PhDr. Marta Herucová PhD. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:

ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HERUCOVÁ, Marta. Obrazy najstarších dejín: do obdobia okolo roku 1000 (do vzniku Uhorského kráľovstva). In Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku : k problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. - Bratislava : Stimul : Univerzita Komenského, 2007, s. 299-362. ISBN 978-80-89236-33-6.
HERUCOVÁ, Marta- FRANCOVÁ, Zuzana - GRAJCIAROVÁ, Želmíra. O tvorbe umelcov Bratislavského umeleckého spolku 1885-1945. In Acta Musaei Scepusiensis. Pohľady do minulosti VI. - Levoča : Slovenské národné múzeum : Spišské múzem, 2006, s. 55-110. ISBN 80-85167-34-4.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BEKUS, N. - HERUCOVÁ, Marta - JAGODZINSKA, K. - MARTON, E. - RIABCZUK, M. - RIMICKAITÉ, R. - SCHULZ, T. - TOMÁŠEK, P. Symbole i kalki. In Herito : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc, 2010, č. 1, s. 56-69. ISSN 2082-310X.
HERUCOVÁ, Marta. Case Studies in the 19th Century History of Art. In Acta Historiae Artium. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2008, 2008, vol. 49, no. 1, pp. 351-359. ISSN 0001-5830.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

HERUCOVÁ, Marta. Jos. Czauczik pinxit. Sakrálne diela Jozefa Caucika. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2015, roč. 64, č. 1, s. 19-26. ISSN 1335-4353. VEGA 2/0058/12 Oltáre 19. storočia na Spiši.
HERUCOVÁ, Marta. Postavy psychostasis na maľbe v Porube. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2013, roč. 62, č. 4, s. 2-8. ISSN 1335-4353.
HERUCOVÁ, Marta - NOVOTNÁ, Mária. Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovenku. In Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, 2012, č. 2, s. 27-29. ISSN 0027-5263.
HERUCOVÁ, Marta. Amor a Psyché - dva obrazy z Hlohovca. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2011, roč. 60, č. 2, s. 42-45. ISSN 1335-4353.
HERUCOVÁ, Marta. Stopy zo zašlých čias : o našich maliaroch historických námetov z okruhu viedenskej akadémie 19. storočia. In OS - Občianska spoločnosť, 2006, roč. 10, č., s. 64-75. ISSN 1335-2296.
HERUCOVÁ, Marta. Exkurz do historickej maľby XIX. storočia. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2005, roč. 38, č. 2, s. 181-201. ISSN 0044-9008.
HERUCOVÁ, Marta. Jozef Damko ako tvorca náhrobkov. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - Bratislava : Slovenské národné múzeum : Pamiatkový úrad SR, 2004, č. 2, s. 53-59. ISSN 1335-4353.
HERUCOVÁ, Marta. K ikonografii náhrobku fin-de-siecle na Slovensku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1997, č. 1-3, s. 65-142. ISSN 0044-9008.
HERUCOVÁ, Marta. Náhrobky Viktora Oskara Tilgnera a ich význam v sepulkrálnom umení. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1995, č. 1, s. 67-81. ISSN 0044-9008.
HERUCOVÁ, Marta. Diela českých a moravských výtvarníkov z ôsmich slovenských múzeí. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1988, č. 3, s. 97-100. ISSN 0044-9008.
HERUCOVÁ, Marta. Svetové výstavy v 19. storočí. In Výtvarný život : revue výtvarného umenia, 1987, č. 9-10, s. 85-89. ISSN 0139-7214.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

HERUCOVÁ, Marta. Nagrobki na slowackich cmentarzach w Kotlinie Karpackiej. In Miedynarodowe Centrum Kultury. Smierc - przestrzen - czas - tozsamosc w Europie Srodkowej okolo 1900 : materialy miedzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 1996. - Kraków : Miedzinarodowe Centrum Kultury, 2002, s. 285-302, obr. 152-170. ISBN 83-85793-90-4.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

HERUCOVÁ, Marta. Sepulkrálne italiká na Slovensku. In BOŘUTOVÁ, Dana - BEŇOVÁ, Katarína. "Bella Italia" Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. - Bratislava : Stimul, 2015, s. 135-155. ISBN 978-80-8127-145-8.
HERUCOVÁ, Marta. Listy, osudy a diela Klimkovičovcov. In Acta Musaei Scepusiensis 2012-2013. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum, 2015, s. 19-35. ISBN 978-80-85167-56-6.
HERUCOVÁ, Marta. Levočské obrazy Vergíliovej Eneidy a Johann Andreas Thelot. In Acta Musaei Scepusiensis 2012-2013. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum, 2015, s. 181-190. ISBN 978-80-85167-56-6.
HERUCOVÁ, Marta. Umelecké inšpirácie Jozefa Murgaša. In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte. Editor Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014, s. 119-141. ISBN 978-80-89388-57-8.
HERUCOVÁ, Marta. Boží hrob v Senci. In Senec. Stáročia mesta : zborník štúdií. - Senec : Mesto Senec, 2013, s. 127-138, 261, 278-279. ISBN 978-80-971518-5-0. Vyšlo aj v madarčine: HERUCOVÁ, Marta: A szenci Szent Sír. In: Strešnák, Gábor (ed.): Szenc : Egy város évszázadai. Tanulmánykötet. Senec: Mesto Senec, 2013, s. 127 – 138, 261, 278 – 279. ISBN 978-80971518-6-7.
HERUCOVÁ, Marta. Sandrik - svetoznáma továreň na strieborné a iné kovové výrobky. In K dejinám dizajnu na Slovensku. Editori: Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2013, s. 73-90. ISBN 978-80-970173-6-1.
HERUCOVÁ, Marta. Diela profesorov mníchovskej akadémie a ich študentov na Slovensku. In Mníchovská akadémia a Slovensko. - Bratislava : Stimul, 2010, s. 69-84. ISBN 978-80-8127-01-6.
HERUCOVÁ, Marta. Zobrazenia Sisi na Slovensku: k otázke remaku. In V hľadaní prameňov : zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej. - Bratislava : VŠVU, 2010, s. 86-110. ISBN 978-80-89259-48-9.
HERUCOVÁ, Marta. Interpretácie historických námetov v umení 19. storočia na Slovensku: príspevok k poznávaniu umelcov a umenia, historických dejov a osobností. In Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku : k problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. Dana Bořutová, Katarína Beňová. - Bratislava : Stimul : Univerzita Komenského, 2007, s. 125-138. ISBN 978-80-89236-33-6.
FRANCOVÁ, Zuzana - GRAJCIAROVÁ, Želmíra - HERUCOVÁ, Marta. "Milovníčky umenia" v Bratislavskom umeleckom spolku 1885-1945. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy. Elena. Kurincová. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2007, roč. 19, č. 2, s. 111-124. ISBN 80-969635-8-9. ISSN 0524-2428.
HERUCOVÁ, Marta. Romantická hrobka Szumrákovcov v Banskej Bystrici. In Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27.-28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta. Imrich Nagy, Igor Graus. - Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB : Štátna vedecká knižnica, 2005, s. 183-205. ISBN 80-85169-79-7.
HERUCOVÁ, Marta. Okrídlené bytosti na náhrobkoch. In MALITI, Eva. Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1999, s. 367-378. ISBN 80-88815-11-8.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BEŇOVÁ, Katarína - HERUCOVÁ, Marta. Katalóg diel Jána Jakuba Müllera. In Acta Musaei Scepusiensis. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum, 2012, s. 52 - 69. ISBN 978-80-85167-53-5.
HERUCOVÁ, Marta. Krajinky Jána Jakuba Müllera v európskych paralelách. In Acta Musaei Scepusiensis. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum, 2012, s. 32-51. ISBN 978-80-85167-53-5.
HERUCOVÁ, Marta. Die Divergenz der slowakischen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts. In European History Painting in the 19th Century. : Mutual Connections - Common Themes - Differences. Edited by Rafal Ocheduszko, Wojciech Balus. - Kraków : Universitas, 2010, s. 95-110. ISBN 97883-242-1237-8.
HERUCOVÁ, Marta. Kréda neoklasicizmu: náhrobky okolo roku 1800 v slovenskom kontexte. In Památková péče na Moravě. 13/2007.Sepulkrální památky. Bohdana Fabiánová. - Brno : Národní památkový ústav, 2007, s. 7-22. ISBN 978-80-86752-56-3. ISSN 1214-5327.
HERUCOVÁ, Marta. Böhmisches Jugendstil-Glas in der Slowakei? In Böhmisches Glas : Phänomen der mitteleuropäischen Kultur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Jan Mergl. - Passau : Passauer Glasmuseum, 1995, s. 31-37. ISBN 3-927218-98-7.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

HERUCOVÁ, Marta. Súsošie sv. Juraja a iné diela od Antona Dominika Fernkorna (1813 – 1878). In 50 rokov GMB : zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 50. výročiu založenia GMB. - Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2011, s.38-53. ISBN 978-80-89340-33-0.
HERUCOVÁ, Marta. O zobrazeniach Franza Liszta na Slovensku. In Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska : zborník príspevkov z konferencie Bratislava, 23. - 24. 11. 2011. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia : Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, 2011, s. 219-227 (požaduje sa Adobe reader).
HERUCOVÁ, Marta. Sepulkrálne námety a motívy 19. storočia (s dôrazom na oblasť banských miest). In Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 25. -26. decembra 2009 v Banskej Štiavnici. Gressnerová Laura (ed.). - Bratislava : FA STU, 2010, s. 133-142. ISBN 978-80-227-3350-2.
HERUCOVÁ, Marta. Legendárne milostné príbehy v maľbe 19. storočia. In Acta musaei scepusiensis.Pohľady do minulosti VIII. Mária Novotná. - Levoča : Slovenské národné múzeum : Spišské múzeum, 2008, s. 93-152. ISBN 978-80-85167-39-9.
HERUCOVÁ, Marta. Obdobie vrcholnej gotiky na obrazoch 19. storočia. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. - Turčianske Teplice : BEN, 2008, s. 55-63. ISBN 978-80-968382-3-3.
HERUCOVÁ, Marta. Moháčska tragédia na obrazoch z 19. storočia. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. - 27. októbra 2006. Ivan Gojdič, Lucia Rakovanová. - Trnava : Filozofická Fakulta Trnavskej Univerzity, 2007, s. 39-54. ISBN 978-80-8082-136-4.
BAKOŠOVÁ, Jindra - HERUCOVÁ, Marta- JANOVÍČKOVÁ, Marta. Slovenské secesné úžitkové umenie. In Galéria 2006 : ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Dagmar Poláčková. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2007, s. 29 - 60. ISBN 978-80-8059-124-3.
HERUCOVÁ, Marta. Stunder a jeho portrét grófa Hadika. In Acta Musaei Scepusiensis.Pohľady do minulosti VII. Mária Novotná. - Levoča : Slovenské národné múzeum : Spišské múzem, 2007, s. 179 - 192. ISBN 978-80-85167-36-8.
HERUCOVÁ, Marta- NOVOTNÁ, Mária - SVETKOVÁ, Anna. Reštaurovanie dvoch obrazov zo zbierok SNM-Spišského múzea. In Acta Musaei Scepusiensis.Pohľady do minulosti VII. Mária Novotná. - Levoča : Slovenské národné múzeum : Spišské múzem, 2007, s. 225 - 230. ISBN 978-80-85167-36-8.
FRANCOVÁ, Zuzana - GRAJCIAROVÁ, Želmíra - HERUCOVÁ, Marta. Sonda do histórie Bratislavského umeleckého spolku. In Životy a diela : zborník z kolokvia venovaného 75. narodeninám pedagógov a členov Katedry dejín umenia a kultúry, ktoré sa konalo v Trnave 12. mája 2005. Zuzana Dzurňáková, Lucia Rakovanová, Kristína Zvedelová. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006, s. 24-31. ISBN 80-8082-085-6.
HERUCOVÁ, Marta. Niekoľko aspektov náhrobku pápeža Silvestra II. In Pocta Karolovi Kahounovi : súvislosti slovenského umenia. - Bratislava : Stimul, 2006, s. 152-165. ISBN 80-89236-08-1.
HERUCOVÁ, Marta- FRANCOVÁ, Zuzana - GRAJCIAROVÁ, Želmíra. Architekti v Bratislavskom umeleckom spolku. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy. zväzok XVIII. Elena Kurincová. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2006, s. 79-102. ISBN 80-969635-8-9. ISSN 0524-2428.
HERUCOVÁ, Marta - NOVOTNÁ, Mária. Rodové portréty Csákyovcov z 19. storočia ( a pokus o novú identifikáciu portrétu grófky Marianny von Norman-Ehrenfels, rod. Freiin von Prandau - matky grófky Anny, vyd. Csáky). In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. Zostavil: Ivan Chalupecký. - Levoča : Spišský dejepisný spolok Levoča, 2006, s. 79-96. ISBN 978-80-969456-1-0.
HERUCOVÁ, Marta - FRANCOVÁ, Zuzana - GRAJCIAROVÁ, Želmíra. Priaznivci umenia v Bratislavskom umeleckom spolku. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy. zväzok XVIII. Elena Kurincová. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2006, s. 103-130. ISBN 80-969635-8-9. ISSN 0524-2428.
HERUCOVÁ, Marta. Sršňov objav Klemensových obrazov. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej na Trnavskej univerzite v dňoch 27. a 28. októbra 2004. - Trnava : Katedra dejín umenia a kultúry, FF Trnavská Univerzita, 2005, s. 88-99. ISBN 80-8082-040-6.
HERUCOVÁ, Marta. Náhrobky evanjelického cintorína v Levoči. In Pohľady do minulosti. - Levoča : Spišské múzeum, 2003, s. 1-17.

Editorská činnosť:

ARS - bibliografia 1993-2003. Zostavovateľka Marta Herucová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2004. 157 s. ISSN 0044-9008.

Kolokvium Stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905-1973) : zborník príspevkov. Marta Herucová. Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2003. 206 s. ISBN 80-89142-03-6.

Kontexty českého a slovenského umenia : (zborník referátov z konferencie). Zostavili: Marta Herucová, Katarina Jaloviarová, Iva Mojžišová. Bratislava : Správa kultúrnych zariadení MK SR : Kruh priateľov českej kultúry, 1988. 513 s.