Časopis ARS 40 (2007) 2

I.
Vladimir P. GOSS

Borders of Art History in a Europe without Borders
[Hranice dejín umenia v Európe bez hraníc]

(Resumé)

Sme svedkami rýchleho zjednocovania Európy a za niekoľko málo rokov sa celá stredná Európa ocitne vo vnútri tej istej hranice. Pre historika umenia je tento moment šancou obráti pohľad späť a prehodnotiť úlohu hraníc v minulosti. Hoci počas stredoveku tu existovali výrazné hranice a bariéry, európsky priestor bol pred premenou na sústavu národných štátov charakteristický vysokou mierou politickej, kultúrnej a náboženskej jednoty. Entity ako rímske a karolínske impérium, či vrcholnostredoveká Európa boli labilné, ale funkčné, keďže boli založené na tvorivej súhre praktických a spirituálnych premís. Podoby vidieckej romaniky severnej, strednej a stredovýchodnej Európy, či rozšírenie ranej gotiky v Karpatskom oblúku, sú výstižnými príkladmi voľnej cirkulácie foriem, respektíve ľudí, ktorí ich šírili, v celoeurópskom merítku.

Dnes žijeme v Európe, akceptujúcej zásady liberálnej demokracie, slobodného trhu a ľudských práv. Naša disciplína, spájajúca strážcov jednej z najvzácnejších zložiek európskej tradície, môže vďaka svojmu postaveniu prispieť novými hodnotami. Kým v sfére politiky spravila Európa obrovský krok východným smerom, na prelomenie umelej hranice na Rýne, hornom Dunaji a západnom pobreží Jadranského mora, vytýčenej západnými vzdelancami, nemá ešte stále dostatočné intelektuálne kapacity. Je teda na nás v strednej a stredovýchodnej Európe tento fakt zmeniť, keďže práve to je podmienkou skutočne bezhraničných dejín umenia v Európe bez hraníc.

Preklad M. Hrdina