Mgr. Bibiana Pomfyová PhD. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

POMFYOVÁ, Bibiana. Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra - torzálne poznatky - torzálne hypotézy. In Archaeologia historica, 2015, vol. 40, č. 2, s. 733-777. ISSN 0231-5823.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

POMFYOVÁ, Bibiana. Počiatky gotickej architektúry. In BURAN, Dušan. Gotika. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2003, s. 39-59. ISBN 80-8059-080-X.
POMFYOVÁ, Bibiana. Vrcholnegotická architektúra na Spiši. In BURAN, Dušan. Gotika : dejiny slovenského výtvarného umenia. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2003, s. 97-109. ISBN 80-8059-080-X.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

POMFYOVÁ, Bibiana - SAMUEL, Marián - ŽAŽOVÁ, Henrieta. Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov). In Archaeologia historica, 2013, roč. 38, č. 1, s. 271-290. ISSN 0231-5823.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

POMFYOVÁ, Bibiana - SAMUEL, Marián. Románsky lev z Bíne. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2013, roč. 62, č. 2, s. 2-7. ISSN 1335-4353.
POMFYOVÁ, Bibiana. Liturgický kontext ranostredovekej architektúry. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2005, roč. 38, č. 2, s. 108-134. ISSN 0044-9008
POMFYOVÁ, Bibiana. K niektorým otázkam hodnotenia stredovekej architektúry na Slovensku (Príklad Spiša). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2000, č. 1-3, s. 33-60. ISSN 0044-9008.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

POMFYOVÁ, Bibiana. Die Interpretationsmöglichkeiten der Sakraltopographie in Mikulčice. In Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Herausgegeben von Lumír Poláček - Jana Maříková-Kubková. - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v.v.i., 2010, s. 87-100. ISBN 978-80-86023-92-2. ISSN 1804-1345.
POMFYOVÁ, Bibiana. Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont. In Archaeologia historica. 34/09. Editor Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil. - Brno ; Plzeň ; Nitra : Muzejní a vlastivědná společnost : Archeologický ústav AV ČR : Ústav archeologie a muzeologie FF MU : Západočeské muzeum : Archeologický ústav SAV, 2009, s. 745-762. ISBN 978-807275-079-5.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

POMFYOVÁ, Bibiana. Kostol svätého Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografie a historického vývoja mesta. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku. XXII. ročník. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2014, s. 7-40. ISBN 978-80-971553-1-5.
POMFYOVÁ, Bibiana. Galerijné zbierky, literatúra a databázy z dejín umenia ako zdroj epigrafických poznatkov - románske pamiatky. In Latinská epigrafia. : Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Juraj Šedivý a kolektív. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 110-122. ISBN 978-80-223-3776-2.
POMFYOVÁ, Bibiana. Kežmarok v kontexte neskorogotickej architektúry (príklad farského Kostola sv. Kríža). In K stavebným dejinám hradu v Kežmarku : zborník z odbornej konferencie z 30.septembra 2014. Nora Baráthová a kolektív. - Kežmarok : Jadro, 2014, s. 72-97. ISBN 978-80-89426-33-1.
POMFYOVÁ, Bibiana. Karolínska architektúra - k otázkam jej vplyvu a recepcie. In Karolínska kultúra a Slovensko : štúdie. Zostavovateľ Vladimír Turčan. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum, 2011, s. 53-69. ISBN 978-80-8060-264-2.
POMFYOVÁ, Bibiana. Kult svätcov a sakrálna architektúra. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I.. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš. - Bratislava : Chronos, 2006, s. 199-231. ISBN 80-89027-19-9.
POMFYOVÁ, Bibiana. Vybrané problémy k dejinám Spišskej stredovekej architektúry. In Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. - Levoča ; Wroclaw : Klaštorisko n.o. : Centrum Badari Slaskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003, s. 177-191. ISBN 83-88430-25-4.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

POMFYOVÁ, Bibiana - BÓNA, Martin - SAMUEL, Marián. Terénny výskum predrománskej a románskej architektúry na Slovensku - nové obzory a výzvy pre umeleckohistorickú interpretáciu. In Tvarujete si sami? : sborník 3. sjezdu historiků umění 25. - 26. září 2008. Milena Bartlová, Hynek Látal (eds.). - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2011, s. 141-153. ISBN 978-80-7422-073-9.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

POMFYOVÁ, Bibiana. Starý kostol a kláštor minoritov v Levoči - reprezentatívny príklad stredoeurópskej mendikantskej architektúry. In Acta musaei scepusiensis. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum : Rehoľa menších bratov konventuálov - minoritov na Slovensku, 2009, s. 31-49. ISBN 978-80-85167-42-9.
POMFYOVÁ, Bibiana. Chorus psallentium - k interiérovému členeniu kláštorných kostolov. In Pocta Karolovi Kahounovi : súvislosti slovenského umenia. - Bratislava : Stimul, 2006, s. 16-28. ISBN 80-89236-08-1.
POMFYOVÁ, Bibiana. Zaniknutý Kostol sv. Martina v Bratke - príklad zemepanskej fundácie. In Monumentorum Tutela. 16. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2005, s. 123-132. ISBN 80-89079-13-x.
POMFYOVÁ, Bibiana. Súčasný obraz spišskej sakrálnej architektúry 13. storočia. In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia. - Bratislava : Academic Electronic Press. ISBN 80-224-0691-0, 2000-2001, č. 3-4, s. 295-315.
POMFYOVÁ, Bibiana. K otázke funkčného a ideového zamerania stredovekých centrál na Slovensku. In Umenie Slovenska - jeho historické funkcie : zborník materiálov z konferencie organizovanej Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 23. a 24. novembra 1999. Gerát I. a Surý T. (eds.). - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1999, s. 23-32. ISBN 80-968295-0-5.
POMFYOVÁ, Bibiana. Václav Mencl a spišská sakrálna architektúra 13. storočia - príspevok k problému klasifikácie architektúry 13. storočia. In Kolokvium život a dielo Václava Mencla na Slovensku. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 1999, s. 89-98.
POMFYOVÁ, Bibiana. Zur Problematik der mittelalterlichen Zentralbauten in der Region Spiš (Zips). In Mitteleuropa. Kunst. Regionen. Beziehungen – 3.. Štefan Oriško. - Bratislava : Katedra dejín výtvarného umenia UK, 1998, s. 17-35.
POMFYOVÁ, Bibiana. Ofenkacheln Fragmente der Bratislavaer Burg. In Mitteleuropa : Kunst, Regionen, Beziehungen. 2. Štefan Oriško. - Bratislava : STIMUL, 1994, s. 68-76. ISBN 80-85697-18-1.

Editorská činnosť:

Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku [elektronický zdroj]. Bibiana Pomfyová, Barbara Balážová (eds.). Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2008. Dostupné na internete: www.arslexicon.sk

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 37, č. 1-2 (2004). Zostavovateľka čísla Bibiana Pomfyová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.