Mgr. Jozef Medvecký CSc. - profil

Vzdelanie:

1997 CSc. - Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, Dizertačná práca: „Umelci - diela - objednávatelia maliarstva 17. storočia na Slovensku“
1973 Mgr. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor Veda o výtvarnom umení, diplomová práca: „Rokokové nástenné maliarstvo na Slovensku“, školiteľ: Doc. PhDr. K. Kahoun, CSc.

Zamestnanie:

od 1988 - Ústav dejín umenia SAV, Bratislava - samostatný vedecký pracovník, funkcie na ústave: zástupca riaditeľa ústavu; predseda vedeckej rady (2009-), ved. odd. dokumentácie (1990-2003), predseda vedeckej rady ústavu (1993-2005)
1977-1988 Ministerstvo kultúry SSR, odbor pamiatkovej starostlivosti - odborný referent
1973-1977 Slovenský ústav pamiatkovej starotlivosti a ochrany prírody v Bratislave – odborný asistent

Pedagogické pôsobenie:

1990-2008 Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra dejín umenia - externý prednášateľ (stredoeurópske maliarstvo 16.-18. storočia; ikonografia kresťanského umenia potridentského obdobia )
1994-2004 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania - externý pedagóg (umeleckohistorický seminár pre reštaurátorov )
1995-1997 Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra dejín umenia a kultúry (seminár z barokového umenia )