Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD. - profil

Vzdelanie:

1999-2003 PhD. Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Teória a dejiny výtvarných umení
1996-2002 Mgr. Art. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor Voľné umenie – Maľba
1994-1999 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení

Zamestnanie:

od 2012 - Filozofická fakulta Masarykovej univerzity Brno, Seminář dějin umění, externý pedagóg
od 2004 - odborný asistent, Katedra pedagogiky výtvarných umení, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
od 2003 - vedecký pracovník, Ústav dejín umenia SAV
2005, 2011 odborný asistent na Katedre dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava