Časopis ARS 27 (1994) 2

Iva MOJŽIŠOVÁ

Ernst Kallai and Bratislava
[Ernst Kallai a Bratislava]

(Resumé)

Príspevok, prednesený na budapeštianskom zasadnutí "Kállai a umelecká kritika v Nemecku a Maďarsku" (1991) informuje o kontaktoch E. Kállaia s Bratislavou, kde sa na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov oneskorene, ale badateľne presadzovali ohlasy výtvarných avantgárd. Z novovzniknutých periodík orientovaných týmto smerom mal najdlhšie trvanie "Časopis pre umenie, stavbu a interier" Forum, do ktorého Kállai prispieval v rokoch 1932 - 1938. Zatiaľ čo vydavateľ a redaktor časopisu, architekt Andrej Szőnyi videl svojich angažovaných súčasníkov ako predchodcov nového človeka vysnenej budúcnosti, z textov niekdajšieho teoretika maďarského konštruktivizmu a redaktora edície Bauhausbücher už zaznieva príznačná dezilúzia intelektuála tridsiatych rokov. Jeho bioromantická interpretácia umenia hovorila o návrate k "matkám", k "prameňom", k "predobrazom" a zároveň veštila víziu nadchádzajúcej novej katastrofy.

Predtuche vojny sa bratislavské prostredie vtedy ešte bránilo a naďalej verilo v solídne základy pretrvávajúcej československej demokracie. Obzvlášť výrazne sa to prejavovalo na Škole umeleckých remesiel, ktorú Kállai navštívil v r. 1935 a zopakoval tam prednášku o druhej tvári prírody v novom umení, pôvodne prednesenú na pôde Kunstvereinu. Bola to v jeho živote a práci chvíľa zlomu, keď po pätnásťročnom pobyte v Nemecku opäť "emigroval", tentoraz domov - do Budapešti.