Časopis ARS 32 (1999) 1-3

Štúdie

Evelin WETTER: Böhmische Bildstickerei um 1400 als Serienproduktion für den Export: die Stickereien aus Danzig, Kaschau und in Berlin
[České obrazové výšivky okolo roku 1400 – sériová produkcia na export: výšivky z Gdańska, Košíc a Berlína]
[Bohemian Image Embroidery around 1400 as a Serial Production for Export: the Embroideries from Gdansk, Kosice and Berlin]
, s. 3-29, 17 obr.
Resumé

Luďa KLUSÁKOVÁ: Leidenský skicář: města podél cesty z Vídně do Cařihradu (1577 – 1585)
[The Leiden Sketchbook: Towns along the Road from Vienna to Constantinople (1577 – 1585)]
, s. 30-63, 10 obr.
Resumé

Petr FIDLER: Zur Deutung des Preßburger Maximiliansbrunnens
[K významu bratislavskej Maximiliánovej fontány]
[On Interpretation of the Maximilian’s Fountain in Bratislava]
, s. 64-78, 11 obr.
Resumé

Milan TOGNER: Dva italské obrazy z východoslovenských sbírek
[Zwei italienische Bilder aus den ostslowakischen Sammlungen]
[Two Italian Paintings from East Slovak Collections]
, s. 79-85, 3 obr.
Resumé

Petr BALCÁREK: Život malíře Johanna Spillenbergera
[Das Leben des Malers Johannes Spillenberger]
[The Life of Painter Johannes Spillenberger]
, s. 86-104, 1 obr.
Resumé

Katarína STRAKOVÁ: Ranobarokové zariadenie kostola z Liptovskej Mary v kontexte spišských dielní
[Die frühbarocke Einrichtung der Kirche aus Liptovská Mara im Kontext der zipsen Werkstätten]
[Early Baroque Interior of the Church from Liptovská Mara in the Context of Spiš Workshops]
, s. 105-135, 13 obr.
Resumé

Viera LUXOVÁ: Sochárska výzdoba františkánskeho kostola v Skalici
[Plastische Dekoration der Franziskanerkirche in Skalica]
[Sculptural Decoration of the Franciscan Church in Skalica]
, s. 136-146, 8 obr.
Resumé

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Donnerovský náhrobok Mikuláša Pálffyho v Malackách
[Das Grabmal des Grafen Nicolaus Pálffy in Malacky]>
[The Tomb of Count Nicolaus Pálffy in Malacky]
, s. 147-161, 6 obr.
Resumé

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Príspevok k barokovému sochárstvu stredného Slovenska. Archívne dokumenty k činnosti sochárskej rodiny Rasner (Räsner)
[Ein Beitrag zur Barockbildhauerei in der Mittelslowakei. Archivdokumente zur Tätigkeit der Bildhauerfamilie Rasner (Räsner)]
[A Contribution to the Baroque Sculpture in Central Slovakia. Archive Documents of the Activities of the Family of Sculptors Rasner (Räsner)]
, s. 162-167, 2 obr.
Resumé

Zuzana LAPITKOVÁ: Interpretácia ikonografického obsahu dvoch návrhov slávobrán na základe archívnych dokumentov
[Interpretation des ikonographischen Inhaltes der zwei Entwürfe der Triumphbögen aufgrund der Archivdokumente]
[Interpretation of the Iconographic Content of Two Drafts of Triumphal Arches on the Basis of Archival Documents]
, s. 168-184, 2 obr.
Resumé

Antonín DUFEK: Pedagog Funke a Bauhaus
[Der Pädagoge Funke und Bauhaus]
[Pedagogue Funke and the Bauhaus]
, s. 185-190
Resumé

Recenzie

Barbora GLOCKOVÁ: Súčasná sláva padovskej miniatúry
[Contemporary Glory of the Paduan Miniature]
, s. 191-195, 1 obr.

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Dejiny výtvarného umenia na Slovensku – Barok. Na okraj prvého výstavného podujatia a publikácie z tematického cyklu SNG v Bratislave
[The History of Art in Slovakia – Baroque. In margine of the First Exhibition Event and Publication of the Thematic Cycle in the SNG in Bratislava]
, s. 196-211, 4 obr.

Správy

Marta HERUCOVÁ: Činnosť Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska v rokoch 1998 a 1999
[Activities of the Art-Historical Society of Slovakia in the Years 1998 and 1999]
, s. 214

Dušan BURAN: Naratívne cykly levočského stredoveku
[Narrative Cycles of the Medieval Levoča]
, s. 215

Ilpo T. PIIRAINEN: Mestské a banské práva na Slovensku
[Town and Mining Laws in Slovakia]
, s. 215-224, 6 obr.