Journal ARS 40 (2007) 1

Articles

Mojmír FRINTA: Observations on the Altarpiece of Thomas de Coloswar
[Dve pozorovania k oltárnemu obrazu od Tomáša z Koložváru]
, pp. 3-18, 17 figs.
Summary

Arnoud VISSER: Icons of the Past: Joannes Sambucus and the Medical Republic of Letters
[Obrazy minulosti: Joannes Sambucus a lekárska ‚republika učencov‘]
, pp. 19-30, 5 figs.
Summary

Jindřich VYBÍRAL: Die Lehr- und Wanderjahre Leopold Bauers
[Študijné a pútnické roky Leopolda Bauera]
[The Years of Study and Travel of Leopold Bauer]
, pp. 31-52, 16 figs.
Summary

Ingrid CIULISOVÁ: Acquired and Dispersed: The Collections of Grazioso Enea Lanfranconi and Baron Karl Kuffner
[Získané a rozptýlené: Zbierky Grazioso Eneu Lanfranconiho a baróna Karla Kuffnera]
, pp. 53-66, 7 figs.
Summary

Alexandra KUSÁ: Stratégie veľkých výstav a ich podiel na formovaní umenia „sorely“
[Strategies of Major Exhibitions and Their Impact on Forming of the Art of "Sorela"]
, pp. 67-86, 7 figs.
Summary

Stanisław CZEKALSKI: Jan Białostocki, Goya's "Third of May", and the Aporias of Research on the Genetic Relations of Paintings
[Jan Białostocki, Goyov „Tretí máj“ a apórie bádania o genetických vzťahoch malieb]
, pp. 87-101, 2 figs.
Summary

Margaret DIKOVITSKAYA: Of Objects and Subjects of Visual Culture Studies
[O objektoch a subjektoch štúdií vizuálnej kultúry]
, pp. 103-112
Summary

Reviews

Ingrid CIULISOVÁ: Prayers and Portraits: Unfolding the Netherlandish Diptych. Essays in Context: Unfolding the Netherlandish Diptych, pp. 113-116, 3 figs.

News

Eva Toranová (1932 – 2006), p. 117, 5 figs.