Edičná a publikačná činnosť

 
Societas historiae artium a Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, 2016, 365 strán
ISBN 978-80-970304-5-2