Časopis ARS 37 (2004) 1-2

Štúdie

Frank LÖBBECKE: Städtischer Profanbau des Hochmittelalters. Die Entwicklung des Wohnbaus in Freiburg im Breisgau im 12. und 13. Jahrhundert
[Mestská profánna architektúra vrcholného stredoveku. Vývoj obytného domu vo Freiburgu im Breisgau v 12. a 13. storočí]
[Urban Profane Architecture of the High Middle Ages. The Development of Dwellings in Freiburg im Breisgau in the 12th and 13th Centuries]
, s. 3-18, 15 obr.
Resumé

Daniel PARELLO: Zum Verhältnis von Architektur und Glasmalerei am Beispiel der Marburger Elisabethkirche
[Ku vzťahu architektúry a sklomaľby na príklade kostola sv. Alžbety v Marburgu]
[On the Relationship between Architecture and Stained Glass, Exemplified on St. Elisabeth’s Church in Marburg]
, s. 19-39, 24 obr.
Resumé

Jochen SCHRÖDER: Das Eckige muss ins Runde – das Horizontale Vesperbild als „Suche nach dem Kanon“
[Hranaté sa musí zaobliť – horizontálna pieta ako „hľadanie kánonu“]
[Angular Must Turn to Round – the Horizontal Pietà as the “Search for a Canon”]
, s. 40-67, 25 obr.
Resumé

Zuzana VŠETEČKOVÁ: K nástěnným malbám krásného slohu v Čechách a na Moravě
[Die Wandmalereien des Schönen Stils in Böhmen und Mähren]
[On Wall Paintings of the "Beautiful style" in Bohemia and Moravia]
, s. 68-92, 17 obr.
Resumé

Richard NĚMEC: Peter von Prachatitz als Urheber des Wiener Planes Inv. Nr. 16 817. Eine Typus- und Motivanalyse
[Petr z Prachatic jako autor vídeňského plánu inv. č. 16 817. Analýza typu a motivů]
[Peter of Prachatice as the Author of Viennese Plan Inv. No. 16 817. The Analysis of Types and Motifs]
, s. 93-111, 23 obr.
Resumé

Jakub VÍTOVSKÝ: Petr z Prachatic – stavitel vídeňského a pražského dómu († 1429)
[Peter von Prachatitz – der Baumeister des Wiener und Prager Doms († 1429)]
[Peter of Prachatice – the Builder of Vienna and Prague Cathedrals († 1429)]
, s. 112-136, 11 obr.
Resumé

Ingrid CIULISOVÁ: Obraz Judášov bozk z retabula oltára Korunovania Panny Márie v Spišskej Kapitule. Možné odpovede na niektoré otázky súvekej vizuálnej praxe
[Das Bild des Judaskusses vom Retabel des Marienkrönungsaltars in Spišská Kapitula (Zipser Kapitel). Überlegungen zur zeitgenössischen visuellen Praxis]
[Table Painting The Kiss of Judas from the Altar of the Coronation of the Virgin in Spišská Kapitula. Possible Answers to the Questions about Contemporary Visual Practice]
, s. 137-155, 8 obr.
Resumé

Materiály

Dušan BURAN: Fragmenty gotických iluminovaných kódexov z dvoch slovenských archívov
[Fragmente gotischer Buchmalerei in zwei slowakischen Archiven]
[Fragments of Gothic Illuminated Codices in Two Slovak Archives]
, s. 156-165, 11 obr.
Resumé

Recenzie

Ivan GERÁT: Schwarz, Michael Viktor: Visuelle Medien im christlichen Kult, s. 166-170, 1 obr.

Anděla HOROVÁ: Dvojhlasné dejiny umenia
[Art History with Two Voices]
, s. 171-173, 1 obr.

Mária ORIŠKOVÁ: Umelecké dielo a trh: minulosť a prítomnosť (Niekoľko poznámok ku kolokviu)
[Artwork throught the Market: The Past and the Present (Several Remarks on International Colloquium in Bratislava)]
, s. 174-182, 1 obr.
Resumé