Časopis ARS 40 (2007) 2

Úvod: Ivan GERÁT, s. 121

Štúdie

I.
Vladimir P. GOSS:
Borders of Art History in a Europe without Borders
[Hranice dejín umenia v Európe bez hraníc]
, s. 123-128, 4 obr.
Resumé

Milena BARTLOVÁ: Creating Borders. The Uses of Art Histories in Central Europe
[Vytváření hranic. Užití dějin umění ve střední Evropě]
, s. 129-134
Resumé

Ernő MAROSI: Zwischen Kunstgeographie und historischer Geographie. Das Königreich und der Ständestaat Ungarn im Mittelalter
[Medzi geografiou umenia a historickou geografiou. Uhorsko ako kráľovstvo a stavovský štát v stredoveku]
[Between the Geography of Art and Historical Geography. The Kingdom and the Corporate State of Hungary in the Middle Ages]
, s. 135-143
Resumé

Ján BAKOŠ: Vienna School Disciples and "The New Tasks" of Art History
[Žiaci viedenskej školy a „nové úlohy“ dejín umenia]
, s. 145-155
Resumé

II.
Zsombor JÉKELY:
Regions and Interregional Connections. A Group of Frescoes in the Kingdom of Hungary from around 1420
[Regióny a medziregionálne prepojenia. Skupina fresiek na území Uhorského kráľovstva okolo roku 1420]
, s. 157-167, 4 obr.
Resumé

Marie LIONNET: Borders in Central Europe during the Middle Ages. Some Iconographical Reflections about the Wall Paintings in Hungary
[Hranice v strednej Európe počas stredoveku. Niekoľko ikonografických reflexií o nástennom maliarstve v Uhorsku]
, s. 169-176, 4 obr.
Resumé

Ivan GERÁT: Das Phänomen der Grenze in mittelalterlichen Bildlegenden der Heiligen Elisabeth von Ungarn
[Fenomén hraníc v stredovekých obrazových legendách sv. Alžbety Uhorskej]
[The Phenomenon of Borders in Medieval Pictorial Legends of St. Elizabeth of Hungary]
, s. 177-184, 3 obr.
Resumé

III.
Jeannie J. ŁABNO:
Shifting Borders, Conceptual Identities and Cultural Boundaries. Child Commemoration in Renaissance Poland
[Posúvanie hraníc, konceptuálne identity a kultúrne obmedzenia. Pomníky a náhrobky detí v renesančnom Poľsku]
, s. 185-193, 4 obr.
Resumé

Tadeusz J. ŻUCHOWSKI: Kunstgeschichte zwischen Erinnern und Vergessen. Über Forschungen zur Kunst Preußenlandes
[Dejiny umenia medzi spomínaním a zabúdaním. O výskume umenia Pruska]
[Art History between Remembering and Forgetting. About Research on Prussian Art]
, s. 195-205, 5 obr.
Resumé

Sergiusz MICHALSKI: The Concept of National Art, Problems of Artistic Periphery and Questions of Artistic Exchange in Early Modern Europe
[Koncept národného umenia, problémy umeleckej periférie a otázky umeleckej výmeny v Európe obdobia raného novoveku]
, s. 207-215
Resumé

IV.
Jana ZAPLETALOVÁ:
„Die Alpen als Grenze?“ Bemerkungen zum Studium italienischer Freskomaler auf der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren
[„Alpy jako hranice?“ Postřehy ke studiu italských malířů nástěnných maleb přelomu 17. a 18. století na Moravě]
["The Alps as a Border?" Remarks on the Study of Italian Wall Painters at the Turn of the 17th and 18th Centuries in Moravia]
, s. 217-224, 3 obr.
Resumé

Martin MÁDL: Distinguishing – Similarities – Style. Carpoforo and Giacomo Tencalla in Czech Lands
[Odlišnosti – Podobnosti – Styl. Carpoforo a Giacomo Tencalla v českých zemích]
, s. 225-236, 6 obr.
Resumé

Jozef MEDVECKÝ: Zu den Quellen von Tencallas Malstil
[K prameňom Tencallovho maliarskeho štýlu]
[On Sources of Tencalla’s Painting Style]
, s. 237-244, 5 obr.
Resumé

V.
Marina DMITRIEVA:
Reinventing the Periphery. The Central East European Contribution to an Art Geographical Discourse
[Znovuobjavovanie periférie. Príspevok stredovýchodnej Európy k diskusiám o geografii umenia]
, s. 245-252, 4 obr.
Resumé

Frank-Thomas ZIEGLER: Mitteleuropa im Spiegel der Kunstgeschichtsschreibung am Brukenthalmuseum 1948 – 2006
[Stredná Európa v zrkadle umeleckohistorickej spisby múzea Brukenthal 1948 – 2006]
[Central Europe in the Mirror of Art Historical Writing at Brukenthal Museum 1948 – 2006]
, s. 253-260
Resumé

Joes SEGAL: Ideological Borders and German Art at the Beginning and the End of the Cold War
[Ideologické hranice a nemecké umenie na začiatku a na konci studenej vojny]
, s. 261-267
Resumé

VI.
Tomáš ŠTRAUSS:
Gab es eine, oder zwei Avantgarden? (Zur Diskussion um die treibende Kraft der Kunst des 20. Jahrhunderts)
[Jedna alebo dve avantgardy? (K diskusii o hybnej sile umenia 20. storočia)]
[Was There One or Were There Two Avant-gardes? (To the Discussion about the Driving Force of the 20th Century Art)]
, s. 269-277, 4 obr.
Resumé

Mária ORIŠKOVÁ: Re-writing History, Re-drawing Maps. Central Europe in the Global Story of Art
[Prepisovanie histórie, prekresľovanie máp. Stredná Európa v globálnom príbehu umenia]
, s. 279-285
Resumé

Andrea DOMESLE: Von der Verschiedenheit künstlerischer Ästhetiken und Bildpolitiken sowie kuratorischer Herangehensweisen in der Gegenwartskunstszene Mitteleuropas
[O odlišnosti umeleckých estetík, obrazových politík a kurátorských prístupov na súčasnej umeleckej scéne strednej Európy]
[On Diversity of Artistic Aesthetics, Image Politics and Curatorial Approaches in the Contemporary Art Scene in Central Europe]
, s. 287-292, 7 obr.
Resumé