Časopis ARS 28 (1995) 1

Štúdie

Fedor KRESÁK: O počiatkoch renesancie na Slovensku
[Über die Anfänge der Renaissance in der Slowakei]
[On the Beginnings of the Renaissance in Slovakia]
, s. 1-23, 25 obr.
Resumé

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Petrohradské veduty z esterházyovských zbierok
[Die Veduten von Sankt Petersburg aus den Esterházy-Sammlungen]
[The Vedutas of St. Petersburg from the Esterházy Collections]
, s. 24-39, 12 obr.
Resumé

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Bývalé súsošie Panny Márie so sv. Štefanom v areáli kaštieľa v Bernolákove a jeho tvorca Anton Leidenfrost
[Das ehemalige Votivdenkmal für Muttergottes und Hl. Stephan im Areal des Schlosses in Bernolákovo und sein Schöpfer der Bildhauer Anton Leidenfrost]
[The Former Monument of the Holy Virgin and St. Stephen within the Complex of the Manor House in Bernolákovo and Its Creator, the Sculptor Anton Leidenfrost]
, s. 40-50, 5 obr.
Resumé

Hanna SAMSONOWICZ: Die Entwürfe für die Piaristenkirche in Prievidza aus dem Generalarchiv des Ordens in Rom
[Návrhy pre piaristický kostol v Prievidzi z generálneho archívu rádu v Ríme]
[The Designs for the Piarist Church in Prievidza from the General Archives of the Order in Rome]
, s. 51-62, 14 obr.
Resumé

Želmíra GRAJCIAROVÁ: Obraz Pietra Staela v zbierkach Galérie mesta Bratislavy
[Das Bild von Pieter Stael in der Sammlungen der Galerie der Stadt Bratislava]
[The Painting by Pieter Stael in the Collections of the Bratislava City Gallery]
, s. 63-66, 5 obr.
Resumé

Marta HERUCOVÁ: Náhrobky Viktora Oskara Tilgnera a ich význam v sepulkrálnom umení
[Viktor Oskar Tilgners Grabmäler und ihre Bedeutung in der Sepulkralkunst]
[Viktor Oskar Tilgner's Tombs and Their Importance in Sepulchral Art]
, s. 67-81, 10 obr.
Resumé

Materiály

Petr FIDLER: Beiträge zu einem Künstler- und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei und Ungarn). Exzerpta aus den Archiven in Preßburg und Tyrnau (I. Teil)
[Príspevky k lexikónu umelcov a umeleckých remeselníkov Podunajska (Rakúsko, Slovensko a Maďarsko). Excerptá z archívov v Bratislave a Trnave (I. časť)]
[Contributions to a Lexicon of Artists and Craftsmen of the Danube Region (Austria, Slovakia and Hungary). Excerptions from the Archives in Bratislava and Trnava (Part I)]
, s. 82-93

Ján BAKOŠ: Bojnický oltár – prehra slovenského dejepisu umenia
[The Bojnice Altar – a Loss of Slovak Art Historiography]
, s. 94-96, 1 obr.