Mgr. Zuzana Bartošová PhD. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:

ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Slovenská neoficiálna výtvarná scéna 70. a 80. rokov z aspektu literatúry a terminológie. In Cesty a príbehy moderného umenia : zborník príspevkov z kolokvia k 70. narodeninám prof. Tomáša Štraussa. - Bratislava : Združenie historikov moderného výtvarného umenia, 2003, s. 24-58. ISBN 80-968872-6-2.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Über die kulturelle Identität der Slowakei. In Reformländer? - Kulturländer! : Spielzeit 2001/2002. - Leverkusen : Kulturabteilung Bayer, 2001, s. 50-62.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Kunst als Raum der Unabhängigkeit. In Samizdat : alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: die 60er bis 80er Jahre. - Bremen : Edition Temmen, 2000, s. 144-149.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Ein paar Worte zur spezifischen Lage der zeitgenössischen slowakischen bildenden Kunst. In Donauwelten : ein Flussbuch. - Regensburg : Kunstknoten e. V., 2000, s. 243-246. ISBN 3-929517-37-x.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Eugen Krón v Košiciach. In Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. - Košice : Východoslovenská galéria, 2013, s. 150-169. ISBN 978-80-85745-65-8. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035), Vega 2/0081/12.

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Fragmenty. In Milan Paštéka. - Levice : Koloman Kertész Bagala, L.C.A., 2001, s. 64-91. ISBN 80-88897-62-9.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Palimpsest ako jeden z možných jazykov interpretácie dejín umenia 20. storočia (Na príklade umenia Košíc dvadsiatych rokov 20. storočia). In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2013, vol. 5 [22], špeciálne číslo, p. 56-74. (2013 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 1337-9690. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035).

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BARTOŠOVÁ, Zuzana. From the Scene to the Clandestine. International Activities of Artists on the Unofficial Slovak Art Scene 1973–1976 (from the 2nd Artist´s Union Congress, 2.11.1972 to Charter ´77, 1.1.1977). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2008, roč. 41, č. 2, s. 57-75. ISSN 0044-9008.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Svet dejín umenia ako výzva pre tvorbu osobností neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2005, roč. 38, č. 2, s. 155 - 173. ISSN 0044-9008.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Národná versus európska podoba výtvarného symbolizmu (s prihliadnutím na diela Martina Benku, Antona Jasuscha, Arpáda Murmanna, Jána Koniarka a ich interpretácie). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1998, č. 1-3, s. 226-239. ISSN 0044-9008. Vyšlo aj: BARTOŠOVÁ, Zuzana. Národná versus európska podoba výtvarného symbolizmu (s prihliadnutím na diela Martina Benku, Antona Jasuscha, Arpáda Murmanna, Jána Koniarka a ich interpretácie). In MALITI, Eva. Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1999, s. 347-366. ISBN 80-88815-11-8.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výstava šesťdesiate roky v slovenskom umení. In Výtvarný život : revue výtvarného umenia, 1995, roč. 40, č. 4-5, s. 42-45. ISSN 0139-7214.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Slovenské sochárstvo 1945 – 1949. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV.Z modernej grafiky, kresby a sochárstva, 1984, č. 2, s. 25-34. ISSN 0044-9008.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Roky po oslobodení ako pokračovanie pokrokových tradícií v slovenskom umení : (Maľba, grafika a kresba 1945-1948). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1983, č. 1, s. 43-60. ISSN 0044-9008.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Na margo začlenenia košickej moderny do dejín výtvarného umenia na Slovensku. In Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Editorka publikácie Lena Lešková, autorka koncepcie a editorka textov Zsófia Kiss-Szemán, odborná garantka a editorka bibliografie Zuzana Bartošová. - Košice : Východoslovenská galéria, 2013, s. 368-371. ISBN 978-80-85745-65-8.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Od ideológie k ideám: Rezonancia politických zlomov v slovenskom výtvarnom umení druhej polovice 20. storočia. In Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. GERÁT, I.; BŽOCH, A.; PODMAKOVÁ, D.; URBANCOVÁ, H.; HUČKOVÁ, D.; ŽEŇUCH, P. (eds.). - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 143-153. ISBN 978-80-971407-5-5. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035).
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Eugen Krón (aktuálny archívny výskum). In Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia : II. časť medzinárodného projektu 2010-2013, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Východoslovenská galéria, 2012, s. 29-37. ISBN 978-80-85745-64-1. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035), Vega (2/0081/12). Vyšlo aj v anglickom preklade z opačnej strany knihy, s. 29-37.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Dejiny výtvarného umenia 20. storočia na Slovensku vo svetle politických ruptúr. In V hľadaní prameňov : zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej. - Bratislava : VŠVU, 2010, s. 131-137. ISBN 978-80-89259-48-9.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Otázky integrácie "košickej moderny" či "umenia Košíc dvadsiatych rokov 20. storočia" do slovenského výtvarného umenia. In Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia. I. časť medzinárodného projektu 2010-2013. - Košice : Východoslovenská galéria, 2010, s. 24-29. ISBN 978-80-85745-62-7.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Fenomén "ŠUP" v slovenskom výtvarnom umení druhej polovice XX. storočia. In Artschool ŠUR + ŠUP + ŠÚV = 75 : História najstaršej výtvarnej školy na Slovensku. Igor Peter Meluzin, Vladislav Rostoka. 1. vyd. - Bratislava : Rabbit & Solution studio, 2007, s. 392-452. ISBN 80-88947-12-x.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Pierre Restany v rozhovore so Zuzanou Bartošovou. In Očami X : Desať autorov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení.. Zuzana Bartošová. - Bratislava : Orman, 1996, s. 182-194. ISBN 80-967545-2-1.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Politické rámce aktivít neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia. In Totalitarismus 6. Editor Ivo T. Budil. - Plzeň : Katedra historických věd FF Západočeské univerzity, 2014, s. 119-139. ISBN 978-80-261-0379-0.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Le fauvisme et l´expressionnisme slovaque: un cas presque inconnu. In Les migrations fauves : la diffusion du fauvisme et des expessionnismes en Europe centrale et orientale. - Dijon : Universitaires de Dijon, 2012, s. 77-82. ISBN 978-2-36441-032-9.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Nomádi a emigranti 20. storočia: cesty tvorby výtvarných umelcov a kritikov na Slovensko po 1. svetovej vojne. In Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec : sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011. Eds. Zuzana Zemanová, Lenka Pořízková. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 161-186. ISBN 978-80-244-3032-4.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Prienik výstavných aktivít neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény 70. a 80. rokov XX. storočia do nemeckého prostredia. In Kultura jako nositel a oponent politických záměrů : německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. Dušan Kováč, Michaela Marek, Jiří Pešek, Roman Prahl (eds.). - Ústí nad Labem : Albis international, 2009, s. 441-461. ISBN 978-80-8697160-2. Štúdia vyšla v nemeckej mutácii Paradoxien in den Beziehungen zwischen dem Satellitenstaat und der Grossmacht. Die slowakische Kultur unter deutschen "Schutzpatronat". In Marek, M., Kováč, D., Pešek,J., Prahl R. (herausgegeben.): Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten, Klartext Verlag, Essen, 2010, s. 545-570.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Pierre Restany et la Slovaquie. L´oeuvre d´Alex Mlynárčik. In Le demi-siecle de Pierre Restany. Richard Leeman. - Paris : INHA, 2009, s. 269-282. ISBN 978-2-86742-167-9.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Sympozja rzeźbiarskie na Slowacji w latach sześćdziesiatych XX wieku i ich najwieksze osobowości. In Rzeźba w architekturze. Redakcja Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartlomiej Gutowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardinala Stefana Wyszyńskiego, 2008, s. 127-142. ISBN 978-83-7072-515-0.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Medzivojnové Košice ako centrum umeleckého diania. In Košická moderna a jej presahy. Editorky Zuzana Bartošová a Lena Lešková. - Košice : Východoslovenská galéria, 2013, s. 42-94. ISBN 978-80-85745-69-6. European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia (ITMS: 26240120035) / VEGA 2/008/12-Medzivojnové Košice ako centrum umeleckého diania. Vyšlo aj v angličtine Bartošová Z. Interwar Kosice as the Centre of Artistic Events. In Bartošová, Z.; Lešková, L. (eds.). Košice modernism and its wider context. Košice: Východoslovenská galéria, 2013. s. 46-97./Publikované aj v SZIGETI, L. (zost.). V službe demokracie. Bratislava: Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-844-2. s. 210-234.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Nový realizmus a Slovensko : Rezonancia parížskeho Nového realizmu v mladom slovenskom umení šesťdesiatych rokov. In 50 rokov GMB : zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 50. výročiu založenia GMB. - Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2011, s.72-82. ISBN 978-80-89340-33-0.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Slovenské výtvarné umenie po Nežnej revolúcii. In Kde sme? : mentálne mapy Slovenska. Editori: Martin Bútora, Miroslav Kollár, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky : Kalligram, 2010, s. 454-460. ISBN 978-80-89345-19-9.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Tvorba v architektúre. In Askold Žáčko : Sklárska tvorba. - Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2006, s. 70–81. ISBN 80-88762-86-3.
BARTOŠOVÁ, Zuzana. Askéza privilegovaných : niekoľko poznámok k formovaniu neoficiálnej výtvarnej scény obdobia normalizácie na prelome 60. a 70. rokov. In Umenie Slovenska - jeho historické funkcie : zborník materiálov z konferencie organizovanej Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 23. a 24. novembra 1999. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1999, s. 121-136. ISBN 80-968295-0-5.

AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Osamelosť Mariána Várossa. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2003, roč. 36, č. 3, s. 231 – 234. ISSN 0044-9008.

Editorská činnosť:

Košická moderna a jej presahy. Editorky Zuzana Bartošová a Lena Lešková. Košice : Východoslovenská galéria, 2013. 147 s. Vyšlo aj v angličtine: Košice modernism and its wider context. ISBN 978-80-85745-69-6.

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 41, č. 2 (2008). Zostavovateľka čísla Zuzana Bartošová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

Rezonancie ´98. Zostavovateľ Zuzana Bartošová. Bratislava : Kultúrne zariadenia Petržalka pre Slovenskú sekciu AICA, 2001. 127 s. ISBN 80-967871-5-2.

Očami X : Desať autorov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení. Zuzana Bartošová. Bratislava : Orman, 1996. 255 s. ISBN 80-967545-2-1.

Výzva (od ideológie k ideám). Editor Zuzana Bartošová. Bratislava : Slovenská národná galéria, 1992. 87 s. ISBN 80-85188-24-4.