Časopis ARS 34 (2001) 2-3

Štúdie

Martin VANČO: Kláštorná architektúra Veľkomoravskej ríše
[The Great Moravian Monastery Churches]
, s. 105-126, 8 obr.
Resumé

Martin ŠUGÁR: Vplyv Martina Schongauera na Majstra MS
[Influence of Martin Schongauer on Master MS]
, s. 127-152, 22 obr.
Resumé

Anton C. GLATZ: Ikonografické a motivické inšpirácie a vzory skulptúr a tabuľových malieb levočského hlavného oltára
[Ikonographische und motivische Inspirationen und Vorbilder der Skulpturen und der Tafelgemälde des Leutschauer Hauptaltars]
[Iconographic and Motivic Inspirations and Models of the Sculptures and Table Paintings of the Levoča High Altar]
, s. 153-203, 32 obr.
Resumé

Alena KAVČÁKOVÁ: Od secese k op artu. Experimenty sochaře J. Vineckého v keramice a porcelánu
[Vom Jugendstil bis zur Op Art. Die Experimente des Bildhauers Josef Vinecký in Keramik und Porzellan]
[From Art Nouveau to Op Art. The Experiments of Sculptor J. Vinecký in Ceramics and Porcelain]
, s. 204-223, 26 obr.
Resumé

Tomáš ŠTRAUSS: Kunst und Religion: Fruchtbarkeit der Wesensfrage
[Umenie a náboženstvo: oprávnenosť otázky zdroja a funkcií]
[Art and Religion: Usefulness of the Existential Question]
, s. 224-245
Resumé

Materiály

Ingrid CIULISOVÁ: A Little Known Painting Venus from the Collection of the Slovak National Gallery (Gillis Coignet Reconsidered)
[Málo známy obraz Venuša zo zbierok Slovenskej národnej galérie]
, s. 246-251, 5 obr.
Resumé

Recenzie

Milan TOGNER: L'Europe des Anjou. Aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siècle, s. 252-255, 2 obr.