Mgr. Jozef Medvecký CSc. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:

ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MEDVECKÝ, Jozef. Umelecké pamiatky a baroková výzdoba katedrálneho chrámu. In Kolíska kresťanstva na Slovensku : Nitriansky hrad a Katedrála sv. Emeráma v premenách času. - Nitra : Biskupský úrad : Archeologický ústav SAV ; Bratislava, 2011, s. 208-391, pozn. s. 472-495. ISBN 978-80-970809-8-3.
MEDVECKÝ, Jozef. Anton Schmidt, Schemniciensis pictor academicus : život a dielo barokového maliara. In Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí : katalóg výstavy Slovenská národná galéria 16. december 2010 – 13. marec 2011. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010, s. 104-141. ISBN 978-80-8059-154-0.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MEDVECKÝ, Jozef. Slovo a obraz v protestantskom umení 17. storočia na Slovensku. In BAKOŠ, Ján et al. Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2002, s. 145-190. ISBN 80-224-0738-0.
MEDVECKÝ, Jozef. Maliarstvo radikálneho baroka. In Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998, s. 34-37. ISBN 80-8059-014-1.
MEDVECKÝ, Jozef. Franz Anton Maulbertsch a jeho okruh. In Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998, s. 81-82. ISBN 80-8059-014-1.
MEDVECKÝ, Jozef. Sakrálne maliarstvo od renesancie k baroku. In Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998, s. 20-23. ISBN 80-8059-014-1.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

MEDVECKÝ, Jozef. Praecursor Domini : der Gewölbefresken-Zyklus in der Universitätskirche des hl. Johannes des Täufers in Trnava (1700) und die Frage nach ihrer Urheberschaft. In Acta Historiae Artis Slovenica : Baroque Ceiling Painting. Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and Northern Italy, 2011, roč. 16, č. 1-2, s. 167-180. ISSN 1408-0419.
MEDVECKÝ, Jozef. Gottlieb Anton Galliarti inventor. Die Gewölbefresken in der Kathedrale zu Nitra und ihr Schöpfer. In Acta Historiae Artium, 2009, roč. 50, s. 75-86. ISSN 0001-5830.
MEDVECKÝ, Jozef. Der Welt Lauf - Egy 1543-ból származó lőcsei falfestmény és nürnbergi előképe. In Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató, 1988, roč. 17, č. 2, s. 181-187. ISSN 0133-1531.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

MEDVECKÝ, Jozef. Oltárny obraz sv. Štefana kráľa v Skalici. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2012, roč. 61, č. 2, s. 46-47, 5 il. ISSN 1335-4353.
MEDVECKÝ, Jozef. Smrť a korunovanie Panny Márie. Gotická freska v Nitre. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2012, roč. 61, č. 4, s. 2-8, 13 il., 2 il. obálka. ISSN 1335-4353.
MEDVECKÝ, Jozef. Gottlieb Anton Galliarti inventor. Maliarska výzdoba katedrály v Nitre a jej autor. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2010, roč. 43, č. 2, s. 178-212. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara - MEDVECKÝ, Jozef. Sunt, ut erunt horae… Zum spätbarocken Umbau und zur malerischen Ausschmückung der Koháry Schlösser in Ebenthal und St. Anton (Svätý Anton). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2010, roč. 43, č. 2, s. 213-240. ISSN 0044-9008.
MEDVECKÝ, Jozef. Zu den Quellen von Tencallas Malstil. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2007, roč. 40, č. 2, s. 237 - 244. ISSN 0044-9008.
MEDVECKÝ, Jozef. Inšpirácia grafickými predlohami v maliarstve 17. storočia na Slovensku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2006, roč. 39, č. 2, s. 199 - 212. ISSN 0044-9008.
MEDVECKÝ, Jozef. Addenda k Thurzovmu oltáru "Speculum justificationis" (predlohy a realizácia). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2003, č. 2, s. 92-121. ISSN 0044-9008.
MEDVECKÝ, Jozef. Medzi renesanciou a barokom. K charakteru domácej maliarskej tvorby 1. polovice 17. storočia. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1998, č. 1-3, s. 117-145. ISSN 0044-9008.
MEDVECKÝ, Jozef. Trogerove maľby v kláštornom kostole alžbetínok v Bratislave. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 1995, č. 4, s. 56-59. ISSN 1335-4353. MEDVECKÝ, Jozef. Reštaurovanie jazdeckého portrétu zo zbierok Múzea Červený Kameň. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 1995, č. 3, s. 52-55. ISSN 1335-4353.
MEDVECKÝ, Jozef. Speculum Justificationis. Thurzov oltár z r. 1611 a jeho protestantská ikonografia. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1994, č. 1, s. 78-102. ISSN 0044-9008.
MEDVECKÝ, Jozef. K počiatkom činnosti Carpofora Tencalu. Ranobarokové fresky na hrade Červený Kameň a ich ikonografia. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1994, č. 3, s. 237-311. ISSN 0044-9008.
MEDVECKÝ, Jozef. Oltár sv. Kríža v Spišskej Kapitule. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 1994, č. 5-6, s. 14-19. ISSN 1335-4353.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

MEDVECKÝ, Jozef. „Unterschidliche Engel nach zwey vornemsten Künstlern aus Italien“. Reflexionen über die Migration der Motive in der Barockmalerei. In „Ez világ, mint egy kert…” : Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. - Budapest : MTA Művészettörténeti Kutatóintézet : Gondolat Kiadó, 2010, s. 425-440. ISBN 978-963-7381-99-7.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

MEDVECKÝ, Jozef. Klenbové fresky Univerzitného kostola sv. Jána Krstiteľa a otázka ich autorstva. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2012, s. 19-26, 13 il. ISBN 978-80-89175-54-3.
MEDVECKÝ, Jozef. Grafické predlohy maliarstva na Slovensku v 16. a 17. storočí. In RUSINA, Ivan. Dejiny slovenského výtvarného umenia - Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2009, s. 307-315. ISBN 978-80-8059-940-4.
MEDVECKÝ, Jozef. Neskororenesančné tabuľové maľby a obrazy. In RUSINA, Ivan. Dejiny slovenského výtvarného umenia - Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2009, s. 301-307. ISBN 978-80-8059-940-4.
MEDVECKÝ, Jozef. Maliari a maliarske dielne na Slovensku v ranom novoveku. In RUSINA, Ivan. Dejiny slovenského výtvarného umenia - Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2009, s. 283-291. ISBN 978-80-8059-940-4.
MEDVECKÝ, Jozef. Monogramisti : K autorstvu barokových nástenných malieb v Trnave (1700), Priekope (1772) a Šamoríne (1778). In Umenie ma Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 22. a 23. októbra 2008. Zost. Michaela Haviarová, Ivan Gojdič. - Trnava : BEN&M, Miriam Uličná, 2009. ISBN 978-80-970246-0-4.
MEDVECKÝ, Jozef. Johann Lucas Kracker, Jasov a východoslovenské rokoko. In Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok. Ivan Rusina a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998, s. 82-85. ISBN 80-8059-014-1.
MEDVECKÝ, Jozef. Paul Troger, viedenská akadémia a maliarstvo neskorého baroka. In Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok. Ivan Rusina a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998, s. 53-55. ISBN 80-8059-014-1.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

MEDVECKÝ, Jozef. "Man fand bey ihm eine richtige Zeichnung, ein vernünftiges Kolorit und sinnreiche Zusammensetzungen..." Carpoforo Tencallas Deckenmalereien auf der Burg Červený Kameň. In Baroque Ceiling Painting in Central Europe : Proceedings of the International Conference. Martin Mádl - Michaela Šeferisová Loudová - Zora Wörgötter ( ed.). - Praha : Artefactum, 2007, s. 189-194, 7 il. ISBN 80-86890-14-7.
MEDVECKÝ, Jozef. Speculum Justificationis. The 1611 Thurzo Altarpiece and its Nuremberg Model. In Public Communication in European Reformation : Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Editors: Milena Bartlová and Michal Šroněk. - Praha : Artefactum, 2007, s. 197 - 204. ISBN 80-86890-15-5.
MEDVECKÝ, Jozef. Anklänge an den Rudolfinischen Manierismus in der Malerei des 17. Jh. in der Slowakei. In Rudolf II, Prague and the World : Papers from the International Conference. - Praha : Artefactum, 1998, s. 156-160. ISBN 80-902279-9-6.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

MEDVECKÝ, Jozef. Epitaf Petronely Zmeškalovej z roku 1600 a eschatologické témy v protestantskom umení 17. storočia na Slovensku. In Posledné veci človeka : štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. - 18. storočia. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. - Bratislava : Veda, 2010, s. 86-100. ISBN 978-80-224-1124-0.
MEDVECKÝ, Jozef. Návrhy neskorobarokovej maliarskej výzdoby biskupskej kaplnky v Spišskej Kapitule. In Acta musaei scepusiensis.Pohľady do minulosti VIII. Mária Novotná. - Levoča : Slovenské národné múzeum : Spišské múzeum, 2008, s. 287-300. ISBN 978-80-85167-39-9.
MEDVECKÝ, Jozef. ,,Wie man schöne Kupffer-Stücke und Einfälle berühmter Meister in dem Mahlen gebrauchen soll..." Die Inspiration durch graphische Vorlagen in der Malerei des 17. Jahrhunderts in der Slowakei. In Generationen - Interpretationen - Konfrontationen. Barbara Balážová (Ed.). - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV : Ateliér Choma, 2007, s. 251-263. ISBN 978-80-968682-9-2.
MEDVECKÝ, Jozef. Klaňanie troch kráľov. In Zbierka umenia 15. - 18. storočia Národnej banky Slovenska - Múzea mincí a medailí Kremnica. Barbara Balážová. - Kremnica : Krupa print s. r. o., 2006, s. 164. ISBN 80-8043-110-8.
MEDVECKÝ, Jozef. Stredoeurópske kontexty ranobarokového maliarstva na Slovensku. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. - 27. októbra 2005. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity, 2006, s. 31-44. ISBN 80-8082-084-8.
MEDVECKÝ, Jozef. Vízia proroka Ezechiela o konci sveta. In Zbierka umenia 15. - 18. storočia Národnej banky Slovenska - Múzea mincí a medailí Kremnica. Barbara Balážová. - Kremnica : Krupa print s. r. o., 2006, s. 100-103. ISBN 80-8043-110-8.
MEDVECKÝ, Jozef. Barokové inšpirácie - adaptácia a interpretácia predlôh v maliarskej tvorbe Antona Schmidta. In Pocta Karolovi Kahounovi : súvislosti slovenského umenia. - Bratislava : Stimul, 2006, s. 98-113. ISBN 80-89236-08-1.
MEDVECKÝ, Jozef. Joannes Cantius confessor. K ikonografii Krackerovho banskobystrického obrazu. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej na Trnavskej univerzite v dňoch 27. a 28. októbra 2004. - Trnava : Katedra dejín umenia a kultúry, FF Trnavská Univerzita, 2005, s. 60-69. ISBN 80-8082-040-6.
MEDVECKÝ, Jozef. Thurzov oltár Speculum Iustificationis a jeho norimberská predloha. In Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska. Kolokvium stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905-1973) : zborník príspevkov. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2003, s. 119-133.
MEDVECKÝ, Jozef. Umenie 17. storočia ako nástroj konfesionálnej propagandy. In Umenie Slovenska - jeho historické funkcie : zborník materiálov z konferencie organizovanej Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 23. a 24. novembra 1999. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1999, s. 185-195. ISBN 80-968295-0-5.
MEDVECKÝ, Jozef. Speculum Justificationis. Turzovský oltár z kaplnky Oravského hradu a jeho ikonografia. In Zborník Oravského múzea. 12. - Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 1995, s. 53-67. ISBN 978-80-968880-5-4.
MEDVECKÝ, Jozef. Der Welt Lauf. Nástenná maľba z r. 1543 v Levoči a jej norimberská predloha. In Problémy umenia 16.-18. storočia : zborník referátov zo sympózia. Ján Bakoš. - Bratislava : Umenovedný ústav SAV, 1987, s. 48-56.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

MEDVECKÝ, Jozef. Obrátená noha Tencallovej nymfy, alebo o putovaní motívov v barokovom maliarstve. In Umění a kultura : sborník příspěvků z Mezinárodní konference kulturních studií (Searching for Culture - SEFOC) 16.-17. října 2014 Univerzita Palackého v Olomouci. Ladislav Daniel (ed.) ; recenzenti: Pavel Waisser, Anežka Šimková. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 7-16. ISBN 978-80-244-4751-3. Predtým ako abstrakt In SEFOC - International cultural studies conference, October 16-17, 2014 : Booklet of abstracts. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 39-40.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

MEDVECKÝ, Jozef. Obrátená noha Tencallovej nymfy, alebo o putovaní motívov v barokovom maliarstve. In SEFOC - International cultural studies conference, October 16-17, 2014 : Booklet of abstracts. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 39-40.
MEDVECKÝ, Jozef. Raný barok v Skalici (Z problematiky vzájomných kontaktov Uhorska a Moravy v 2. polovici 17. storočia). In Historická Olomouc : sborník příspěvků. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002, s. 273-293. ISBN 80-244-0177-0.

Editorská činnosť:

Nitriansky hrad a Katedrálny chrám - Bazilika sv. Emeráma. Zostavili Viliam Judák, Peter Bednár, Jozef Medvecký. Nitra : Biskupský úrad : Arte Libris, 2012. 159 s. Anglická mutácia: The Nitra Castle and Cathedral Church - Basilica of st. Emmeram. Nitra: Biskupský úrad, Arte Libris, 2012. 159 s. ISBN 978-80-971057-5-4.

Kolíska kresťanstva na Slovensku : Nitriansky hrad a Katedrála sv. Emeráma v premenách času. Zostavili Viliam Judák, Peter Bednár, Jozef Medvecký. Nitra : Biskupský úrad : Archeologický ústav SAV ; Bratislava, 2011. 490 s. ISBN 978-80-970809-8-3.

Lux in tenebris. : Barock in der Slowakei und sein Mitteleuropäischer Kontext. Editor Ivan RUSINA, redakcia Jozef Medvecký. Bratislava : SNG : EL&T, 2000. 2 elektronické optické disky (CD ROM).

Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok : katalóg výstavy. Zostavil Jozef Medvecký. Bratislava : SNG, 1999.

ARS 1967-1992 : Kompletná bibliografia a súhrnné registre. č. 3 (1992). Zostavovateľ Jozef Medvecký. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 1992. 175 s. ISSN 0044-9008.

Barock in der Slowakei : Revue für das Kulturerbe Pamiatky a múzeá - Sonderdruck. Bratislava : Slovenské národné múzeum : Pamiatkový úrad SR, 1992. ISSN 1335-4353.