Časopis ARS 47 (2014) 1

Szabolcs SERFŐZŐ

»Directorem artificis Deum contuens in operibus manum hominum glorificare« – dobová recepcia barokových nástenných malieb pútnického chrámu v Šaštíne

(Resumé)

V príspevku autor analyzuje texty (pramenné materiály) vo vzťahu k dobovej recepcii barokových nástenných malieb v historickom Uhorsku. V súčasnosti poznáme len niekoľko málo prameňov, ktoré sú z tohto hľadiska relevantné, a to predovšetkým teologické interpretácie a texty prezentujúce estetické vnímanie obrazu v liturgickom priestore. Jednou z týchto prác je aj kronika uhorskej provincie paulínov a tento rukopis uchovávaný v Országos Levéltár Budapest zahŕňa esteticko-teologickú reflexiu z roku 1754 na klenbové fresky presbytéria paulínskeho pútnického chrámu v Šaštíne. Autor textu tu kombinuje tri základné elementy starovekej, tridentskej a manieristickej teórie umenia: koncept Božského pôvodu umeleckej idey; myšlienku umeleckého diela schopného vizualizovať Božiu majestátnosť a iniciáciu zbožnosti. Tri ďalšie textové pramene súvisia s jezuitmi a komentujú nástenné maľby jezuitských chrámov v Trenčíne, Trnave a v malom zadunajskom meste Aba. Tieto texty reflektujú princípy „jezuitskej“ teórie umenia a nasledujú staroveký (Aristotelovský) koncept o trojitej funkcii umenia a rétoriky docere – delectare – movere, reinterpretujúc ho v kontexte praktizovania a tradície tzv. spirituálnych cvičení (Exercitia spiritualia) sv. Ignáca z Loyoly. V jezuitskom ponímaní je tak hlavná úloha obrazu prenesená na jeho uctievanie a do pomoci povzniesť dušu veriaceho/veriacej k Bohu.