Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:

ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BALÁŽOVÁ, Barbara. Industriálna, urbánna a sakrálna krajina. In Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí : katalóg výstavy Slovenská národná galéria 16. december 2011 – 13. marec 2011. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010, s. 8-57. ISBN 978-80-8059-154-0.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Michal Räsner a Dionýz Staneti - kremnickí sochári neskorého baroka : k okolnostiam vzniku neskorobarokovej sochárskej výzdoby bývalého farského Kostola Blahoslavenej Panny Márie v Kremnici. In Kremnické múzeum : zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici. - Kremnica : Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí, c 2000, s. 136-143. ISBN 80-8043-058-6.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BALÁŽOVÁ, Barbara. Stredoslovenské banské mestá po roku 1526 - príbeh umenia renesancie alebo reformácie? In RUSINA, Ivan. Dejiny slovenského výtvarného umenia - Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2009, s. 49-60. ISBN 978-80-8059-940-4.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Mešťania banských miest a „Kunst“ v ich domácnostiach. In RUSINA, Ivan. Dejiny slovenského výtvarného umenia - Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2009, s. 199-209. ISBN 978-80-8059-940-4.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BALÁŽOVÁ, Barbara. Gothic in the age of Baroque on the ideological and formal reception of Gothic art in the first half of the 18th century in Slovakia. In Acta Historiae Artium, 2007, roč. 48, s. 281 - 286. ISSN 0001-5830.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Az alsó-magyarorszígi bányavárosok művészetéhez: Joseph Andreas Wenzl von Sternbach mecenatúrája. In Művészettörténeti értesitő : a magyar régészeti és művészettörténeti társulat folyóirata. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2006, 55. Kötet, 1. szám, s. 125–144. ISSN 0027-5247.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BALÁŽOVÁ, Barbara. Hic Jason novus incola Jasovianae Phoebus adoreae – einige Bemerkungen zum ikonographischen Programm der Bibliothek von Jasov. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2014, roč. 47, č. 1, s. 70-83. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Pamiatky na Reutterovcov z Banskej Štiavnice. In Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo, 2011, roč. 60, č. 2, s. 8-13. ISSN 1335-4353.
BALÁŽOVÁ, Barbara - MEDVECKÝ, Jozef. Sunt, ut erunt horae… Zum spätbarocken Umbau und zur malerischen Ausschmückung der Koháry Schlösser in Ebenthal und St. Anton (Svätý Anton). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2010, roč. 43, č. 2, s. 213-240. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Výtvarné pamiatky na Rubigallovcov z Banskej Štiavnice. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2010, roč. 59, č. 3, s. 9-12. ISSN 1335-4353.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Zabudnutý mecén barokového umenia stredoslovenských banských miest Jozef Andrej Wenzl barón von Sternbach. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2006, roč. 39, č. 2, s. 173 - 184. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Gotika v baroku : k ideovej a formálnej recepcii gotického umenia v prvej polovici 18. storočia na Slovensku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2005, roč. 38, č. 2, s. 84-90. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Stĺp Najsvätejšej Trojice v Kremnici (1765-1772) : jeden z posledných morových stĺpov v bývalých habsburských krajinách. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2002, č. 1-3, s. 135-183. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Michal Räsner verzus Dionýz Staneti. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2001, č. 1, s. 46-74. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Interiérová výzdoba bývalého kremnického farského kostola v období reformácie (archívny materiál). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 2001, č. 1, s. 75-81. ISSN 0044-9008.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Oltár Nanebovzatia Panny Márie bývalého farského kostola v Kremnici. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1998, č. 1-3, s. 180-201. ISSN 0044-9008.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BALÁŽOVÁ, Barbara. Príbeh (ako) z Hollywoodu. In Ars linearis V. - Praha : Národní galerie, 2015, s. 70-79. ISBN 978-80-7035-587-9. V anglickom jazyku A Hollywood (-style) Story na s. 155-158.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Omšový kalich Spoločnosti Ježišovej vo Vindšachte. In Chvála ciceronství : Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. SLAVÍČEK, Lubomír – SUCHÁNEK, Pavel – ŠEFERISOVÁ-LOUDOVÁ, Michaela (eds.). - Brno : Barrister & Principal : Masarykova Univerzita, 2011, s. 178-191. ISBN 978-80-87474-26-6. anglické resumé s. 357-358.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BALÁŽOVÁ, Barbara. Camera obscura a jej úloha v konštruovaní obrazu (odrazu) sveta raného novoveku. In Renesancia fotografie 19. storočia : výskum / vzdelávanie / experiment. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014, s. 37-55. ISBN 978-80-89259-84-7.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Domus Dei et Domus Sapientiae - poznámky k nástenným maľbám Johanna Lucasa Krackera (1719-1779) v Jasove. In Jasovskí premonštráti v premenách času. zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vienala, 2012, s. 57-72. ISBN 978-80-8126-068-1.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Renesančná medaila a medailérstvo na Slovensku v 16. storočí. In RUSINA, Ivan. Dejiny slovenského výtvarného umenia - Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2009, s. 332-336. ISBN 978-80-8059-940-4.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Renesančná knižnica kremnického komorského podgrófa Wolfganga Rolla. In RUSINA, Ivan. Dejiny slovenského výtvarného umenia - Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom. - Bratislava : Slovenská národná galéria : Slovart, 2009, s. 978-982. ISBN 978-80-8059-940-4.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Linguarum Hungaricae, Germanicae et Slavonicae gnarus. In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. - Bratislava : Veda, 2006, s. 146-150. ISBN 80-224-0907-3.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BALÁŽOVÁ, Barbara. Zwei Tiroler in den slowakischen Bergstädten : Joseph Andreas Wenzel Freiherr von Sternbach (1694 – 1734) und Michael Anton Räsner (um 1669 – 1746). In Bergbau und Kunst. Band 1.Bildende Künste (Architektur, Grafik, Malerei, Glasmalerei etc.). - Hall in Tirol ; Wien : Berenkamp, 2011, s. 13-44. ISBN 978-3-85093-279-0.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Franz Anton Maulbertsch in der Slowakei und seine Altarbilder für die Franziskaner in Kremnica. In Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa : Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Eduard Hindelang, Lubomír Slavíček. - Bodensee ; Brno : Museum Langenargen : Masarykova univerzita, 2007, s. 121 - 135. ISBN 978-3-00-022656-4.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Mural Paintings in the Cathedral of Nitra. Tradition of Reconstruction or Reconstruction of Tradition? In Baroque Ceiling Painting in Central Europe : Proceedings of the International Conference. Martin Mádl - Michaela Šeferisová Loudová - Zora Wörgötter ( ed.). - Praha : Artefactum, 2007, s. 39 - 46. ISBN 80-86890-14-7.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BALÁŽOVÁ, Barbara. Súčasný stav umeleckohistorického bádania. In Integrovaná ochrana európskeho dedičstva v správe Slovenského banského múzea. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2011, s. 27-30. ISBN 978-80-85579-46-8.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Ein großes auf Holz gemaltes Bild der Geburt Christi für ungefähr 10 Gulden. In Generationen - Interpretationen - Konfrontationen. Barbara Balážová (Ed.). - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV : Ateliér Choma, 2007, s. 17-25. ISBN 978-80-968682-9-2.
BALÁŽOVÁ, Barbara - CHMELINOVÁ, Katarína. Barokový oltár. Tradícia - priestor - tvorca - zázrak. In Galéria 2006 : ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Dagmar Poláčková. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2007, s. 137 - 142. ISBN 978-80-8059-124-3.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Katedrálny chrám sv. Emeráma v Nitre. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. - 27. októbra 2005. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity, 2006, s. 82-88. ISBN 80-8082-084-8.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Jozef Gode - kremnický mestský sochár? : neznáma kapitola zo života sochára Jozefa Godeho (1743-1806). In Galéria 2001 - ročenka Slovenskej národnej galérie. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2001, s. 101-104.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Maulbertsch alebo Leicher? : k dvom barokovým oltárnym výzdobám františkánskeho kostola v Kremnici. In Galéria 2002 - ročenka Slovenskej národnej galérie. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2001, s. 51-85. ISBN 80-8059-064-8.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BALÁŽOVÁ, Barbara. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600. In Ars linearis IV. Alena Volrábová (ed.). - Praha : Národní galerie, 2014, s. 42-51. ISBN 978-80-7035-553-4.
BALÁŽOVÁ, Barbara. Ulrich Reutter und seine Welt um 1600. In Bergbau und Kunst : 10. Internationaler Montanhistoricher Kongress Hall in Tirol/Schwaz/Sterzing 2011. Teil II.Darstellende Künste (Musik, Theater, Film, Literatur, Brauchtum etc.). - Hall in Tirol ; Wien : Berenkamp, 2012, s. 13-22. ISBN 978-3-85093-302-5.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

BALÁŽOVÁ, Barbara. Gothic in the Age of Baroque : On the Ideological and Formal Reception of the Gothic Art in the 18th Century. In Chronica – The Journal of the Medieval Association of the Pacific, 2007, č. 66, s. 23. ISSN 0009-5931.

Editorská činnosť:

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 47, č. 1 (2014). Zostavovateľka čísla Barbara Balážová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2014. ISSN 0044-9008.

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 43, č. 2 (2010). Zostavovateľka čísla Barbara Balážová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

Zbierka umenia 15. - 18. storočia Národnej banky Slovenska - Múzea mincí a medailí Kremnica. Editori: Barbara Balážová, Janka Kolláriková. Kremnica : Krupa print s. r. o., 2006. 167 s. ISBN 80-8043-110-8.

ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Roč. 39, č. 2 (2006). Zostavovateľka čísla Barbara Balážová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV. ISSN 0044-9008.

Generationen - Interpretationen - Konfrontationen. Editor: Barbara Balážová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV : Ateliér Choma, 2007. 368 s. ISBN 978-80-968682-9-2.

Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku [elektronický zdroj]. Editori: Bibiana Pomfyová, Barbara Balážová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2008. Dostupné na internete: www.arslexicon.sk