Časopis ARS 31 (1998) 1-3

Štúdie

Ján BAKOŠ: Od ikonológie k semiotike
[From Iconology to Semiotics]
, s. 3-47
Resumé

Ivan GERÁT: Willehalm und Ladislaus – Liebe und Kampf in Text und Bild
[Willehalm a Ladislav – boj a láska v textoch i obrazoch]
[Willehalm and Ladislaus – Fight and Love in Texts and Pictures]
, s. 48-94, 42 obr.
Resumé

Materiály

Luboš KÜRTHY: Príspevok ku štýlovej charakteristike rastlinnej ornamentiky v architektúre tretej štvrtiny XIII. storočia (Explikácia na dekore kláštorného kostola znievskych premonštrátov)
[Beitrag zur Stilcharakteristik der Pflanzenornamentik in der Architektur des dritten Viertels des 13. Jahrhunderts (Explikation am Dekor der Klosterkirche der Prämonstraten in Kláštor pod Znievom)]
[A Contribution to the Style Characteristic of the Plant Ornamentation in the Architecture of the Third Quarter of the 13th Century (Explication on the Decoration of the Premonstrate Monastery Church in Kláštor pod Znievom)]
, s. 95-104, 22 obr.
Resumé

Ingrid CIULISOVÁ: Banskobystrický triptych s Klaňaním troch kráľov
[Triptych of Adoration of the Kings from Banská Bystrica]
, s. 105-116, 4 obr.
Resumé

Jozef MEDVECKÝ: Medzi renesanciou a barokom. K charakteru domácej maliarskej tvorby prvej polovice 17. storočia
[Zwischen Renaissance und Barock. Zum Charakteristik der einheimischen malerischen Produktion der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts]
[Between Renaissance and Baroque. On Characteristics of the Local Painting Production of the First Half of the 17th Century]
, s. 117-145, 19 obr.
Resumé

Katarína STRAKOVÁ: Cechové oltáre farského kostola v Skalici
[Zunftaltäre der Pfarrkirche in Skalica]
[Guild Altars of the Parish Church in Skalica]
, s. 146-179, 13 obr.
Resumé

Barbara BALÁŽOVÁ: Oltár Nanebovzatia Panny Márie bývalého farského kostola v Kremnici
[Altar of Assumption of Virgin of the Former Parish Church in the Town of Kremnica]
, s. 180-201, 10 obr.
Resumé

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: K životu a dielu maliara Eliasa Mögela
[Zum Leben und Werk des Malers Elias Mögel]
[On Life and Work of Painer Elias Mögel]
, s. 202-213, 12 obr.
Resumé

József SISA: Mestský park (Aupark) v Bratislave
[The City Park of Bratislava]
, s. 214-225, 8 obr.
Resumé

Zuzana BARTOŠOVÁ: Národná verzus európska podoba výtvarného symbolizmu (s prihliadnutím na dielo Martina Benku, Antona Jasuscha, Jozefa Arpáda Murmanna, Jána Koniarka a jeho interpretáciu)
[National vs. European Form of Visual Symbolism (Considering Work of Martin Benka, Anton Jasusch, Jozef Arpád Murmann, Ján Koniarek and Their Interpretation)]
, s. 226-239
Resumé

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Bratislavskí výtvarní umelci a umeleckí remeselníci 18. storočia - dodatky
[Bratislava Artists and Craftsmen of the 18th Century - Addenda]
, s. 240-246

Recenzie

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: „Magnificat anima mea Dominum“. Na okraj výstavy Majstra MS v Budapešti
[„Magnificat anima mea Dominum“. Anmerkungsweise zur Ausstellung des Meisters MS in Budapest]
, s. 247-264, 6 obr.
Resumé