Časopis ARS 40 (2007) 2

III.
Jeannie J. ŁABNO

Shifting Borders, Conceptual Identities and Cultural Boundaries. Child Commemoration in Renaissance Poland
[Posúvanie hraníc, konceptuálne identity a kultúrne obmedzenia. Pomníky a náhrobky detí v renesančnom Poľsku]

(Resumé)

Téma „hranice“ fascinuje a patrí k tým, ktoré historikom umenia kladú dôležité otázky. Existuje prirodzene mnoho druhov hraníc: ideologické, politické, geografické, kultúrne, konfesionálne – dokonca psychologické, z ktorých všetky môžu ma dopad na umeleckohistorické bádanie, ako tomu bolo aj v prípade môjho vlastného výskumu detských pomníkov v renesančnom Poľsku. V prípade tejto štúdie, analyzujúcej konkrétny problém, vyberám z môjho výskumu špecifické príklady, prostredníctvom ktorých sa dotýkam problému hraníc a jeho dopadu na umeleckohistorické bádanie. Osobitnú pozornosť stručne venujem niekoľkým metodologickým problémom, ktoré otázka hraníc do môjho výskumu vniesla, a predkladám vlastný pokus o ich riešenie. Zdá sa, že kultúrne hranice tu vystupujú ako zmysluplnejšie než hranice geopolitické alebo etnické. Prostredníctvom ilustrácií poukazujem na dva príklady motívu prekračujúceho kultúrne hranice a prispôsobujúceho sa miestnym kultúrnym podmienkam.

Preklad M. Hrdina