Časopis ARS 40 (2007) 2

Marie LIONNET

Borders in Central Europe during the Middle Ages. Some Iconographical Reflections about the Wall Paintings in Hungary
[Hranice v strednej Európe počas stredoveku. Niekoľko ikonografických reflexií o nástennom maliarstve v Uhorsku]

(Resumé)

Príspevok skúma spôsob, akým nás ikonografia uhorského nástenného maliarstva oboznamuje s vnímaním východnej hranice stredovekého kráľovstva, a to predovšetkým obyvateľmi Transylvánie. Ako obzvlášť pozoruhodné sa tu javia stopy kontaktov s byzantskou ikonografiou v nástenných maľbách kostolov latinského rítu. V uhorskom nástennom maliarstve možno badať rozdielne úrovne recepcie byzantských tém. Existujú izolované oblasti recepcie jednej témy tak v Transylvánii (Rumunsko), ako aj v Hornom Uhorsku (Slovensko). Niektoré nástenné maľby dokazujú hlbší prienik do byzantskej kultúry. Kľúčová analýza sa zameriava na vyobrazenie „Posledného súdu“ v kostole v Mugeni (Transylvánia), ktoré, zdá sa, svedčí o úzkych kontaktoch s byzantskou kultúrou a predpokladá existenciu akejsi vzájomnej náboženskej priestupnosti. Ponúka sa tým možnosť voľnejšieho a otvorenejšieho prístupu v úvahách o pojme hranica.

Preklad M. Hrdina