Časopis ARS 26 (1993) 2-3

Úvod: International Colloquium TOTALITARIANISMS AND TRADITIONS
Ján BAKOŠ
, s. 99-100

Štúdie

I. Utopias and Iconoclasms

Rudolf CHADRABA:
Bezähmende Symmetrie und triumphale Utopie
[Krotiteľská symetria a triumfálna utópia]
[Taming Symmetry and Triumphant Utopia]
, s. 101-109, 14 obr.

Kai-Uwe HEMKEN: Utopien der "Konstruktivistischen Internationale" (1922)
[Utópie "Konštruktivistickej internacionály" (1922)]
[Utopias of "Constructivist International" (1922)]
, s. 110-117, 12 obr.

Fré ILGEN: From Constructivism to Extensionalism, a Reformation of Utopian Ideas
[Od konštruktivizmu k extenzionalizmu, preformulovanie utopických ideálov]
, s. 118-123, 7 obr.

Andrej KOVALEV: Letters from the Red Star or A Brief Reflection on the Quickest Ways to Improve Human Natura through Properly Organized Structures
[Listy z červenej hviezdy alebo krátka úvaha o najrýchlejších cestách k zdokonaleniu ľudskej povahy prostredníctvom vhodne organizovaných štruktúr a tiež o veľkom prínose architektonických fantázií]
, s. 124-128

Alexander JAKIMOWICZ: Die Umwelt des Steppenkommunismus. Andrej Platonows "Tschewengur"
[Človek a umenie v románe Andreja Platonova "Čevengur"]
[Man and Art in the Novel "Tchevengur" by Andrey Platonow]
, s. 129-134

Dana BOŘUTOVÁ: War Visions of Dušan Jurkovič (Reflections of Totality in the Work of the Humanist)
[Vojnové vízie Dušana Jurkoviča (Odraz totality v diele humanistu)]
, s. 135-143, 12 obr.

II. Utopias and Revivals

Jaroslav KUDRNA:
Italian Fascism and Culture
[Taliansky fašizmus a kultúra]
, s. 144-146

Richard A. ETLIN: Competing Interests: Cautionary Notes on the Notion of Totalitarian Art
[Súťažiace záujmy: varovné poznámky k pojmu totalitné umenie]
, s. 147-154, 12 obr.

Hans-Ernst MITTIG: Totalitäre Architektur des NS-Staates im Vergleich
[Porovnávanie totalitnej architektúry nacistického štátu]
[Totalitarian Architecture of the Nazi State in Comparison]
, s. 155-156

László BEKE: Remarks on Relationship between Art and Policy in Hungary
[Poznámky k vzťahu umenia a politiky v Maďarsku]
, s. 157-159

Vojtěch LAHODA: "The Realm of Poetry" in the Era of Socialist Realism. Vincenc Kramář and Karel Teige on Cubism
["Země Poezie" v čase socialistického realismu. Vincenc Kramář a Karel Teige o kubismu]
, s. 160-165, 4 obr.

Jindřich TOMAN: Medievalism in Czech Progressivist Culture: Notes on the Perseverance of a Totalizing Culture
[Medievalismus v kultuře českého progresivizmu: poznámky k trvání totalizující kultury]
, s. 166-170

Otakar MÁČEL: Rußland – vom vorrevolutionären Klassizismus zum sozialistischen Realismus
[Rusko – od předválečného klasicismu k socialistickému realismu]
[Russia – from Pre-Revolutionary Classicism to Socialist Realism]
, s. 171-178, 5 obr.

Ján BAKOŠ: Strategy of Socialist Realism (A Comment)
[Stratégia socialistického realizmu (Poznámka)]
, s. 179-183

Endre PRAKFALVI: Sztálinváros (Stalin Town). The Paradigm of Socialist Town Planning in Hungary (A Study of Case)
[Sztálinváros (Stalinove Mesto) ako paradigma stavby socialistického mesta v Maďarsku (Prípadová štúdia)]
, s. 184-188, 10 obr.

Pavel HALÍK: Czech Architecture of the Fifties – Unpleasant Memories
[Česká architektura v padesátých letech – nepříjemné vzpomínání]
, s. 189-194, 8 obr.

Katarína BAJCUROVÁ: Heroes and Victims. Some Remarks on the Typology of the Visual Image in Slovak Fine Art from the Period of Socialism
[Hrdinovia a obete. Niekoľko poznámok k typológii vizuálneho obrazu v slovenskom výtvarnom umení obdobia socializmu]
, s. 195-200, 6 obr.

III. Utopias and Anti-utopias

Géza HAJÓS:
Die Schwierigkeiten mit der Demokratisierung des Denkmalbegriffs
[Ťažkosti s demokratizáciou pojmu pamiatka]
[Difficulties with Democratization of the Concept of a Monument]
, s. 201-210

Albert BOIME: Perestroika and the Destabilization of the Soviet Monuments
[Perestrojka a demontáž sovietskych pamätníkov]
, s. 211-226, 11 obr.

Eva MEINERTS: Totalitäres Regime und afrikanische Tradition, am Beispiel des Zaire
[Totalitný režim a africká tradícia, na príklade Zairu]
[Totalitarian Regime and African Tradition, the Example of Zaire]
, s. 227-230

Piotr PIOTROWSKI: Post-modernism and Post-totalitarianism. The Poland Case of the 1970s
[Postmodernizmus a posttotalizmus. Prípad Poľska v 70. rokoch]
, s. 231-242, 11 obr.

Berislav VALUŠEK: Art "For" and "Against". Activist Art in Yugoslavia of the Eighties – Democratic and Totalitarian Options
[Umenie "za" a "proti". Angažované umenie v Juhoslávii osemdesiatych rokov – demokratické a totalitné požiadavky]
, s. 243-248, 4 obr.

Rostislav ŠVÁCHA: New Visions of Modernity
[Nové vize modernosti]
, s. 249-255, 9 obr.