Časopis ARS 28 (1995) 1

Hanna SAMSONOWICZ

Die Entwürfe für die Piaristenkirche in Prievidza aus dem Generalarchiv des Ordens in Rom
[Návrhy pre piaristický kostol v Prievidzi z generálneho archívu rádu v Ríme]
[The Designs for the Piarist Church in Prievidza from the General Archives of the Order in Rome]

(Resumé)

V súvislosti so spracovávaním prameňov k piaristickým kolégiám poľskej provincie sa autorka, vedecká pracovníčka varšavského Ústavu dejín umenia Poľskej akadémie vied, pri svojich študijných pobytoch v rímskom generálnom archíve rádu stretla s dosiaľ neznámymi plánmi z polovice 18. storočia, týkajúcimi sa stavby kolégia a kostola piaristov v Prievidzi. Plány (zaslané zrejme do Ríma na schválenie) sú v archíve omylom zaradené do poľskej rádovej provincie, preto zostali dosiaľ nespracované. Zachycujú náčrty predošlého komplexu zo 17. storočia a návrhy riešenia novostavby kostola s kláštorom, realizovanej na jeho mieste v rokoch 1740 - 1758.

H. Samsonowicz uvažuje o neznámom autorovi projektu neskorobarokovej novostavby kostola, hľadá možné analógie v architektonickej tvorbe polovice 18. storočia v Rakúsku a zaoberá sa iniciatívnou činnosťou rektora prievidzského kolégia, P. Hyacinta Hangkeho, ktorý stavbu viedol.