Časopis ARS 51 (2018) 1-2

Olga KOTKOVÁ

The Reflection of the Work of Lucas Cranach and his Workshop in the Lands of Bohemia: addenda et corrigenda

(Resumé)

V roku 2016 vyšla kniha Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500 – 1550) od Magdalény Nespěšnej-Hamsíkovej, ktorá zhŕňa ohlas Lucasa Cranacha v českých zemiach. Autorka tu okrem iného zhrnula doterajšie poznatky a výsledky svojho vlastného výskumu o Cranachových dielach, ktoré boli vytvorené pre objednávateľov z Čiech a Moravy – tzv. Pražský oltár určený pre Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtecha a štyri obrazy (Sťatie sv. Jana Krstiteľa, Martýrium sv. Kataríny a dvojicu oltárnych krídel so sv. Katarínou a Barborou), vyhotovených pre olomouckého biskupa Stanislava Turza). Ďalšou zákazkou bolo retábulum, ktoré Cranach vyhotovil pre novozriadený protestantský Kostol sv. Jáchyma v Jáchymově, a to na objednávku Jeronýma a Vavřince Šlika. Čoskoro po vydaní tejto publikácie sa však objavili niektoré nové súvislosti a poznatky, ktoré si vynucujú tému Cranach a Čechy znova otvoriť. Predovšetkým sa ukazuje, že jedno z hlavných diel Cranachovej kariéry, obraz Zákon a milosť (Národná galéria v Prahe), bolo zrejme objednané v Čechách, či na Morave, alebo sa sem dostalo krátko po svojom vzniku. Nasvedčuje tomu predovšetkým koncept obrazu, ktorý v nemeckých luteránskych kruhoch nebol prijatý. Naproti tomu táto kompozícia našla silnú odozvu v konfesionálne rôznorodej spoločnosti krajín Koruny českej, a uplatnila sa hlavne v milieu ovplyvnenom utrakvismom. A v tomto prostredí by sme tiež mali hľadať objednávateľa maľby. Ďalším dielom, ktoré bolo určené pre Čechy, je tabuľa Nechajte maličkých prísť ku mne. Toto zaradenie umožňuje identifikácia donátorského erbu, ktorý patrí rodu Kočků z Ústí nad Labem. Novoobjavenou prácou, za vznikom ktorej stojí slávny rod Šliků, je obraz Salome s hlavou Jána Krstiteľa (Národní galérie v Prahe). Je dielom Majstra IW, tj. maliara, ktorý sa priamo vyškolil v Cranachovej wittenberskej dielni.