Časopis ARS 47 (2014) 1

János JERNYEI-KISS

„Deludat oculos“. Interiérová výzdoba bývalého jezuitského kostola v Székesfehérvári

(Resumé)

Kostol jezuitov v Székesfehérvári bol vysvätený v roku 1756. Ten, kto podstatným spôsobom ovplyvňoval jeho výstavbu a vznik interiérovej výzdoby, bol páter Anton Vanossi, ktorý ako zástupca generálneho predstaveného rakúskej provincie jezuitov žil vo Viedni. Rovnako na výmaľbu kostola pravdepodobne odporučil Viedenčana Caspara Franza Sambacha; tento umelec vytvoril nielen fresky hlavného oltára a klenieb kostola, ale okolo roku 1750 aj oltárne obrazy pre bočné oltáre. Jednotlivé výjavy sledujú určitú hierarchiu, pričom tento systém prezentuje vedomú stratégiu jezuitov, ktorí sa snažili veriacim obrazovo znázorniť viaceré úrovne či stupne kontemplácie. Potom je zrejmé, že program malieb prepájajúci Boha s človekom nie je vystihnutý len určitými scénami a ikonografickými modelmi, ale je zvlášť tématizovaný aj iluzionistickými maliarskymi efektmi. V príspevku je analyzovaná otázka, ako a či vôbec je možné prepojiť estetickú a religióznu skúsenosť vo vnímaní maliarsky definovaného sakrálneho priestoru.