Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

GERÁT, Ivan. De Lübeck à Košice. Les transferts iconographiques et stylistiques entre deux cycles iconographiques consacrés à Élisabeth de Thuringe vers 1450. In Les transferts artistiques dans l´Europe gothique : repenser la circulation des artistes, des oeuvres, des themes et des savoir-faire (XIIe-XVIe siecle). Edited by Jacques Dubois, Jean-Marie Guillouët and Benoît van den Bossche - Paris : Picard, 2014, s. 319-336. ISBN 978-2-7084-0972-9.
GERÁT, Ivan. Die künstlerischen Beziehungen zwischen Wien und Pressburg im Spiegel der Buch- und Tafelmalerei. In Sigismundus Rex et Imperator : Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437. - Budapest ; Luxemburg : Philipp von Zabern, 2006, s. 536-543. ISBN 3-8053-3626-8.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

GERÁT, Ivan. Obrazová legenda v Hnezdne - repezentácia osobnej identity sv. Vojtecha. In NEMEŠ, Jaroslav - KOŽIAK, Rastislav. Svätý Vojtech - svätec, doba a kult. - Bratislava : Chronos, 2011, s. 63-74. ISBN 978-80-89027-35-4.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

DOBROTKOVÁ, Marta - HAMADA, Milan - ORIŠKO, Štefan - GERÁT, Ivan. Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach : stredovek. Marta Dobrotková...[et al.]. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. 169 s. ISBN 978-80-8082-245-3.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

GERÁT, Ivan. Gotika na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In DOBROTKOVÁ, Marta et al. Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach : stredovek. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, s. 116-169. ISBN 978-80-8082-245-3.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

GERÁT, Ivan. Várossov pojem umeleckého obrazu vo svetle súčasných vied o obraze. In Filozofia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 154-163. (2014 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
GERÁT, Ivan. Dve hľadiská interpretácie obrazových legiend vo vizuálnej kultúre neskorého stredoveku. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2013, vol. 5 [22], špeciálne číslo, p. 41-55. (2013 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 1337-9690. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035).

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

GERÁT, Ivan. The Power of Deceased in Panel Paintings from Central Europe (C. 1474-1507). In Hortus Artium Medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 2015, vol. 21, s. 284-295. ISSN 1848-9702.
GERÁT, Ivan. Visions and the Image of Ecclesiastical Dignitaries in the Pre-Reformation Period. In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2013, vol. 6, s. 131-140. ISSN 1846-8551. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035).
GERÁT, Ivan. Notes on the Iconography of the Altar of the Holy Cross in Sabinov (Zeben, Kisszeben). In Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató, 2013, roč. 39, č. 1, s. 54-60. ISSN 0133-1531. VEGA č. 2/0007/11 Studies about the poetics of pictorial narrative in the Middle Ages.
GERÁT, Ivan. Dying Again and Again: Remarks on the Legend of Saint George in Jindřichův Hradec (Neuhaus). In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2011, roč. 4, s. 175-183. ISSN 1846-8551.
GERÁT, Ivan. Meeting the Ultimate Friend: Visions and Auditions in the images of Dying St Francis and St Elisabeth. In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2010, volume 3, s. 271-276. ISSN 1846-8551.
GERÁT, Ivan. Traditions and Innovations : Pictorial Lives of Saints Elisabeth in Central Europe in the Late Fifteenth Century. In Ikonotheka, 2009, roč. 22, s. 95-103. ISSN 0860-5769.
GERÁT, Ivan. Between anthropology and regional politics – some questions of mediaeval pictorial legends in Central Europe. In Acta Historiae Artium. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2008, vol. 49, no. 1, pp. 77-87. ISSN 0001-5830.
GERÁT, Ivan. Angels, demons and the politics of late mediaeval pictorial hagiography. In Acta Historiae Artium, 2007, roč. 48, s. 263 - 271. ISSN 0001-5830.
GERÁT, Ivan. Der Elisabethzyklus am Hochaltarretabel zu Kaschau - Gegenstand der Deutungen. In Acta Historiae Artium. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2004, tomus 45, s. 243-255. ISSN 0001-5830.
GERÁT, Ivan. Látomások képei a kassai Szent Erzsébet főoltáron. In Művészettörténeti értesitő : a magyar régészeti és művészettörténeti társulat folyóirata. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2002, évf. 51, 1-2. szám, s. 17-27. ISSN 0027-5247.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marian. Obrazy, narácie a performatívnosť v diele Štefana Papča Občania. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2015, roč. 22, č. 3, s. 6-21. ISSN 1335-9770. VEGA 2/0132/15 - Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi.
GERÁT, Ivan. Martýrium sv. Adriána v Sabinove. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2012, roč. 61, č. 4, s. 20-22. ISSN 1335-4353. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, ITMS: 26240120035.
GERÁT, Ivan. Poznámky k vizuálnej topike stredovekých obrazov martýrií na Slovensku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2011, roč. 44, č. 2, s. 159-181. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Kostol v obrazových legendách sv. Františka z Assisi - skutočnosť a metafora. In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia, 2007, roč. 6, s. 161-172.
GERÁT, Ivan. Walter Benjamin a otázka obrazových médií v stredoveku. In Slovak Review of World Literature Research : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2007, vol. XVI, č. 1, s. 37 - 43. ISSN 1335-0544.
GERÁT, Ivan. Das Phänomen der Grenze in mittelalterlichen Bildlegenden der Heiligen Elisabeth von Ungarn. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2007, roč. 40, č. 2, s. 177 184. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Zápasy s anjelom - ikonologické poznámky k tradovaniu obrazových tém. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2005, roč. 38, č. 2, s. 135-147. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Antimodernistický tradicionalizmus - aktuálna téma? In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 2003, roč. 10, č. 1, s. 126-131. ISSN 1335-9770.
GERÁT, Ivan. Život svätej Margity v stredovekej maľbe na Slovensku. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - Bratislava : Slovenské národné múzeum : Pamiatkový úrad SR, 2002, č. 3, s. 43-47. ISSN 1335-4353.
GERÁT, Ivan. Poznámky k svetlej komore. In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 2002, roč. 9, č. 1, s. 60-75. ISSN 1335-9770.
GERÁT, Ivan. Ikonografická tradícia a význam obrazu - alžbetínsky cyklus na hlavnom oltári košického dómu. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2002, č. 1-3, s. 49-96. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Zriedkavá téma zo života sv. Martina v Čeríne. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2002, č. 1-3, s. 241-243. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Tézy k otázke funkcií obrazových cyklov zo života tzv. dynamických svätcov na území neskorostredovekého Slovenska. In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia. - Bratislava : Academic Electronic Press, 2000-2001, č. 3-4, s. 317-325.
GERÁT, Ivan. K umeleckohistorickému pojmu centra. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 1999, roč. XXIV, č. 8, s. 50-53. ISSN 0231-6714.
GERÁT, Ivan. Niekoľko metodických poznámok k výskumu stredovekého obrazového rozprávania. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 1999, roč. 34, s. 44-53. ISSN 0231-6714.
GERÁT, Ivan. Willehalm und Ladislaus - Liebe und Kampf in Text und Bild. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1998, č. 1-3, s. 49-94. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Naratívny cyklus zo života sv. Ladislava v ikonografickom programe gemerských kostolov (poznámky ku vzťahu obrazov k textom). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1996, č. 1-3, s. 11-56. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Sedlmayrs Kunstbegriff. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1994, č. 2, s. 113-134. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Dvořákovo skúmanie vzťahu slova a obrazu v stredoveku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1992, č. 2, s. 89-99. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. K tragickému v gréckej kultúre. In Výtvarný život : revue výtvarného umenia, 1990, roč. 35, č. 5, s. 49-53. ISSN 0139-7214.
GERÁT, Ivan. Dvořák a Kokoschka. In Výtvarný život : revue výtvarného umenia, 1990, roč. 35, č. 9, s. 38-40. ISSN 0139-7214.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GERÁT, Ivan. Nebezpečné ženy v obrazových legendách sv. Antona okolo roku 1500. In Setkávání : studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. - Praha : Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., 2015, s. 122-134. ISBN 978-80-86890-75-3.
GERÁT, Ivan. Saintly Patrons, their Altarpieces, and Regional Identities in Medieval Scepusia. In Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio : Saints´Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. - Zagreb : Hagiotheca, 2014, s. 297-311. ISBN 978-953-56205-2-5.
GERÁT, Ivan. The Trials of the Martyrs - Legal and Cosmic Aspects of Late Mediaeval Visual Topoi. In The Iconology of Law and Order (Legal and Cosmic). Edited by Anna Kérchy, Attila Kiss, György E. Szönyi. - Szeged : IEAS, 2012, s. 29-40. ISBN 978-963-315-076-4. ISSN 0230-2780.
GERÁT, Ivan. Saint Anthony the Hermit in the Northern Renaissance - Some Aspects of His Painted Legends. In Centers and Peripheries in European Renaissance Culture : Essays by East-Central European Mellon Fellows. Edited by György E. Syönyi and Csaba Maczelka. - Szeged : JatePress, 2012, s. 213-222. ISBN 978-963-315-079-5.
GERÁT, Ivan. Individual and collective narratives of the artistic past : the case of the Church of Saint Elizabeth, Kassa (Košice, SK). In Bonum ut pulchrum : essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. Edited by Livia Varga, László Beke, Anna Jávor, Pál Lővei, Imre Takács. - Budapest : Hungarian Academy of Sciences, 2010, s. 519-528. ISBN 978-963-7381-97-3.
GERÁT, Ivan. Saints and their heavenly bridegroom - pictorial documents of feminine mystic in Central Europe. In The Iconology of Gender I. : Eastern & Western traditions of European Iconography 3.. Edited by Attila Kiss and György E. Szőnyi. - Szeged : IEAS, 2008, s. 41-48. ISBN 978-963-482-874-7. ISSN 0230-2780.
GERÁT, Ivan. Sigismund of Luxembourg and the pictorial cult of Saint Elizabeth in Košice (Kassa, Kaschau). In Sigismund von Luxemburg : Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, 2006, s. 331-336. ISBN 3-8053-3625-X.
GERÁT, Ivan. The Afterlife of the Stoss Style and Its Contexts - the High Altar of St George in Spišská Sobota. In Wokól Wita Stwosza : Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2006, s. 295-303. ISBN 83-89424-54-1.
GERÁT, Ivan. Tschechoslowakische Staatssymbolik und slowakische Nationalmythen im Werk von Ľudovít Fulla (1902-1980). In Neue Staaten - neue Bilder? : Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2005, s. 75-86. ISBN 3-412-14704-4.
GERÁT, Ivan. Das Epitaph des jagiellonischen Diplomaten in Pressburg: Jagiellonische Bildproduktion und Marienverehrung. In Die Jagiellonen : Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Dietmar Popp, Robert Suckale. - Nürnberg : Germanischen Nationalmuseums, 2002, s. 159-165. ISBN 3-926982-85-3.
GERÁT, Ivan. Dei Saturitas. St. Elizabeth´s Works of Mercy in the Medieval Pictorial Narrative. In Insights and Interpretations : studies in celebration of the eighty-fifth anniversary of the index of christian art. - Princeton : Princeton University, 2002, s. 168-181, 9 čb. repr. ISBN 0-691-09991-X.
GERÁT, Ivan. Mestská kultúra ako činiteľ transformácie dynastickej obrazovej hagiografie v severnom Uhorsku 15. storočia. In Podzim středověku : sborník sympozia. Alena Martyčáková. - Brno : Moravská galerie, 2001, s. 125-133. ISBN 80-7027-108-6.
GERÁT, Ivan. Corpora sancti Wenceslaii. Kie Körper des Heiligen als ein Beispiel für Beziehungen zwischen Tradition und Innovantion in der künstlerischen Ausgestaltung der Prager Burg um 1500. In Berichte und Beiträge des GWZO. 1997. Öffentliche Vorträge. - Leipzig, 1998, s. 118–138.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GERÁT, Ivan. Zvieratá v obrazových legendách stredoveku. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Človek a svet zvierat v stredoveku. - Bratislava : Veda, 2015, s. 25-38. ISBN 978-80-224-1423-4.
GERÁT, Ivan. Pictorial Cycles of St. Ladislas - Some Problems of Interpretation. In Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780). Vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013, s. 293-307. ISBN 978-80-89567-20-1.
GERÁT, Ivan. Zázraky v obrazových legendách stredoveku - niektoré problémy interpretácie. In Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. GERÁT, I.; BŽOCH, A.; PODMAKOVÁ, D.; URBANCOVÁ, H.; HUČKOVÁ, D.; ŽEŇUCH, P. (eds.). - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 110-120. ISBN 978-80-971407-5-5. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035).
GERÁT, Ivan. Smrť a zomieranie v obrazových legendách stredoveku - poznámky k fenoménu interpiktoriality. In Vnímať, konať, myslieť. Editor Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008, s. 77-88. ISBN 978-80-969770-2-4.
GERÁT, Ivan. Téma a médium - poznámky k počiatkom obrazového kultu sv. Alžbety. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš. - Bratislava : Chronos, 2006, s. 317-331. ISBN 80-89027-19-9.
GERÁT, Ivan. Hagiografické obrazové cykly na spišských oltároch. In Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. - Levoča ; Wroclaw : Klaštorisko n.o. : Centrum Badari Slaskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003, s. 211-220. ISBN 83-88430-25-4.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GERÁT, Ivan. Einige Interpretationsprobleme der Elisabethlegende im Krumauer Bildercodex (Cod. Vind. 370). In Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310-1437). Markéta Jarošová, Jiří Kuthan. - Praha : Karlova univerzita, 2008, s. 751-761. ISBN 978-80-87258-10-1.
GERÁT, Ivan. Ladislav-Zyklen und nationale Mythen - Die Suche nach dem Archetypischen als Deutungsmethode in der ungarischen und tschechoslowakischen Forschung : historische Wurzeln der wissenschaftlichen Vorurteile. In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. - Berlin : Mann Verlag, 2004, s. 180-191. ISBN 3-7861-2491-4.
GERÁT, Ivan. Der Traum vom heiligen Land in mittelalterlichen Darstellungen der Ladislauslegende. In Zemia Swieta v rzeczywistosci i legendzie sredniowiecza. J. Wiesiołowski. - Poznan, 1996, s. 61-64.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GERÁT, Ivan. Dilcissimus cantus beate Elyzabet - košický obraz v kontextoch kultúry neskorého stredoveku. In Životy a diela : zborník z kolokvia venovaného 75. narodeninám pedagógov a členov Katedry dejín umenia a kultúry, ktoré sa konalo v Trnave 12. mája 2005. Zuzana Dzurňáková, Lucia Rakovanová, Kristína Zvedelová. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006, s. 41-44. ISBN 80-8082-085-6.
GERÁT, Ivan. Columna militiae Christianae – k historickým funkciám ladislavských cyklov v 14. storočí. In Galéria 2004-2005 : ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Dušan Buran. - Bratislava : SNG, 2006, s. 81-95. ISBN 80-8059-111-3.
GERÁT, Ivan. Svätice a ich nebeský ženích - obrazové dokumenty unio mystica v strednej Európe : pocta prof. PhDr. Milanovi Hamadovi, DrSc. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. - 27. októbra 2005. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity, 2006, s. 24-30. ISBN 80-8082-084-8.
GERÁT, Ivan. Ladislavovské cykly, pohanstvo a národná tradícia - pokus o bilanciu jednej vedeckej diskusie. In Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pohanstvo a kresťanstvo : zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici. - Bratislava : Chronos, 2004, s. 227-233. ISBN 80-89027-12-1.
GERÁT, Ivan. Filozofické problémy obrazovej hagiografie stredoveku - pokus o inventarizáciu. In Filozofické koncepcie v hudbe a umení 2 : 2. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení, 2004, s. 43-47. ISBN 80-85182-83-1.
GERÁT, Ivan. O porovnávaní neskorogotickej maľby. In Pocta Vladimírovi Wagnerovi : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. - Bratislava : FFUK, 2004, s. 79-94. ISBN 80-88982-66-9.
GERÁT, Ivan. Umelec a ideológia v texte Alžbety Güntherovej-Mayerovej. In Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska. Kolokvium stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905-1973) : zborník príspevkov. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2003, s. 134-143.
GERÁT, Ivan. K otázke vývinových súvislostí rozprávačských cyklov v tabuľovej maľbe Slovenska. In Jubileum Vladimíra Wagnera 1900-1955. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2001, s. 65-74. ISBN 80-968564-2-1.
GERÁT, Ivan. Skalická madona - kontexty interpretácie. In Galéria 2001 - ročenka Slovenskej národnej galérie. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2001, s. 43-55.
GERÁT, Ivan. Zmysel a funkcia umeleckého diela v neskorom stredoveku - príklad reliéfov severného portálu košického dómu. In GERÁT, Ivan et al. Umenie Slovenska - jeho historické funkcie : zborník materiálov z konferencie organizovanej Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 23. a 24. novembra 1999. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1999. ISBN 80-968295-0-5.
GERÁT, Ivan. Das Heiligenbild zwischen Zeit und Ewigkeit. In Filozofické koncepcie v hudbe a umení : venované profesorovi Jánovi Albrechtovi. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení, 1999. ISBN 80-85182-67-x.
GERÁT, Ivan. Malá poznámka k veľkej téme: Menclova konštrukcia večnosti a severný portál košického dómu. In Kolokvium život a dielo Václava Mencla na Slovensku. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 1999, s. 51-57.
GERÁT, Ivan. Kunst und Weltanschauung bei Alois Riegl. In Československý štrukturalizmus a viedenský scientizmus. Peter Michalovič. - Bratislava : Stimul, 1992, s. 185-193. ISBN 80-85697-04-1.

Editorská činnosť:

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 44, č. 2 (2011). Súčasné problémy ikonografie a ikonológie. Zostavovateľ čísla Ivan Gerát. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 40, č. 2 (2007). Príspevky z medzinárodnej konferencie: The Borders in the Art History of Central Europe. Zostavovateľ čísla Ivan Gerát. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 38, č. 2 (2005). Umenie ako historická pamäť – motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení. Zostavovateľ čísla Ivan Gerát. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

Umenie Slovenska - jeho historické funkcie : zborník materiálov z konferencie organizovanej Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 23. a 24. novembra 1999. Editori Gerát I. a Surý T. Bratislava : Ústav dejín umenia, 1999. ISBN 80-968295-0-5.