Časopis ARS 34 (2001) 1

Štúdie

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Príspevok k dejinám barokovej efemérnej tvorby na Slovensku. Oslavy svätorečenia Alojza Gonzagu a Stanislava Kostku v roku 1727
[Zur Geschichte der ephemeren Barockkunst in der Slowakei. Die Feierlichkeiten der Heiligsprechung des Aloysius Gonzaga und Stanislaus Kostka im Jahre 1727]
[Contribution to the History of Baroque Ephemeral Painting in Slovakia. Celebration of the Canonization of Aloysius Gonzaga and Stanislaus Kostka in 1727]
, s. 1-45, 8 obr.
Resumé

Barbara BALÁŽOVÁ: Michal Räsner verzus Dionýz Staneti
[Michael Räsner versus Dionysius Staneti]
, s. 46-74, 11 obr.
Resumé

Materiály

Barbara BALÁŽOVÁ: Interiérová výzdoba bývalého kremnického farského kostola v období reformácie (archívny materiál)
[Interior Decoration of the Former Parish Church in Kremnica in the Age of Reformation]
, s. 75-81
Resumé

Recenzie

Jozef MEDVECKÝ: Palkovci v Bratislave. Na okraj monografie Pavel Preiss: František Karel Palko. Život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína (NG Praha 1999)
[Palko Family in Bratislava. In margine of the Monograph Pavel Preiss: František Karel Palko. Life and Work of the Painter on the Verge of Central European Baroque and of His Brother František Antonín (NG Praha 1999)]
, s. 82-103, 12 obr.

Správy

PhDr. Anton C. Glatz (1945 – 2001), s. 104, 1 obr.