PhDr. Marta Herucová PhD. - profil

Vzdelanie:

2010 Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci
1987 PhDr. - Univerzita Komenského v Bratislave
1981 prom. hist. - Univerzita Komenského v Bratislave
1977-1981 Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra vedy o výtvarnom umení, Diplomová práca: "Vývin názorov na surrealizmus" (školiteľ doc. PhDr. Jiří Kostka, CSc.)

Zamestnanie:

od 1984 Ústav dejín umenia SAV v Bratislave / do r. 1990 s názvom Umenovedný ústav SAV (odborná pracovníčka)
1983-1988 Slovenská národná galéria v Bratislave (externá spolupracovníčka)

Pedagogické pôsobenie:

2006:
-Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra dejín umenia (Prednáška: Romantická hrobka)
-Katolícká univerzita v Košiciach, Teologický seminár v Spišskej Kapitule (Prednáška: Náhrobky v kresťanských chrámoch)
1999:
-Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín umenia a kultúry (Prednáška: Náhrobky 19. storočia na Slovensku)
1994:
-Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra dejín umenia (Prednáška: Náhrobky 19. storočia na Slovensku)
-Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín umenia a kultúry (Prednáška: Secesia)
1993:
-Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra histórie (Prednáška: Náhrobky 19. storočia na Slovensku)

Organizovanie vedeckých konferencií a editor zborníkov:

2003 Kolokvium „Stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905-1973)“, Bratislava
2000 Kolokvium „Jubileum Vladimíra Wagnera (1900-1955)“, Bratislava
1999 Kolokvium „Život a dielo Václava Mencla na Slovensku“, Bratislava