PhDr. Marta Herucová PhD. - bibliografia (výber)

Knižné publikácie:

Štúdie a články:


2021

HERUCOVÁ, Marta: Začiatky impresionizmu a dvaja spríbuznení maliari Július Gundelfinger a Pavol Szinyei Merse. In: Acta Musaei Scepusiensis 2018-2019. Levoča: SNM-SML, 2021, s. 55-75. ISBN 978-80-8060-491-2.

HERUCOVÁ, Marta: Portréty členov rodu Gedult von Jungenfeld. In: Acta Musaei Scepusiensis 2018-2019. Levoča: SNM-SML, 2021, s. 199-205. ISBN 978-80-8060-491-2.

2020

HERUCOVÁ, Marta: Portréty Františka Cvrčka, Vécseyovcov a maliarka Enrica Burchard-Bélaváry (Coppini). In: Žifčák, František (ed.): Z minulosti Spiša, 28 (2020), s. 193-215.

HERUCOVÁ, Marta: Oriental Paintings in the Former Keglević's Chateau Topoľčianky. In: Tomorad, Mladen (ed.): Egypt & Austria XII – Egypt and the Orient: The Current Research. Oxford: Archaeopress, 2020, s. 143-165. ISBN 9781789697643.

HERUCOVÁ, Marta: Andor Dudits a dozvuky preraffaelistických inšpirácií na jeho košickom diele. [Andor Dudits and the Reverberations of Pre-Raphaelite Inspirations in his Painting in Košice]. In: Ars, 53 (2020), č. 1, s. 35-54. ISSN 0044-9008.

HERUCOVÁ, Marta: Interpretácia reliéfov na Neszterovom paláci v Bratislave. In: Hupko, Daniel (ed.): Bratislava. Zborník MMB 31 (2019). Bratislava: MMB, 2020, s. 94-115. ISBN 978-80-89636-42-6.

2019

HERUCOVÁ, Marta: Maliar Július Adam (1862 – 1942) a predlohy jeho diel. In: Novotná, Mária (eds.): Acta Musaei Scepusiensis 2014- 2017. Levoča: SNM-SML, 2019, s. 135-157. ISBN 978-80-8060-468-4.

HERUCOVÁ, Marta: Orfeus a Eurydika na reliéfe dekoračných stĺpov. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis 2014-2017. Levoča: SNM-SML, 2019, s. 158-163. ISBN 978-80-8060-468-4.

HERUCOVÁ, Marta: Litograf Giuseppe Lancedelli a trhy v Sibiu očami maliara Franza Adama Neuhausera. In: Novotná, Mária (ed.): Acta musaei Scepusiensis 2014-2017. Levoča: SNM-SML, 2019, s. 195-201. ISBN 978-80-8060-468-4.

HERUCOVÁ, Marta: Cesty za umením okolo roku 1800: príklon ku klasicizmu. [] In: Hochel, Marián (ed.): Moderní Evropan 1. poloviny 19. století. Praha: Togga; Slezská univerzita v Opavě, 2019, s. 165-187. ISBN 978-80-7476-168-3.

HERUCOVÁ, Marta: Prejavy romantizmu v maliarstve na Slovensku pod vplyvom európskej tvorby. In: Zajac, Peter – Schmarcová, Ľubica (eds.): Slovenský romantizmus. Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. [Slovak Romanticism. Synoptic-Pulsating Model of Cultural Phenomenon]. Brno: Host, 2019, s. 307-367. ISBN 978-80-7491-545-1.

2018

HERUCOVÁ, Marta: Exotic Painting and Liqueur Makers Widow in Modra. In: Czerny, Ernst (ed.): Egypt & Austria XI – In Search of the Orient. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku pre Egypt & Austria Research Society; Kunsthistorisches Museum in Wien, 2018, s. 95-107. ISBN 978-83-8111-078-5.

2017

HERUCOVÁ, Marta: The Interest in the Art of the Nazarenes in Slovakia. In: Forum Historiae, 11 (2017), č. 2, s. 47-61. ISSN 1337-6861.

HERUCOVÁ, Marta: Sakrálne umenie 19. storočia na Spiši. In: Homza, Martin ‒ Sroka, Stanisław Andrzej (eds.): Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša – Dzieje Spisza. Bratislava ‒ Kraków: Katedra slovenských dejín FF UK; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, s. 917-955. ISBN 978-80-22342-10-0.

2016

HERUCOVÁ, Marta: Oltárny obraz v Hlbokom, litograf Anastas Jovanović a maliar Johann Böss. In: Zajac, Peter (ed.): Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV; Veda, 2016, s. 429-456. ISBN 978-80-88746-32-4.

HERUCOVÁ, Marta: Žánrové grafiky zo zbierky rodu Ostrolúckych : A. Collaert, J. Collaert, Galle, Merian, Hollar, Burford, J. J. Haid, J. E. Haid, Masquelier, Moreau, Neé, Ryland, Watson, Legrad, Bartolozzi, White, Burke, Reading, Smith, Tomkins, Simon, Goldberg. In: Ars, 49 (2016), č. 2, s. 113-131. ISSN 0044-9008.

HERUCOVÁ, Marta: Šepoty a výkriky symbolizmu. In: Piovarcsy, Peter (ed.): Výročný katalóg 2015. Bratislava: Galéria G19, 2016, s. 36-39. ISBN 978-80-97261-1-8.

2015

HERUCOVÁ, Marta: Spišské oltáre 19. storočia. Ľubiša: Pictonica, 2015. 332 s. ISBN: 978-80-972208-0-8.

HERUCOVÁ, Marta: Epitaf od Antonína Normana Brandla a iné bohemiká, moraviká a silesiká 19. storočia na Slovensku. In: Roháček, Jiří (ed.): Epigraphica & Sepulcralia VI. Praha: Artefactum, 2015, s. 377-412. ISBN 978-80-86890-83-8.

HERUCOVÁ, Marta: Sepulkrálne italiká na Slovensku. In: Bořutová, Dana – Beňová, Katarína (eds.): Bella Italia : Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. Bratislava: Stimul, 2015, s. 135-155. ISBN 978-80-8127-145-8.

HERUCOVÁ, Marta: Orientálne sepulkrálie na Slovensku. In: Malečková, Katarína (ed.): Umenie Orientu. Bojnice: MBo, 2015, s. 163-178. ISBN 978-80-8060-362-5.

HERUCOVÁ, Marta: Listy, osudy a diela Klimkovičovcov. In: Herucová, Marta ‒ Novotná, Mária (eds.): Acta Musaei Scepusiensis 2012-2013. Levoča: SNM-SML, 2015, s. 18-35. ISBN/ISSN: 978-80-85167-56-6.

HERUCOVÁ, Marta: Levočské obrazy Vergíliovej Eneidy a Johann Andreas Thelot. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis 2012-2013. Levoča: SNM-SML, 2015, s. 180-197. ISBN/ISSN: 978-80-85167-56-6.

HERUCOVÁ, Marta: Jos. Czauczik pinxit : Sakrálne diela Jozefa Caucika. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 64 (2015), č. 1, s. 19-26. ISSN 1335-4353.

2014

HERUCOVÁ, Marta: Rozprávková socha v Dolnej Krupej (Dielo Roberta Cauera). In: Bugalová, Edita (ed.): Prínos svetových osobností v kontexte historických parkov a tradícia pestovania ruží v Dolnej Krupej. Bratislava: SNM-Hudobné múzeum, 2014, s. 37-56, URL: www.snm.sk/swift_data/source/hudobne_muzeum/pdf_dokumenty/Dolna_Krupa_Konferencia_2013_Zbornik.pdf. ISBN 978-80-8060-340-3.

HERUCOVÁ, Marta: Umelecké inšpirácie Jozefa Murgaša. In: Šváčová, Soňa et al.: Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2014, s. 119-141. ISBN 978-80-89388-57-8.

HERUCOVÁ, Marta: Max verzus Klemens. In: Martinek, Peter – Nogová, Mária – Hubač, Marián (eds.): Vzdelávanie – súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 141-146. ISBN 978-80-8052-610-8.

2013

HERUCOVÁ, Marta ‒ GRAJCIAROVÁ, Želmíra: Historička umenia Katarína Závadová má osemdesiatku. In: Múzeum : Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, 59 (2013), č. 4, s. 51.

HERUCOVÁ, Marta: Boží hrob v Senci. In: Strešňák, Gábor (ed.): Senec : Stáročia mesta. Recenzenti doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.; doc. Mgr. Luboš Kačírek, PhD. Senec: Mesto Senec, 2013, s. 127-138, 261, 278-279. ISBN 978-80-971518-5-0. / Maďarská verzia: HERUCOVÁ, Marta: A szenci Szent Sír. In: Strešňák, Gábor (ed.): Szenc : Egy város évszázadai. Senec: Mesto Senec, 2013, s. 127-138, 261, 278-279. ISBN 978-80971518-6-7.

HERUCOVÁ, Marta: Postavy psychostasis na maľbe v Porube. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 62 (2013), č. 4, s. 2-8.

HERUCOVÁ, Marta: Sandrik : svetoznáma továreň na strieborné a iné kovové výrobky. In: Pekárová, Adriana – Kolesár, Zdeno (eds.): K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2013, s. 73-90. ISBN 978-80-970173-6-1.

2012

HERUCOVÁ, Marta: Krajinky Jána Jakuba Müllera v európskych paralelách. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis. Levoča: SNM-SML, 2012, s. 32-51. ISBN 978-80-85167-56-6.

BEŇOVÁ, Katarína – HERUCOVÁ, Marta: Katalóg diel Jána Jakuba Müllera. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis. Levoča: SNM-SML, 2012, s. 52-69. ISBN 978-80-85167-56-6.

HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária: Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovenku. In: Múzeum, 58 (2012), č. 2, s. 27-29. ISSN 0027-5263.

2011

HERUCOVÁ, Marta: O zobrazeniach Franza Liszta. In: Urdová, Sylvia (ed.): Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a SNM-Hudobné múzeum, 2011, s. 219-227. Online: www.snm.sk/swift_data/source/hudobne_muzeum/pdf_dokumenty/Hudobne_pramene_2011_Komplet.pdf.

HERUCOVÁ, Marta: Súsošie sv. Juraja a iné diela od Antona Dominika Fernkorna (1813 – 1878). In: Kiss-Szemán, Zsófia (ed.): Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 50. výročiu založenia GMB. Bratislava: GMB, 2011, s. 38-53.

HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária: Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku. Bratislava: SNM, 2011, 229 s. ISBN 978-80-85167-49-8.

HERUCOVÁ, Marta: Amor a Psyché – dva obrazy z Hlohovca. In: Pamiatky a múzeá: Revue pre kultúrne dedičstvo, 60 (2011), č. 2, s. 42-45. ISSN 1335 4353.

2010

HERUCOVÁ, Marta: Zobrazenia Sisi na Slovensku : k otázke remaku. In: Koklesová, Bohunka (ed.): V hľadaní prameňov. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2010, s. 86-110. ISBN 978-80-89259-48-9.

HERUCOVÁ, Marta: Diela profesorov Mníchovskej akadémie a ich študentov na Slovensku. In: Beňová, Katarína – Bořutová, Dana (eds.): Mníchovská akadémia a Slovensko. Bratislava: Stimul, 2010, s. 69-84. ISBN 978-80-8127-01-6.

HERUCOVÁ, Marta: Die Divergenz der slowakischen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts. In: Ocheduszko, Rafał – Bałus, Wojciech (ed.): European History Painting of the 19th Century : Mutual Connections – Common Themes – Differences. Cracow: Jagiellonian University, 2010, s. 95-109. ISBN 97883-242-1237-8.

HERUCOVÁ, Marta: Sandrik : svetoznáma továreň na strieborné a iné kovové výrobky. In: Pekárová, Adriana (ed.): Antológia 2010. (CD). Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2010, nestr.

BEKUS, Nelly – HERUCOVÁ, Marta – JAGODZIŃSKA, Katarzyna – MARTON, Erzsébet – RIABCZUK, Mykoła. – RIMICKAITĖ, Rasa – SCHULZ, Thomas – TOMÁŠEK, Petr: Symbole i kalki / Symbols and clichés. In: Herito : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc, 1 (2010), č. 1, s. 56-69 (65-67). ISSN 2082-310x.

HERUCOVÁ, Marta: Sepulkrálne námety a motívy 19. storočia (s dôrazom na oblasť banských miest). In: Gressnerová, Laura (ed.): Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Bratislava: FA STU, 2010, s. 133-142. ISBN 978-80-227-3350-2.

[HERUCOVÁ, Marta]: Beethovenova láska Brunswicková je v Trnave. Rozhovor viedol M. Jurčo. In: Novinky z radnice, 21 (2010), č. 7, s. 17-18.

HERUCOVÁ, Marta: Obraz s motívom verša Sk 12,1-19: Predivné vyslobodenie Petrovo. In: Zelenický spravodaj : Časopis evanjelického a. v. cirkevného zboru v Horných Zeleniciach, 13 (2010), č. 1, s. 12.

2009

[HERUCOVÁ, Marta]: Náhrobky sa vnímali ako niečo cudzie. Rozhovor viedla Zuzana Uličianska. In: Sme : Magazín Víkend, 31.10.2009, s. 25.

[HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária]: Svet človeka 19. storočia. Rozhovor s autorkami Martou Herucovou a Máriou Novotnou o projekte, výstave a katalógu Mytologické a kresťanské príbehy v umení 19. storočia. Rozhovor viedla Jana Oršulová. In: Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo, 58 (2009), č. 1, s. 64-68.

HERUCOVÁ, Marta: Maliarstvo. In: Kršák, Pavol (ed.): Ottov historický atlas Slovensko. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009, s. 162-163, 236-237, 354-355, 506-507. ISBN 978-80-7360-834-7.

2008

HERUCOVÁ, Marta: Legendárne milostné príbehy v maľbe 19. storočia. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis. Levoča: SNM-SML, 2008, s. 95-152. ISBN 978-80-85167-39-9.

HERUCOVÁ, Marta: Maliarstvo 19. storočia. In: Balážová, Barbara – Pomfyová, Bibiana (eds.): Elektronická encyklopédia umenia Slovenska – www.arslexikon.sk (od 2008).

HERUCOVÁ, Marta: Sochárstvo 19. storočia. In: Balážová, Barbara – Pomfyová, Bibiana (eds.): Elektronická encyklopédia umenia Slovenska – www.arslexikon.sk (od 2008).

HERUCOVÁ, Marta: Gyula Donáth. In: Balážová, Barbara – Pomfyová, Bibiana (eds.): Elektronická encyklopédia umenia Slovenska – www.arslexikon.sk (2008).

HERUCOVÁ, Marta: Fantazijné umenie. In: Balážová, Barbara – Pomfyová, Bibiana (eds.): Elektronická encyklopédia umenia Slovenska – www.arslexikon.sk (2008).

HERUCOVÁ, Marta: Alojz Fellegi. In: Balážová, Barbara – Pomfyová, Bibiana (eds.): Elektronická encyklopédia umenia Slovenska – www.arslexikon.sk (2008).

HERUCOVÁ, Marta: Úvod do 19. storočia. In: Balážová, Barbara – Pomfyová, Bibiana (eds.): Elektronická encyklopédia umenia Slovenska – www.arslexikon.sk (2008).

HERUCOVÁ, Marta: Obdobie vrcholnej gotiky na obrazoch 19. storočia. /= Late Gothic Period in the 19th Century Pictures. In: Timková, Michaela – Gojdič, Ivan (eds.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Turčianske Teplice: Vydavateľstvo BEN, 2008, s. 55–63. ISBN 978-80-968382-3-3.

HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária: Mytologické a kresťanské príbehy v umení 19. storočia zo zbierok Slovenského národného múzea. /= Mythological and Christian Tales in the Art of the 19th Century. Bratislava: SNM, 2008. 208 s. ISBN 978-80-8060-232-1.

HERUCOVÁ, Marta: Case Studies in the 19th Century History of Art. In: Acta Historiae Artium, Vol. 49 (2008), No. 1, pp. 351–359. ISSN 0001-5830.

2007

HERUCOVÁ, Marta: Storočie romantizmu. In: Marsinová, Daniela (ed.): Umenie na Slovensku. Stručné dejiny obrazov. Bratislava: Slovart spol. s r. o., 2007, s. 126-175, 232 (lit.), 238-240 (zoznam obr.). ISBN 978-80-8085-435-5.

HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária: Rodové portréty Csákyovcov z 19. storočia (a pokus o novú identifikáciu portrétu grófky Marianny von Norman-Ehrenfels, rod. Freiin von Prandau – matky grófky Anny, vyd. Csáky. /= The Ancestral Portraits of Csáky´s in 19th Century (and An Attempt at a New Interpretation of the Portrait of Earl Marianna von Norman-Ehrenfels, neé Freiin von Prandau. In: Chalupecký, Ivan (ed.): Z minulosti Spiša 15. Levoča: SDS, 2007, s. 79-96. ISBN 978-80-969456-2-7.

HERUCOVÁ, Marta: Kréda neoklasicizmu : náhrobky okolo 1800 v slovenskom kontexte. /= Neo-classical Creeds : Tombstones from around 1800 in Slovak Context. In: Památková péče na Moravě / Monumentorum Moraviae Tutela, Brno: Ústav Památkové péče, 13 (2007), s. 7-22, 117-118. ISSN 1214-5327. ISBN 978-80-86752-56-3.

HERUCOVÁ, Marta: Interpretácie historických námetov v umení 19. storočia na Slovensku : Príspevok k poznávaniu umelcov a umenia, historických dejov a osobností. /= Interpretations of Historical Subjects in the 19th Century Art in Slovakia : A Contribution to Knowing Artists and Art, Historical Events and Persons. In: Bořutová, Dana – Beňová, Katarína (eds.): Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2007, s. 125-138. ISBN 978-80-89236-33-6.

HERUCOVÁ, Marta: Obrazy najstarších dejín : do obdobia okolo roku 1000 (do vzniku Uhorského kráľovstva). /= Pictures about the Earliest History : untill the period about 1000 (untill the Beginning of Hungarian Kingdom). In: Bořutová, Dana – Beňová, Katarína (eds.): Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2007, s. 299-362. ISBN 978-80-89236-33-6.

HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária – SVETKOVÁ, Anna: Reštaurovanie dvoch obrazov zo zbierok SNM-Spišského múzea (Ukrižovanie a Léda s labuťou). /= Restoring of two Pictures from the SNM-Spis Museum Collection (Crucifiktion and Leda with Swan. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis 7. Levoča: SNM-SML, 2007, s. 225-230. ISBN 80-85167-34-4.

HERUCOVÁ, Marta: Stunder a jeho portrét grófa Hadika : Nová interpretácia. /= Stunder and his Portrait of Earl Hadik : a New Interpretation. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis 7. Levoča: SNM-SML, 2007, s. 179-192. ISBN 80-85167-34-4.

BAKOŠOVÁ, Jindra – HERUCOVÁ, Marta – JANOVÍČKOVÁ, Marta: Slovenské secesné úžitkové umenie. /= Slovak Art Nouveau Applied Art. In: Ročenka SNG – Galéria 2006. Bratislava: SNG, 2007, s. 29-60. ISBN 978-80-8059-124-3.

HERUCOVÁ, Marta: Pochované ilúzie : Náhrobky našich klasicistických a romantických literátov. /= Tombs of Neo-Classicistic and Romantic Writers and Poets. In: Historická revue, 18 (2007), č. 2, s. 30-34. ISSN 1335-6550.

HERUCOVÁ, Marta: Moháčska tragédia na obrazoch 19. storočia. /= Tragedy of Mohac in the 19th Century Pictures. In: Gojdič, Ivan – Rakovanová, Lucia (eds.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. Trnava: Trnavská univerzita, 2007, s. 39-54. ISBN 978-80-8082-136-4.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945 : Príbeh jedného projektu. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 19 (2007), č. 3, s. 55. ISSN 1335-4353.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: “Milovníčky umenia” v Bratislavskom umeleckom spolku 1885 – 1945. /= Art Funs in Bratislava Art Association 1885 – 1945. In: Bratislava. Zborník MMB 19 (2007). Bratislava: MMB, 2007, s. 111-124. ISBN 80-969635-8-9.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Ženy v Bratislavskom umeleckom spolku 1885–1945. /= Women in Bratislava Art Associaton 1885–1945. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 56 (2007), č. 1, s. 24-28. ISSN 1335-4353.

2006

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Po aristokratoch a mešťanoch prišli bonviváni a gýč. In: T-Station : Internetový magazín (station.zoznam.sk/station/clanok.asp?cid=1157031263545), 4.9.2006.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Provinčná Bratislava a jej umelecké vzlety. In: T-Station : Internetový magazín (station.zoznam.sk/station/clanok.asp?cid=1155702959520), 22.8.2006.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: O tvorbe umelcov Bratislavského umeleckého spolku 1885 – 1945. /= About the Creation of the Artists in Bratislava Art Association 1885–1945. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis & Pohľady do minulosti VI. Levoča: SNM-SML, 2006, s. 55-113. ISBN 80-85167-37/4.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Architekti v Bratislavskom umeleckom spolku 1885 – 1945. /= Architects in Bratislava Art Association 1885–1945. In: Kurincová, Elena (ed.): Bratislava. Zborník MMB 18 (2006). Bratislava: MMB, 2006, s. 79-102. ISBN 80-969635-8-9.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Priaznivci umenia v Bratislavskom umeleckom spolku 1885 – 1945. /= Art Lowers in Bratislava Art Association 1885 – 1945. In: Bratislava. Zborník MMB 18 (2006). Bratislava: MMB, 2006, s. 103-130. ISBN 80-969635-8-9.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945. /= Bratislava Art Association 1885 – 1945. Bratislava: Vydavateľstvo PT Marenčin, 2006, 207 s. ISBN 80-89218-14-8.

HERUCOVÁ, Marta: Stopy zo zašlých čias : O našich maliaroch historických námetov z okruhu viedenskej akadémie 19. storočia. /= About our History Painting Artists from the Vienna Academy in 19th Century. In: OS : Fórum občianskej spoločnosti, 10 (2006), č. 1-2, s. 64-75. ISSN 1335-2296.

HERUCOVÁ, Marta: Maliarstvo. /= Painting. In: Slovensko. Ottova obrazová encyklopédia. Praha – Bratislava: Ottovo nakladatelství – Ottovo nakladateľstvo, 2006, s. 102-105. ISBN 80-7360-531-7.

HERUCOVÁ, Marta: Romantická hrobka Szumrákovcov v Banskej Bystrici. /= Family Szumrák Romantic Sepulcher in Banská Bystrica. In: Nagy, Imrich – Graus, Igor (eds.): Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice. I. diel. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 183-205. ISBN 80-85169-79-7.

HERUCOVÁ, Marta: Niekoľko aspektov náhrobku pápeža Silvestra II. /= Some Aspects of Pope Sylvester II Tomb. In: Oriško, Štefan (ed.): Súvislosti slovenského umenia. Bratislava: FFUK 2006, s. 152-165. ISBN 80-89236-08-1.

FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Sonda do histórie Bratislavského umeleckého spolku. /= An Exploring into the History of Bratislava Art Association. In: Dzurňáková, Zuzana et al. (eds.): Životy a diela. Trnava: Trnavská univerzita, 2006, s. 24-31. ISBN 80-8082-085-6.

2005

HERUCOVÁ, Marta: Exkurz do historickej maľby XIX. storočia. /= An Excurcus in the XIXth Century History Painting. In: Ars, 38 (2005), č. 2, s. 181-201. ISSN 0044-9008.

HERUCOVÁ, Marta: Sršňov objav Klemensových diel. /= Sršeň´s Discovery of Klemens´ Pictures. In: Umenie na Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach 2004. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity, 2005, s. 88-99. ISBN 80-8082-040-6.

HERUCOVÁ, Marta: (Recenzia.) Objav Klemensových diel. /= Recension: Discovery of Klemen´s Pictures. In: Pamiatky a múzea : revue pre kultúrne dedičstvo, 54 (2005), č. 1, s. 55-59. ISSN 1335-4353.

HERUCOVÁ, Marta: Náhrobok Pavla Zerdahelyiho v Nitrianskej Blatnici. /= Paul Zerdahely´s Tomb in Nitrianska Blatnica. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 54 (2005), č. 2, s. 61-64. ISSN 1335-4353.

HERUCOVÁ, Marta: Narodenie Panny Márie v Klátovej Novej Vsi. /= Birth of Virgin Maria in Klátová Nová Ves. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 54 (2005), č. 4, s. 29-34. ISSN 1335-4353.

HERUCOVÁ, Marta: Fantazijné výtvarné umenie /= Fantastic Art. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Ferenczy, Štefan. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Fiedler, Paul Eduard. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Frick, Max. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Fugert, Rudolf. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Fugert, Rudolf. In: SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 46. Leipzig – München: SAUR, 2005.

HERUCOVÁ, Marta: Gyurkovits, František. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Haller, Hermann. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Hanák, Anton. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Hildebrand, Adolf von. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Charpentier, Alexandre. In: Procíková, Anna (ed.): Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Chirico, Giorgio de. In: Encyclopaedia Beliana 4. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

2004

HERUCOVÁ, Marta: Jozef Damko ako tvorca náhrobkov. /= Jozef Damko – Tombstone Maker. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 53 (2004), č. 2, s. 53-59. ISSN 1335-4353.

HERUCOVÁ, Marta: Hrobka Forgáchovcov v Haliči. /= The Forgách Crypt at Halič. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 53 (2004), č. 3, s. 20-27. ISSN 1335-4353.

HERUCOVÁ, Marta: Rytiersky náhrobok z čias c. k. monarchie vo Veľkej nad Ipľom. /= A Knight Tomb from the Time of Monarchy in Veľká nad Ipľom. In: ON (Okresné noviny), Lučenec 14.9.2004, s. 18-19.

HERUCOVÁ, Marta: Washingtonská Národná galéria umenia. /= National Gallery in Washington. In: Pamiatky a múzea : Revue pre kultúrne dedičstvo, 53 (2004), č. 4, s. 68-71. ISSN 1335-4353.

HERUCOVÁ, Marta: Osudy sôch bratislavskej opery. /= The destinies of the Opera House Statues in Bratislava. In: Pohľady, Viedeň, 19 (2004), č. 3, s. 16.

HERUCOVÁ, Marta: Bibliografia : Ars 1993–2003. /= Bibliography : Ars 1993–2003. In: Ars, 37 (2004), č. 3, 157 s. ISSN 0044-9008.

HERUCOVÁ, Marta: Fiedler, Paul Ed. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 39. /= World Biographical Dictionary of Artists. München–Leipzig: SAUR Verlag, 2004. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Fleischmann, Georg. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 41. /= World Biographical Dictionary of Artists. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2004. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Fodor, Štefan. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 41. /= World Biographical Dictionary of Artists. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2004. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Forberger, Wilhelm. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 42. /= World Biographical Dictionary of Artists. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2004. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Förster-Kasztner, Mathilde. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 42. /= World Biographical Dictionary of Artists. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2004. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

2003

HERUCOVÁ, Marta: Náhrobky evanjelického cintorína v Levoči. /= The Tombs in the Protestant Cemetery in Levoča. In: Novotná, Mária (ed.): Pohľady do minulosti. Levoča: SNM-SML, 2003, s. 1-17. ISBN 80-85167-32-8.

HERUCOVÁ, Marta: Čermák Jaroslav. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Čordák Ľudovít. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Divald, Kornel. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Djuračka, Anton. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Dobrev, Dobri. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Donáth, Gyula. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Doré, Gustave. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Dunajský Gustáv; Dunajský Henrich Augustín. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Dunajský Július. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Dunajský Ladislav Július. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Dunajský Vavrinec. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Dupré Jules. In: Encyclopaedia Beliana 3. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2003. ISBN 80-224-0847-6.

HERUCOVÁ, Marta: Faragó, Jozef. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 37. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2003. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Feck, Ján. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 37. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2003. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Fejes, Tivadar. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 38. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2003. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Fellegi, Alojz. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 38. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2003. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

2002

HERUCOVÁ, Marta: Nagrobky na słowackich cmentarzach w Kotlinie Karpackiej. /= The Tombs in Slovak Cemeteries of Carpathian Hollows. In: Grodziska, Karolina – Purchla, Jacek (eds.): Śmierć - Przestrzeń - Czas - Tożsamość 1996. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002, s. 285-302, 350-351. ISBN 83-85739-90-4.

BAKOŠOVÁ, Jindra – HERUCOVÁ, Marta: Sandrik, Dolné Hámre. /= [Silver Factory] Sandrik, Dolné Hámre. In: Malečková, Katarína (ed.): Historizmus v umeleckom remesle. Bojnice: SNM-MBo, 2002, s. 59-78. ISBN 80-8060-099-6.

HERUCOVÁ, Marta: (Recenzia.) Man Ray a výstava jeho fotografií v Bratislave. /= Recension: Man Ray and his Exhibition of Photographs in Bratislava. In: DART : Revue súčasného výtvarného umenia, Bratislava : Stredoeurópsky inštitút súčasného umenia CEICA, 2002, s. 30-31. ISSN 1335-5465.

HERUCOVÁ, Marta: Dummel, Simon; Dürnschwamm, Johann Sigmund; Dwornicki, Antoni. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 31. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2002. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

2001

HERUCOVÁ, Marta: Dlhopotocký, Anton; Dlgopolský, Leonard; Dobošová, Andrea (spoluautorka), s. 146; Dobretak, J., s. 149; Dobrotka, Pavol Ignác; Dolgov, Alesandr Aleksandrovič (spoluautorka); Dollinger, Otto R. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 28. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2001. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Dorošínyi, Jozef; Draveczky, Gabriel; Drechsler, Filis. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 29. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2001. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Cintorín. In: Encyclopaedia Beliana 2. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 2001, s. 549-550. ISBN 80-224-0847-6.

2000

HERUCOVÁ, Marta: Dankó, Stephan; Dankó, T. (spoluautorka). In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 24. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2000. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Demján, Boldizsár; Devínsky-Gyermek, Fr. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 26. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2000. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Dien, Ján Ladislav; Diller, Johann. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 27. München – Leipzig: SAUR Verlag, 2000. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

1999

HERUCOVÁ, Marta: Okrídlené bytosti na náhrobkoch. /= Winged Beings in the Grave Monuments. In: Eva Maliti (ed.): Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1999, s. 367-378. ISBN 80-88815-11-8.

HERUCOVÁ, Marta: Cuny, Dominique; Czajel, Jozef; Czeruvas, Martin. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 23. München – Leipzig: SAUR Verlag, 1999. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Cseh, Ignácz – s. 526; Cseh, Lajos – s. 527–528; Csekum, Thomas – s. 527; Csippik, Joannes – s. 550–551; Csordás, József – s. 555. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 22 (Courts-Cuccini). München – Leipzig: SAUR Verlag, 1999. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

1998

HERUCOVÁ, Marta: Chrobák, Jozef (spoluautorka); Cigán, Peter; Cigánová, Hana; Cigánová-Mojžišová, Zuzana; Číla, Otakar. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 19. München – Leipzig: SAUR Verlag, 1998. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

1997

HERUCOVÁ, Marta: K ikonografii náhrobku fin-de-siècle na Slovensku. /= To the Iconography of the fin de siècle Grave Monuments in Slovakia. In: Ars, 30 (1997), č. 1-3, s. 65-142. ISSN 0044-9008.

HERUCOVÁ, Marta: Cataldi, Amleto (spoluautorka); Čech, Ignác; Čech, Ľudovít; Čejka, Jan; Čereyová, Eliška (spoluautorka); Černý, Oldrich. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 17. München – Leipzig: SAUR Verlag, 1997. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Chitil, Ferenc (spoluautorka). In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 18. München – Leipzig: SAUR Verlag, 1997. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

1996

HERUCOVÁ, Marta: Braumik, Andreas; Braunecker, Stina; Brettschneider, V. Fr.; Brezina, Ján; Brezina, Martin; Breznay, Ilona; Breznický, Bartolomej; Briestenský, J.; Brocky, Károly; Brocký, Štefan; Brodszky, Sándor; Brüder, Joseph; Bus, Maximilián. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 14. München – Leipzig: SAUR Verlag, 1996. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Borecký, Vojtech (spoluautorka), s. 32-33; Borúth, Andor, s. 143; Bortnyik, S.; Bottka, Július, s. 277-278; Boženík, s. 482; Brand, Carl Wilhelm, s. 598; Brandl, Anton Norman, s. 619; Brandt, Jozef; Branna, Jozef, s. 651; Bránsky, Ľudovít. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 13 (Bord–Braun). München – Leipzig: SAUR Verlag, 1996. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

HERUCOVÁ, Marta: Bochnia, M.; Boman, M.; In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 12. München – Leipzig: SAUR Verlag, 1996. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

1995

HERUCOVÁ, Marta: Náhrobky Viktora Oskara Tilgnera a ich význam v sepulkrálnom umení. /= The Viktor Oskar Tilgner´s Tombs and Their Meaning in the Sepulchral Art. In: Ars, 1995, č. 1, s. 67-81. ISSN 0044-9008.

HERUCOVÁ, Marta: Böhmisches Jugendstil-Glas in der Slowakei? /= Czech Art Nouveau Glas in Slovakia? In: Mergl, Jan (ed.): Böhmisches Glas – Phänomen der mitteleuropäischen Kultur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Passau 1993. Passau: Schriften des Passauer Glasmuseum 1, 1995, s. 31-37. ISBN 3-927218-98-7. ISSN 0949-619X.

HERUCOVÁ, Marta: Blaselins, J.; Blum, L. In: K. G. SAUR Allgemeines Künstlerlexikon 11. München – Leipzig: SAUR Verlag, 1995. ISBN-13: 978-3-598-41800-6. ISBN-10: 3-598-41800-0.

1994

HERUCOVÁ, Marta: Umelecké aktivity spred sto rokov – Krakov ´94. /= Art Activieties Hundred Years Ago – Cracow ´94. In: Výtvarný život, 39 (1994), č. 6, s. 8.

1993

HERUCOVÁ, Marta: Prvá konská železnica v Uhorsku z Bratislavy do Trnavy 1840–1872. /= The First Horse Rail Way in Hungarian Kingdom from Bratislava to Trnava 1840–1872. Bratislava: JM Press, 1993, 65 s. ISBN 80-85417-014-9.

HERUCOVÁ, Marta: Tábor, Bedřich; Tahy, Anton; Tahy, Ján; Takáč, Vojtech; Tillner, Michal; Tilkovský, Vojtech; Tonkovič, Jozef; Töröková, Oľga; Tóth, Eugen; Tripammer, N.; Trizuljak, Alexander; Úprka, Joža; Urbásek, Miloslav; Urr, Juraj; Uvarov, Štefan; Vajdovský, Ján; Váli, Ladislavi; Varga, Ferdinand; Varjú, Elemér; Veselý, Alojz; Vestenický, Vladimír; Věšín, Jaroslav; Virág, Gustáv; Vitéz, Matej; Vodrážka, Jaroslav; Vojáček, J. M.; Vojnarovič, Miroslav; Völker, Jozef, Vörös, Vincent; Votruba, Jaroslav; Weidner, Zdeněk; Wieland, C.; Weiskopf, Viliam; Wiesner, Ervín; Weis, A. G.; Zemplinský, Viktor; Zimáň, Ján; Zsitvay, Ján; Žabota, Ivan. In: Slovenský biografický slovník 6. Martin: Matica slovenská, 1993. ISBN 80-7090-070-9.

1992

HERUCOVÁ, Marta: Poznámky k „umeleckým výmenám“. /= Some Notes to the “Art Exchanges”. In: Kultúrny život, 26 (1992), č. 43, s. 4. ISSN 1335-6976.

HERUCOVÁ, Marta: Raab, Ervín, s. 11; Rambouská, Ľudmila, s. 37; Rosso, G. B., s. 118 -119; Roth, Herman J., s. 122; Roth, Herman K., s. 122; Roth, Herman, s. 122; Ruttkay-Nedecký, Viliam, s. 154; Sakmáry, Ján Daniel, s. 169; Satin, Jozef s. 181; Semjan, Ervín, s. 201; Scheuermann, Valentín, s. 219; Schott, J. Ž., s. 236; Schubert, Július, s. 240; Schubert, Róbert, s. 240; Schüle, Gustáv Adolf, s. 240; Schurmann, Maximilián, s. 243-244; Schüssler, Andrej, s. 244; Schüssler, Matej, s. 244-245; Schwarz, Vincent, s. 251; Schweitzer, Henrich, s. 251; Skutecká-Karvašová, Rolla, s. 274; Skyčák-Klinovský, Štefan, s. 276; Slamka, Ľudovít, s. 282; Slavinská, Irena, s. 289; Smrečáni, Edmund, s. 302; Sock, Michal, s. 307; Stadler, Anton s. 328; Stadler, Vít, s. 328; Stéger, Anton s. 343; Stern, Armin, s. 349; Stock, Ján M., s. 350; Straka, Štefan, s. 362-363; Struhár, Alojz, s. 372-373; Suchý, Michal, s. 382-383; Sup, Karel, s. 384; Sylla, Miroslav, s. 397; Szabó, Július, s. 401-402. In: Slovenský biografický slovník 5. Martin: Matica slovenská, 1992. ISBN 80-7090-070-9.

1990

HERUCOVÁ, Marta: Majkut, Jozef, s. 31; Majsch, Imrich, s. 36; Majsch, Eduard, s. 36; Majsch, Sebastián, s. 36; Majster Madony z R., s. 36; Majster MS, s. 36-37; Malý, František, s. 54-55; Marx, Vojtech, s. 96; Massanyi, Edmund, s. 101; Medveďová, Zuzka, s. 140; Mráz, Matej, s. 233; Mikš, František, s. 178; Neogrády, Anton, s. 281-282; Nikšová, M., s. 291; Novák, Alojz, s. 301; Obendorf, Gustáv, s. 315; Olexa, Jozef, s. 328; Ondro, František, s. 336; Pállik, Vojtech, s. 387; Peske, Gejza, s. 437; Petříček, Adolf, s. 448; Petrikovich, Samuel, s. 452; Petrovits, Július, s. 455; Pichler, Karol, s. 463; Pollák, Emanuel, s. 508; Pollák, Žigmund, s. 508; Pongrác, Karol, s. 514-515; Popík, Vojtech, s. 519; Povolný, Anton, s. 530; Pribiš, Rudolf, s. 538-539; Prúnyi, Kornel, s. 551. In: Slovenský biografický slovník 4. Martin: Matica slovenská, 1990. ISBN 80-7090-070-9.

1989

HERUCOVÁ, Marta: Kieselbach, Gejza, s. 79; Klemens, Bohuslav, s. 97; Klimáček, Fedor, s. 103; Konečný, Peter, s. 161; Kováčik, Ondrej, s. 210; Kraus, Viliam, s. 245; Kurth, Max, s. 314; Ladvenica, Ján, s. 339; Leicher, F. I. s. 382. In: Slovenský biografický slovník 3. Martin: Matica slovenská, 1989. ISBN 80-7090-070-9.

1988

HERUCOVÁ, Marta: Diela českých a moravských výtvarníkov z ôsmich slovenských múzeí. /= Works of Art Czech and Moravian Artists in eight Museums in Slovakia. In: Ars, 21 (1988), č. 3, s. 97-100. ISSN 0044-9008.

1987

HERUCOVÁ, Marta: Svetové výstavy v 19. storočí. /= World Exhibitions in 19th Century. In: Výtvarný život, 32 (1987), č. 9-10, s. 85-89.

HERUCOVÁ, Marta: Ideál krásy očami storočí. /= Ideal of Beauty through Centuries. In: Eva, 17 (1986), č. 3, s. 28; č. 4, s. 19-20; č. 5, s. 21; č. 6, s. 19-20; 18 (1987), č. 1, s. 18-19; č. 2, s. 24-25.

1983

TRUCHLÍKOVÁ, Marta: Cyperské múzeum v Nikózii. /= Cyprus Museum in Nicosia. In: Výtvarný život, 27 (1983), č. 6, s. 36-37.

TRUCHLÍKOVÁ, Marta: Múzeum výtvarných umení v Lipsku. /= Art Museum in Leipzig. In: Výtvarný život, 27 (1983), č. 9, s. 38.

Editorská činnosť:

ARS - bibliografia 1993-2003. Zostavovateľka Marta Herucová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2004. 157 s. ISSN 0044-9008.

Kolokvium Stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905-1973) : zborník príspevkov. Marta Herucová. Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2003. 206 s. ISBN 80-89142-03-6.

Kontexty českého a slovenského umenia : (zborník referátov z konferencie). Zostavili: Marta Herucová, Katarina Jaloviarová, Iva Mojžišová. Bratislava : Správa kultúrnych zariadení MK SR : Kruh priateľov českej kultúry, 1988. 513 s.