Časopis ARS 40 (2007) 2

Sergiusz MICHALSKI

The Concept of National Art, Problems of Artistic Periphery and Questions of Artistic Exchange in Early Modern Europe
[Koncept národného umenia, problémy umeleckej periférie a otázky umeleckej výmeny v Európe obdobia raného novoveku]

(Resumé)

Príspevok sa zaoberá otázkami nacionality umenia, vzťahmi centra a periférie a mechanizmami transferu umeleckých foriem v Európe obdobia rokov 1450 – 1700. Poukazuje na traktovanie predmetných problémov v prácach historikov a teoretikov umenia od Giorgia Vasariho cez Heinricha Wölflina a Wilhelma Pindera až po Ljubo Karamana. V dvoch podkapitolách sú následne voľne sledované myšlienky spochybňujúce koncept národného umenia (Paul Frankl). Prvá je venovaná dvom pokusom analyzovať anglické umenie ako výraz anglického životného štýlu (Nikolaus Pevsner), či anglického ducha (Dagobert Frey), pričom v závere je zvažovaná možnosť zahrnú anglické umenie pred polovicou 18. storočia pod kategóriu umenia periférie. Druhá podkapitola rozoberá problematiku periférneho umenia pobrežných pásiem (Baltik, Benelux, západné Stredomorie), charakteristických bohatou výmenou umeleckých foriem, transcendujúcou akékoľvek pokusy o definovanie národných umeleckých schém.

Výber a preklad M. Hrdina