In Eirene : Studia Graeca et Latina, 2012, roč. 48, s. 147-152. ISSN 0046-1628.
BAKOŠ, Ján. Prologue: Strategy of Socialist Realism. In Centropa : a journal of central European architecture and related arts, 2011, vol. 11, no. 2, p. 109-112. ISSN 1532-5563.
BAKOŠ, Ján. Rekonstruieren oder konstruieren wir die Geschichte der Kunst? Beispiel: Die Kunst der Slowakei. In Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft Museumswesen und Denkmalpflege, 2002, roč. 55, č. 3, s. 122-130. ISSN 0023-5474.
BAKOŠ, Ján. Monuments and Ideologies. In Centropa : A Journal of Central European Architecture and Related Arts, 2001, vol. 1, n. 2, p. 101-107. ISSN 1532-5563.
BAKOŠ, Ján. Totalitarismus und Tradition. Project. In Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft Museumswesen und Denkmalpflege, 1992, roč. 45, č. 6, s. 283-284. ISSN 0023-5474.
BAKOŠ, Ján. Der tschecho-slowakische Strukturalismus und die Kunstgeschichtsschreibung. In Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1991, band 36, s. 53-103. ISSN 0044-2186.
BAKOŠ, Ján. Pozícia brnenskej stolice dejín umenia v 50. a 60. rokoch 20.storočia. In Časopis Matice Moravské, 1990, roč. 109, s. 365-373. ISSN 0323-052X.
BAKOŠ, Ján. Český dejepis umenia a Slovensko. In Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 1986, č. 3, s. 211-228. ISSN 0049-5123.
BAKOŠ, Ján. Implikácie interpretácií. In Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 1981, č. 6, s. 97-125. ISSN 0049-5123.
BAKOŠ, Ján. Dejinná súvislosť umeleckých diel. In Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 1981, č. 2, s. 102. ISSN 0049-5123.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BAKOŠ, Ján. Max Dvořák´s Legacy after Ninety Years. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2011, roč. 44, č. 1, s. 3-8. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Paths and Strategies in the Historiography of Art in Central Europe. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2010, roč. 43, č. 1, s. 85-118. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Introductory: Gombrich´s Struggle against Metaphysics. In Human Affairs : A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences, 2009, vol. 19, no. 3, p. 239-250. (2009 - CEEOL, Versita). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: http://www.versita.com.
BAKOŠ, Ján. Walter Benjamin a hĺbka historicity (Benjamin a Viedenská škola dejín umenia). In Slovak Review of World Literature Research : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2007, vol. XVI, č. 1, s. 27 - 36. ISSN 1335-0544.
BAKOŠ, Ján. Vienna School Disciples and "The New Tasks of Art History". In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2007, roč. 40, č. 2, s. 145 - 155. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Slovak Art History in the Time of Globalization. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2006, roč. 39, č. 1, s. 115-119. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. The Prague linguistic circle´s contribution to art history. In Human Affairs : A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences. - Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV : Ústav orientalistiky SAV : Historický ústav SAV, 2005, vol.15, no.1, p. 22-34. ISSN 1337-401X.
BAKOŠ, Ján. Metamorphoses of Ownership and Dilemmas of Communist Monument Protection. In Human Affairs : A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences. - Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV : Ústav orientalistiky SAV : Historický ústav SAV, 2004, vol.14, no.1, s. 57-70. ISSN 1337-401X.
BAKOŠ, Ján. Bitky o pamiatky. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 1998, č. 3, s. 42-44. ISSN 0231-6714.
BAKOŠ, Ján. Od ikonológie k semiotike. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1998, č. 1-3, s. 3-48. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Jaromír Homolka – historik stredovekého umenia Slovenska. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1996, č. 1-3, s. 3-10. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Strategy of Socialist Realism (A comment). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1993, č. 2-3, s. 179-183. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Priestory interpretácií. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 1992, č. 5, s. 8-20. ISSN 0231-6714.
BAKOŠ, Ján. Peripherie und kunsthistorische Entwicklung. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1991, č. 1, s. 1-11. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Monuments and Ideologies. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 1991, vol. 1, no. 2, p. 106-119. ISSN 1337-401X.
BAKOŠ, Ján. Historický výskum súčasnosti. In Slovenské pohľady, 1989, č. 4, s. 2-15. ISSN 1335-7786.
BAKOŠ, Ján. Periféria alebo križovatka kultúr? In Slovenské pohľady, 1988, č. 7, s. 5-19. ISSN 1335-7786.
BAKOŠ, Ján. Región, periféria a umeleckohistorický vývoj. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 1987, č. 12, s. 53-60. ISSN 0231-6714.
BAKOŠ, Ján. Príspevok k problematike vzťahov rakúskeho a slovenského tabuľového maliarstva v druhej štvrtine 15. storočia. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1982, č. 1, s. 56-87. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Stav bádania o začiatkoch gotického tabuľového maliarstva na Slovensku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1972-1974, roč. 6-8, č. 1-6, s. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Dielo a svet slovenského maliarstva. In Slovenské pohľady, 1969, roč. 85, č. 1, s. 103-118. ISSN 1335-7786.
BAKOŠ, Ján. Tajomstvo sveta a diela Rudolfa Filu. : hypotéza. In Slovenské pohľady, 1968, roč. 84, č. 1, s. 103-109. ISSN 1335-7786.
BAKOŠ, Ján. Výtvarná "Avantgarda 38" a jej realita. In Výtvarný život : revue výtvarného umenia, 1968, roč. 13, č. 7, s. 298-305. ISSN 0139-7214.
BAKOŠ, Ján. Významové vrstvy grafickej tvorby Albína Brunovského. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1968, roč. 2, č. 1, s. 111-132. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Úvahy o umeleckohistorickom stanovisku Alberta Kutala. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1982, č. 2, s. 120-142. ISSN 0044-9008.
BAKOŠ, Ján. Príspevok k noetike surrealistického umenia. In Estetika, 1966, č. 1, s. 31-42. ISSN 0014-1291.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BAKOŠ, Ján. Gombrichův zápas s metafyzikou. In Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám : Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. František Mikš, Ladislav Kesner (eds.). - Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Seminář dějin umění, 2010, s. 85-116. ISBN 978-80-87029-57-2.
BAKOŠ, Ján. A Remark on Globalization in (East) Central Europe. In Art and Globalization. - Pennsylvania : State University Press, 2010, s. 205-208. ISBN 978-0-271-03716-5.
BAKOŠ, Ján. ”Nominalists“ versus ”Realists“ or ”Humanists“ versus ”Relativists“ : Methodological Visions and Revisions within the Vienna School. In Die Etablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Deutschland, Polen und Mitteleuropa. Hrsg. von Wojciech Bałus und Joanna Wolańska. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 315-347. ISBN 978-83-8910195-2.
BAKOŠ, Ján. Jan Bialostocki and Center-Periphery Problem. In Bialostocki. Magdalena Wróblewska (ed.). - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2009, s. 63-75. ISBN 978-83-88341-50-2.
BAKOŠ, Ján. Alois Riegl - otec umeleckohistorického nacionalizmu? In Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník k poctě Jiřího Kuthana. - Praha : Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK, 2005, s. 399-408. ISBN 80-903600-1-7.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BAKOŠ, Ján. From the Ideological Critique to the Market. In Artwork through the Market : the Past and the Present. - Bratislava : Veda, 2004, s. 13-51. ISBN 80-224-0823-9.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BAKOŠ, Ján. From National to Dynastic History of Art (a Path of Art History in Central Europe). In Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310-1437). Markéta Jarošová, Jiří Kuthan. - Praha : Karlova univerzita, 2008, s. 763-783. ISBN 978-80-87258-10-1.
BAKOŠ, Ján. Vienna School Methodological Doctrine: Visions and Revisions. In Writing Central European Art History : PATTERNS_Travelling Lecture Set 2008/2009. Piotr Piotrowski. - Graz : ERSTE Stiftung Reader 01, 2008, s. 22-36.
BAKOŠ, Ján. Max Dvořák - a neglected re-visionist. In Wiener Schule : Erinnerung und Perspektiven. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2005, s. 55-71. ISBN 3-205-77406-x.
BAKOŠ, Ján. From Universalism to Nationalism. Trasnformation of Vienna School Ideas in Central Europe. In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. - Berlin : Mann Verlag, 2004, s. 79-101. ISBN 3-7861-2491-4.
BAKOŠ, Ján. Richter versus Riegl. In Václav Richter 1900-1970 : sborník příspěvků ze sympozia pořádaného ke 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí profesora Václava Richtera Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci a Seminářem dějin umění MU v Brně 19.5.2000 v Muzeu umění Olomouc. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001, s. 9-24. ISBN 80-244-0253-x.
BAKOŠ, Ján. Metamorphoses of Jacob Burckhardt's legacy. In Horizonte. Beiträge zu Kunst und Kunstwissenschaft : 50 Jahre Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. - Zürich : Hatje Cantz, 2001, s. 345-352. ISBN 3-908196-00-0.
BAKOŠ, Ján. Viedenská škola dejín umenia a český dejepis umenia. In Bulletin Moravské galerie v Brně. - Brno : Moravská galerie, 1998, roč. 54, s. 5-11. ISBN 80-7027-074-8.
BAKOŠ, Ján. The Vienna School's hundred and sixty-eighth graduate : the Vienna School's ideas revised by E. H. Gombrich. In Gombrich on art and psychology. Richard Woodfield. - Manchester : Manchester University Press, 1996, s. 234-261. ISBN 0-7190-4769-2.
BAKOŠ, Ján. La Scuola Viennese di Storia dell’Arte e la storiografia dell’arte ceca. In La scuola viennese di storia dell’arte. - Gorizia : ICM, 1996, s. 123-142.
BAKOŠ, Ján. Illusionen und Desillusionen des Künstlers im Käfig. In Der Riss im Raum : Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien. Herausgegeben von Matthias Flügge in Zusammenarbeit mit Jiří Švestka. - Berlin : Guardini Stiftung, 1994, s. 72-80. ISBN 33-6400-323-8.
BAKOŠ, Ján. The Idea of East Central Europe as an Artistic Region and 14th Century Painting and Sculpture in Slovakia. In Künstlerischer Austausch - Artistic Exchange : XXVIII. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte Berlin 1992. Herausgegeben von Thomas W. Gaehtgens. - Berlin : Akademie Verlag, 1993, s. 51-63. ISBN 3-05-002296-5.
BAKOŠ, Ján. Denkmale und Ideologien. In Denkmal, Werte, Gesellschaft : zur Pluralität des Denkmalbegriffs. - Frankfurt a.M ; New York : Campus, 1993, s. 347-361. ISBN 3-593-34883-7.
BAKOŠ, Ján. Epistemologický obrat na ceste historika umenia. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno : Masarykova univerzita, F, roč. 34/36, řada uměnovědná, 1990/1992 (1993). ISSN 1211-7390.
BAKOŠ, Ján. Die epistemologische Wende eines Kunsthistorikers. In L'art et les Révolutions : Actes du XXVIIe Congres CIHA. sectión 5. - Strasbourg : Sociéte Alsacience pour le Développement de l ´Histoire de l ´Art, 1992, s. 53-72.
BAKOŠ, Ján. The Vienna School's views of the structure of the art historical process. In Akten des 25. Kongresses für Kunstgeschichte : Wien und die Entwicklung der kunsthistorischen Methode. Vol. I. - Wien : Böhlau, 1984, s. 117-122.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BAKOŠ, Ján. Príbeh zakliatej vednej disciplíny/Seminár dejín umenia na bratislavskej univerzite. In Pocta Václavovi Menclovi : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. - Bratislava, 2000, s. 9-18. ISBN 80-88 982-10-3.
BAKOŠ, Ján. Zmysel interpretácie a archeológia ľudskej existencie. In Očami X : Desať autorov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení.. Zuzana Bartošová. - Bratislava : Orman, 1996, s. 71-95. ISBN 80-96
BAKOŠ, Ján. Štrukturalizmus na Slovensku ako symbolický skok. In Československý štrukturalizmus a viedenský scientizmus. Peter Michalovič. - Bratislava : Stimul, 1992, s. 8-19. ISBN 80-85697-04-1. BAKOŠ, Ján. Der tschecho-slowakische Strukturalismus und die Kunstgeschichtsschreibung. In Československý štrukturalizmus a viedenský scientizmus. Peter Michalovič. - Bratislava : Stimul, 1992, s. 160-167. ISBN 80-85697-04-1.
BAKOŠ, Ján. Československá alternatíva a umelecká kultúra. In Kontexty českého a slovenského umenia : (zborník referátov z konferencie). Zostavili: Marta Herucová, Katarína Jaloviarová, Iva Mojžišová. - Bratislava : Správa kultúrnych zariadení MK SR : Kruh priateľov českej kultúry, 1988, s. 5-9.
BAKOŠ, Ján. Základné otázky dejín umenia očami sovietskej semiotiky. In Litteraria : znak - systém - proces. 24. - Bratislava : SAV, 1987, s. 75-97.
BAKOŠ, Ján. O literárnosti v surrealistickom maliarstve. In Problémy literárnej avantgardy : konferencia Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach 25.-27. októbra 1965. - Bratislava, 1968, s. 381-387.

Editorská činnosť:

Relativism versus Universalism and E.H.Gombrich. Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Vol. 19, n. 3 (2009). Zostavovateľ čísla Ján Bakoš. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV : Ústav orientalistiky SAV : Historický ústav SAV. ISSN 1337-401X.

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 41, č. 1 (2008). Zostavovateľ čísla Ján Bakoš. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Hlavný redaktor Ján Bakoš. Bratislava : Ústav dejín umenia, 1968-. od roku 2005 dvakrát do roka. ISSN 0044-9008.

Artwork through the Market : the Past and the Present. Editor Ján Bakoš. Bratislava : Veda, 2004. 351 s. ISBN 80-224-0823-9.

Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Zostavovateľ a spoluautor Ján Bakoš. Bratislava : Veda, 2002. 280 s. ISBN 80-224-0738-0.

Minulosť v prítomnosti: súčasné umenie a umeleckohistorické mýty. Editor Ján Bakoš. Bratislava : Nadácia - Centrum súčasného umenia, 2002. 255 s. ISBN 80-89009-10-7.

Totalitarianisms and Traditions. ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Č. 2-3 (1993). Zostavovateľ čísla Ján Bakoš. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

Problémy umenia 16.-18. storočia : zborník referátov zo sympózia. Editor Ján Bakoš. Bratislava : Umenovedný ústav SAV, 1987.