Časopis ARS

AKTUÁLNE: Celé čísla časopisu Ars od roku 1967 dostupné online
Výkonný redaktor: Veronika Kucharská
Redakčná rada: Barbara Balážová, Dana Bořutová, Ivan Gerát, Jozef Medvecký
Rada poradcov: Wojciech Bałus, László Beke, Heinrich Dilly, Marina Dmitrieva, James Elkins, Robert Gibbs, Thomas DaCosta Kaufmann, Jiří Kuthan, Sergiusz Michalski, Milan Pelc, Piotr Piotrowski (†), Michael Viktor Schwarz, Paul Stirton, Viktor I. Stoichita, Wolf Tegethoff
Adresa redakcie: Ústav dejín umenia SAV, Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4,
tel./fax: 0421-2-5479-3895

e-mail 
e-mail: veronika.kucharska@savba.sk
Distribúcia: Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., Bazová 2, SK-821 08 Bratislava 2, Slovak Republic, e-mail: sap@sappress.sk
Charakteristika: Časopis ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané.

V súčasnosti ARS vychádza dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom alebo anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku so slovenskými resumé.

ISSN 0044-9008

Časopis je evidovaný v databázach:

Art Abstracts (H.W. Wilson); Art & Architecture Source; ARTbibliographies Modern; Art, Design & Architecture Collection, Art Index (H.W. Wilson); Bibliography of the History of Art; Central European Journal of Social Sciences and Humanities; OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson), OmniFile Full Text Select (H.W. Wilson), TOC Premier; Ulrich´s Periodicals Directory

Norma:
Článok má mať:
- text v dĺžke cca 10 – 25 NS (18 000 – 45 000 znakov s medzerami) s primerane rozsiahlymi poznámkami
- abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku
- resumé v dĺžke cca 1 – 3 NS (1800 – 5400 znakov s medzerami)
- 10-15 ilustrácií v min. rozlíšení 300 dpi / 10×15 cm s priloženými popiskami

Za reprodukčné práva obrazových materiálov zodpovedajú autori príspevkov.


Úprava poznámok:
GOMPERZ, H.: Philosophie des Krieges in Umrissen. Gotha 1915.
RAMPLEY, M.: Max Dvořák: Art History and the Crisis of Modernity. In: Art History, 26, 2003, č. 2, s. 214-237.
GOMPERZ 1915, c. d. (v pozn. 5), s. 25.
Ibidem, s. 26.
Zoznam čísel: