Časopis ARS 30 (1997) 1-3

Štúdie

Ján ABELOVSKÝ: Fenomén secesie a moderné maliarstvo Slovenska (rámcový náčrt problematiky)
[The Phenomenon of Secession and Modern Slovak Painting (An Outline of the Question)]
, s. 3-64, 40 obr.
Resumé

Marta HERUCOVÁ: K ikonografii náhrobku fin de siècle na Slovensku
[To the Iconography of the fin de siècle Grave Monuments in Slovakia]
, s. 65-142, 99 obr.
Resumé

Dana BOŘUTOVÁ: K otázke národného štýlu v slovenskej architektúre
[On the National Style in Slovak Architecture]
, s. 143-166, 25 obr.
Resumé

Jindřich VYBÍRAL: Počátky české národní architektury
[The Outset of Czech National Architecture]
, s. 167-174, 7 obr.
Resumé

David PEYCERÉ: French Architecture between Rationalism and Regionalism, 1895 – 1918
[Francúzska architektúra medzi racionalizmom a regionalizmom, 1895 – 1918]
, s. 175-186, 9 obr.
Resumé

Innet MAYEROVÁ: História a architektúra vyšších dievčenských škôl v Hornom Uhorsku
[History and Architecture of the Higher Maiden Schools in Upper Hungary]
, s. 187-206, 13 obr.
Resumé

Materiály

Petr FIDLER: Beiträge zu einem Künstler- und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei und Ungarn). Exzerpta aus den Archiven in Preßburg und Tyrnau (VI. Teil)
[Príspevky k lexikónu umelcov a umeleckých remeselníkov Podunajska (Rakúsko, Slovensko a Maďarsko). Excerptá z archívov v Bratislave a Trnave (VI. časť)]
[Contributions to a Lexicon of Artists and Craftsmen of the Danube Region (Austria, Slovakia and Hungary). Excerptions from the Archives in Bratislava and Trnava (Part IV)]
, s. 221-252

Recenzie

Ľubica PEDERSEN: Art Nouveau v strednej Európe. Bratislava – Budapešť – Krakov – Praha – Viedeň, s. 207-211, 2 obr.

Eva ŠŤASTNÁ: „ transLOKAL“ – 9 Städte im Netz 1848 – 1918, s. 211-215, 1 obr.

Danica ŠOLTÉSOVÁ: J. Sedlák: Brno v době secese – Brünn in der Epoche der Sezession, s. 215-217, 1 obr.

Innet MAYEROVÁ: J. C. Massey – S. Maxwell: House Styles in America, s. 218-220, 1 obr.