Časopis ARS 40 (2007) 2

IV.
Jana ZAPLETALOVÁ

„Die Alpen als Grenze?“ Bemerkungen zum Studium italienischer Freskomaler auf der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren
[„Alpy jako hranice?“ Postřehy ke studiu italských malířů nástěnných maleb přelomu 17. a 18. století na Moravě]
["The Alps as a Border?" Remarks on the Study of Italian Wall Painters at the Turn of the 17th and 18th Centuries in Moravia]

(Resumé)

Příspěvek se věnuje současnému stavu bádání o vybraných, původem italských autorech nástěnných maleb, kteří působili v průběhu 17. a 18. století na Moravě a zároveň na území dalších států střední Evropy, ve Slovinsku a jižním Německu. Poukazuje na neudržitelnost dosavadní praxe v přístupu ke studiu těchto malířů v rámci českých dějin umění, „uzavírání“ jejich díla podle současného politického uspořádání Evropy a na odlišnost (v mnoha případech značnou) v náhledu na dílo konkrétního malíře v jednotlivých oblastech jeho působení, mnohdy způsobené špatným stavem dochování maleb. Jakoby si dějiny umění každého z dnešních států, na jehož území daný malíř pracoval, vytvářely vlastní a do jisté míry izolovaný náhled na jeho tvorbu: „obraz“ určený hranicemi naší dosavadní jazykové vybavenosti, dosažitelností cizí odborné literatury, periodik, znalostí obrazového materiálu jiných oblastí a také síly domácí umělecko-historické tradice, mnohdy s nacionalistickým podtextem. Tato síť hranic, odlišná od té, která existovala kolem roku 1700, ve své současné podobě determinuje naše možnosti výzkumu a ovlivňuje náš přístup ke starému materiálu. Komplikuje rovněž možnosti obsáhnout a uchopit tyto malíře v celistvosti jejich tvorby a zapříčiňuje mnoho zavádějících a mylných interpretací, zde alespoň ukázkově zmíněných na několika konkrétních případech malířů Andrey Lanzaniho, Carpofora Tencally, Innocenza Montiho nebo Simone Gionimy. Rovněž se jeví jako potřebné vyhnout se do budoucna nežádoucímu a většinou nezáměrnému nastavení jedné kvalitativní laky, která by se stala měřítkem pro všechny země, kde konkrétní malíř pracoval, a naopak klást důraz na porozumění subtilnějším uměleckým vazbám daného kraje (nikoli státu) a významu, jaký měly a mají konkrétní malby pro určitou oblast.