Časopis ARS 50 (2017) 1-2

BIBLIOGRAFIA 2004 – 2016 / BIBLIOGRAPHY 2004 – 2016

ÚvodÚvod / Introduction (3)

Autorský register / Author Index (5)

Tematický register / Topic Index (23)

Dejiny umenia – historiografia, teória, metodológia, osobnosti / History of Fine Art – Historiography, Theory, Methodology, Personalities (23)
Antické umenie a predrománske umenie 6. – 10. storočia / Antiquity and
Pre-Romanesque Art of the 6th – 10th Century (24)
Románske umenie 11. – 13. storočia / Romanesque Art of the 11th – 13th Century (24)
Gotické umenie 13. – 15. storočia / Gothic Art of the 13th – 15th Century (24)
Renesančné umenie 15. – 16. storočia / Renaissance Art of the 15th – 16th Century (25)
Barokové a rokokové umenie 17. – 18. storočia / Baroque and Rococo Art of the 17th – 18th Century (25)
Umenie 19. storočia / 19th Century Art (26)
Umenie prelomu 19. a 20. storočia / Art from the Turn of the 19th Century (26)
Umenie 1. polovice 20. storočia / Art of the 1st half of 20th Century (26)
Umenie 2. polovice 20. storočia / Art of the 2nd half of 20th Century (27)
Umenie v kontexte historických udalostí / Art in the Context of Historical Events (27)
Materiály / Materials (27)
Recenzie / Reviews (28)
Úvody / Introductions (28)
Kronika, Správy / Chronicle, Reports (28)
Obhajoby dizertačných prác / Defence of Dissertations (29)

Menný register / Index of Names (31)

Miestny register / Index of Places (109)