Časopis ARS 40 (2007) 2

Ivan GERÁT

Das Phänomen der Grenze in mittelalterlichen Bildlegenden der Heiligen Elisabeth von Ungarn
[Fenomén hraníc v stredovekých obrazových legendách sv. Alžbety Uhorskej]
[The Phenomenon of Borders in Medieval Pictorial Legends of St. Elizabeth of Hungary]

(Resumé)

Príspevok sa zameriava na geografické, ale aj na sociálne a metafyzické hranice, tematizované obrazovými legendami svätice. Najzaujímavejšie výpovede o význame geografických (resp. politických) hraníc ponúka obraz diplomatickej komunikácie medzi Uhorskom a Durínskom vo veci plánovaného sobáša, ktorému venoval najväčší priestor tzv. Krumlovský kódex a cyklus na chórovom zábradlí špitála sv. Ducha v Lübecku. Prekračovanie sociálnych hraníc, daných dobovými konvenciami a predstavami patrilo k najvýznamnejším a najprovokujúcejším aktivitám svätice. Obrazové cykly túto tému nezobrazovali vždy v súlade s radikálnymi františkánskymi ideálmi. Ako protiváha jednostrannej idealizácie chudobných sa uplatnil obraz žobráčky, sáčucej Alžbetu do blata.

Niekedy zasa dostalo prednosť zobrazenie zázraku, ktorý kompenzoval charitatívne aktivity svätice pred priamym znázornením jej provokujúcich činov. Prekračovanie metafyzických hraníc sa uplatnilo hlavne v obrazoch vízií svätice, zdôrazňujúcej výnimočný status jej osoby napriek tomu, že patrila k laickému stavu. Tomuto obrazovému programu možno porozumie v kontexte náboženských hnutí neskorého stredoveku (devotio moderna). Mnohostranné vzájomné súvislosti uvedených typov hraníc vyplynuli z univerzálnejšieho rámca, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohrávali idey, predstavy a prax cirkvi. Bez tohto nadradeného rámca by sa sotva dalo uskutočniť zrozumiteľné a prakticky relevantné definovanie hraníc.