Časopis ARS 28 (1995) 2-3

Štúdie

Eva ŠEFČÁKOVÁ: Hans Baldung Grien a Erhard Schön v zbierke drevených štočkov Slovenského národného múzea v Bratislave
[Hans Baldung Grien und Erhard Schön in der Kollektion von Druckstöcken für Holzschnitte im Slowakischen Nationalmuseum in Bratislava]
[Hans Baldung Grien and Erhard Schön in the Collection of Woodblocks of the Slovak National Museum in Bratislava]
, s. 97-123, 35 obr.
Resumé

Viera ANOŠKINOVÁ: Identifikácia orientálnych motívov vo veľkomoravskom umení na príklade analýzy ornito-animálnej výzdoby
[Identification of Oriental Motives in the Art of Great Moravia on the Example of Ornito-Animal Decoration]
, s. 124-138, 20 obr.
Resumé

Martin VANČO: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch. Otázka jej pôvodu a problematika architektonického typu
[St. Margarita’s Chapel near Kopčany and the Genesis of This Architectural Type]
, s. 139-167, 25 obr.
Resumé

Alexander FRICKÝ: Ikony na východnom Slovensku
[Ikonen in der östlichen Slowakei]
[Icons in Eastern Slovakia]
, s. 168-183, 11 obr.
Resumé

Ingrid CIULISOVÁ: Lesk a bieda slovenskej kunsthistórie II. Slovenský dejepis umenia 1948 – 1968
[The Glory and the Misery of Slovak Art History II. Slovak History of Art 1948 – 1968]
, s. 184-204
Resumé

Materiály

Petr FIDLER: Beiträge zu einem Künstler- und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei und Ungarn). Exzerpta aus den Archiven in Preßburg und Tyrnau (II. Teil)
[Príspevky k lexikónu umelcov a umeleckých remeselníkov Podunajska (Rakúsko, Slovensko a Maďarsko). Excerptá z archívov v Bratislave a Trnave (II. časť)]
[Contributions to a Lexicon of Artists and Craftsmen of the Danube Region (Austria, Slovakia and Hungary). Excerptions from the Archives in Bratislava and Trnava (Part II)]
, s. 205-218

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Dokumenty o umeleckej, umelecko-remeselníckej a stavebnej aktivite na panstve a objektoch grófa Františka Esterházyho z rokov 1738 – 1785
[Dokumente zur künstlerischen, kunsthandwerklichen und baulichen Tätigkeit an der Herrschaft und Bauobjekten Graf Franz Esterházys in den Jahren 1738 – 1785]
[Documents on the Artistic, Handicraft and Construction Activities at the Estates of Count Franz Esterházy from 1738 to 1785]
, s. 219-250, 6 obr.
Resumé

Pavel ŠTĚPÁNEK: Ikonografické poznámky ke dvěma dílům ve Slovenské národní galerii
[Iconographic Remarks on Two Artifacts in the Slovak National Gallery]
, s. 251-255, 2 obr.

Pavel ŠTĚPÁNEK: Slovenské umění ve venezuelských sbírkách
[Slovak Art in Venezuelan Collections]
, s. 256-257

Správy

PhDr. Eva Botťánková, CSc. (1944 – 1996), s. 258-259, 1 obr.

Dušan BURAN: CIHA kolokvium na Slovensku?
[CIHA Colloquium in Slovakia?]
, s. 260