Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD. - profil

Vzdelanie:

2016 profesor v odbore Dejiny a teória umenia (Trnavská univerzita, Filozofická fakulta
2009 habilitácia („doc.“), Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, odbor dejiny a teória umenia; habilitačná práca: „Témy a kontexty. Štúdie k ikonografii stredovekého umenia na Slovensku“
1994 „Dr.phil.“ Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (SRN), dizertácia „Unerwünschte Freiheit. Instrumentalisierung des Mittelalterbildes im kunsthistorischen Denken von Hans Sedlmayr“ u Prof. Wilhelma Schlinka
1991 - 1994 doktorandské štúdium dejín umenia, filozofie a slavistiky vo Freiburgu
1988 - 1991 interný ašpirant na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave u Prof. Jána Bakoša
1987 „PhDr.“ na Univerzite Komenského v Bratislave
1982 - 1987 štúdium estetiky a vedy o výtvarnom umení na FFUK v Bratislave, ukončené diplomovou prácou „Hegelova koncepcia 'tragického' v kontexte vývinu gréckej polis“ u Prof. Jaroslava Martinku

Zamestnanie:

od 2005 - riaditeľ, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
1997-2003 poverený vedením vedeckovýskumného oddelenia Ústavu dejín umenia SAV, Bratislava
od 2002 - samostatný vedecký pracovník, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
od 1995 - vedecký pracovník, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava

Pedagogické pôsobenie:

1995 - 2001, 2005 - trvá: Trnavská univerzita, Katedra teórie a dejín umenia, prednášky a semináre: Románska maľba a plastika, Gotická maľba a plastika, Stredoveká ikonografia, Metodológia a historiografia dejín umenia, Interpretácia umeleckého diela, Dejiny byzantského umenia a architektúry
2009 - trvá: Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), predmet: History of Culture - Introduction
2003 Výberový vzdelávací spolok, Bratislava, semináre: Image, Text, Ideology
1999 - 2000 Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra dejín výtvarného umenia, prednášky: Stredoveká ikonografia
1997 a 1999 Academia Istropolitana Nova v Bratislave - Svätý Jur, prednášky: Cultural History of Medieval Europe
1990 - 1991 Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra estetiky, prednášky: Dejiny umenia pre študentov estetiky

Hosťujúce lektoráty:

2009 - "Historische Funktionen der Ladislauszyklen im 14. Jahrhundert", Kunsthistorisches Institut der Universität Wien
2003 - "Pictures of Visions and the Iconography of Saint Elisabeth", Institute for Art History, Prague
2000 - "Saint Elizabeth´s works of mercy in the late medieval pictorial narrative", Index of Christian Art, Princeton
1999 - "Kampf und Heiligkeit in der mittelalterlichen Slowakei", Wien, Slowakisches Institut
1997 - "Wenzeslauslegende als sakralisierte Staatsidee in der Kunst", GWZO Leipzig

Organizovanie vedeckých konferencií a editor zborníkov:

2007 - medzinárodná konferencia "The Borders in the Art History of Central Europe", Príspevky publikované v ARS 2/2007
2004 - interdisciplinárna konferencia „Umenie ako historická pamäť – motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení" Príspevky publikované v ARS 2/2005
1999 - interdisciplinárna konferencia „Umenie Slovenska - jeho historické funkcie" Zborník - Bratislava 1999.

Členstvo v profesijných združeniach:

Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska
ICOM
AICA - Association internationale des critiques d´art (slovenská sekcia)

Členstvo v redakčných radách:

Ars, časopis Ústavu dejín umenia SAV - člen redakčného kruhu
Artium Quaestiones - člen redakčnej rady
Arts - člen redakčnej rady
Bulletin Národní Galerie v Praze - člen redakčnej rady
Profil - člen redakčnej rady