Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc. - profil

Vzdelanie:

1998: Prof. - Univerzita Komenského v Bratislave
1997: Prof. - Univerzita Karlova v Prahe
1992: Doc. - Univerzita Karlova v Prahe
   (Habilitačná práca: "Súradnice dejepisu umenia")
1986: DrSc. - Umenovedný ústav SAV v Bratislave
   (Dizertácia: "Dejiny a koncepcie stredovekého umenia na Slovensku")
1972: CSc. - Ústav teórie a dejín umenia SAV v Bratislave
   (Kandidátska práca: "Počiatky gotického tabuľového maliarstva na Slovensku")
1969: PhDr. - Univerzita J. E. Purkyně v Brne
   (Dizertačná práca: "Románska nástenná maľba na Slovensku")
1961-1965: Filozofická fakulta UJEP v Brne (dejiny umenia, estetika) - absolvent 1965
   (Diplomová práca: "Počiatky stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku")
1960-1961: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (dejiny umenia)

Zamestnanie:

2005-2013: člen Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
od 2005: Ústav dejín umenia SAV, Bratislava (vedecký pracovník)
1992-2008: Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty UK Bratislava (vedecký pracovník)
1990-2005: Ústav dejín umenia SAV, Bratislava (riaditeľ)
1985-1990: Umenovedný ústav SAV Bratislava (riaditeľ)
1973-1985: Umenovedný ústav SAV Bratislava (vedecký pracovník)
1967-1973: Ústav teórie a dejín umenia SAV Bratislava (interný ašpirant)
1965-1967: Slovenská národná galéria Bratislava (pomocný kurátor pre staré umenie)

Pedagogické pôsobenie:

od 1998: profesor, Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra dejín umenia
   Prednášky a semináre: Metodológia a dejiny historiografie umenia, Dejiny ochrany pamiatok,
   Dejiny umeleckej kritiky, Sociálne dejiny umenia, Stredoveké maliarstvo a sochárstvo
1990-1998: Filozofická fakulta UK Bratislava, vedúci Katedry dejín umenia
1975-1976: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (externý prednášateľ: Stredoveké umenie)
1971-1975: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra teórie a dejín umenia
   (externý prednášateľ: Stredoveké umenie)

Hosťujúce lektoráty:

2008:    PATTERNS- Travelling Lecture Set: Writing Central European Art History, ERSTE Foundation
   and World University Service Austria (prednáškový cyklus na Adam Mickiewicz University
   Poznan, University of Belgrade, Bebas-Bolyai University Cluj-Napoca, Academy of Fine Arts
   Vienna
2005:    Visiting Scholar Program Across Borders, Scholars in Collaboration, Lecture Series,
   University of Colorado/Boulder, March 2005 (declined)
1999:    Letný kurz "Heritage & Transformation" (Medzinárodné kultúrne centrum Kraków, 12.-25.7.)
   Prednáškový cyklus Metamorphoses of the Idea of National Monument
1994:    Letný kurz "The Conservation Course on Integrated Urban & Landscape Preservation
   & Restoration" (Medzinárodné kultúrne centrum Kraków, 27.6.-3.7.)
   Prednáškový cyklus Philosophies of History and Cult of Historical Monuments

Organizovanie vedeckých konferencií a editor zborníkov:

Artwork through the Market : The Past and the Present . Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia, ktoré sa konalo 11.-13. decembra 2003 v Bratislave (Uspor. Nadácia - Centrum súčasného umenia / Ústav dejín umenia SAV) VEDA Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2004 - autor koncepcie a zostavovateľ

Minulosť v prítomnosti: Súčasné umenie a umeleckohistorické mýty / The Past in the Present: Contemporary Art & Art History's Myths. Lectures given by M. N. Holly, K. Moxey, O. Hazan, D. Preziosi, W. Kemp, S. Bann, M. Rampley and J. Elkins. Edited and introduced by Ján Bakoš. F-CCA Slovensko, Bratislava 2002

Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2002 - Zostavovateľ a spoluautor

Totality a tradície. Medzinárodné kolokvium organizované Ústavom dejín umenia SAV (Bratislava a Smolenice, 25.-27. októbra 1993). ÚDU SAV, Bratislava 1993 (ARS 1-3/93) - Zostavovateľ a spoluautor

Československý štrukturalizmus a viedenský scientizmus, Bratislava 1992.

Členstvo v profesijných združeniach:

   AICA (International Association of Art Critics) - member societaire
   CIHA (International Committee of the History of Art) - member titulaire (1992-2000)
   RIHA (Association of Research Institutes in Art History) - člen (2000-2005)
   IAA (International Association of Aesthetics) - člen
   ESF (European Science Foundation) - člen Stáleho výboru pre humanitné vedy
   (2000-2006)
   UHSS (Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska) - člen (1990-1998 - predseda)
   SAS (Slovenská akademická spoločnosť) - člen
   Učená spoločnosť SAV - člen

Členstvo v redakčných radách:

   ARS, Časopis Ústavu dejín umenia SAV - vedecký redaktor
   Human Affairs, Post-disciplinary Journal for Humanities - člen redakčnej rady
   Estetika, časopis AV ČR - člen redakčnej rady (do 2006)