Časopis ARS 36 (2003) 3

Štúdie

Michal ČAJKA: Počiatky stredovekej sakrálnej architektúry na Liptove (Súčasný stav výskumu)
[The Early Medieval Architecture in the Liptov Area (The Present State of Research)]
, s. 167-188, 9 obr.
Resumé

Udo KULTERMANN: Art History and the Twentieth Century (The Work of Meyer Schapiro)
[Dejiny umenia a 20. storočie (Dielo Meyera Schapira)]
, s. 189-200, 6 obr.
Resumé

Mária ORIŠKOVÁ: K otázke politiky vystavovania: príklad Slovenskej národnej galérie
[Politics of Display: A Case Study of the Slovak National Gallery]
, s. 201-217, 10 obr.
Resumé

Materiály

Okrúhly stôl pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Dr. Mariana Várossa (1923 – 1988)
[Round Table on the Occasion of 80th Birthday of Dr. Marian Váross (1923 – 1988)]
, s. 218-236, 9 obr.

Karol KAHOUN: Otvorenie
[Opening Statement]
, s. 218-219

Tatiana SEDOVÁ: K osobnosti a významu axiologického diela M. Várossa
[On Personality and Significance of Axiological Work of M. Váross]
, s. 219-226

Ľudmila PETERAJOVÁ: Jeden zo životov Mariana Várossa
[One of Marian Váross's Lives]
, s. 226-228

Ivan GERÁT: Teória a história vo Várossových úvahách
[Theory and History in Váross's Thinking]
, s. 228-231

Zuzana BARTOŠOVÁ: Osamelosť Mariana Várossa. Hľadanie umeleckohistorického autoportrétu
[Marian Váross’s Solitude. In Search of Art-Historical Self-Portrait]
, s. 231-234

Soňa KOVAČEVIČOVÁ: Marian Váross, inšpirátor nových postrehov v národopise
[Marian Váross, Inspirator of New Perspectives in Ethnography]
, s. 234-236

Správy

Barbara Balážová: Barokové sochárstvo v Kremnici. Vybrané štúdie k dejinám slovenského barokového sochárstva a maliarstva v 18. storočí. Bratislava 2003 (Obhajoba dizertačnej práce)
[Barbara Balážová: Baroque Sculpture in Kremnica. Chapters from the History of Slovak Baroque Sculpture and Painting in the 18th Century. Bratislava 2003 (Dissertation Defence)]
, s. 237-249

Marta HERUCOVÁ: Činnosť Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska v roku 2003
[Activities of the Art-Historical Society of Slovakia in the Year 2003]
, s. 250-251