Časopis ARS 40 (2007) 2

Martin MÁDL

Distinguishing – Similarities – Style. Carpoforo and Giacomo Tencalla in Czech Lands
[Odlišnosti – Podobnosti – Styl. Carpoforo a Giacomo Tencalla v českých zemích]

(Resumé)

Tento příspěvek je věnován problému rozlišení a podobnosti v uměleckohistorické teorii a praxi. Pojem „hranice“ je obvykle chápán v geografickém smyslu. Tento pojem však zároveň vytváří významný metaforický základ pro pojetí podobnosti. Zkoumání podobnosti mezi uměleckými díly pak představuje důležitý nástroj uměleckohistorické činnosti. Jako příklad uvádíme přehled díla dosud téměř neznámého malíře Giacoma Tencally, závislého na vzorech jeho příbuzného, malíře Carpofora Tencally (právě jemu byly Giacomovy malby dosud připisovány). Správné rozlišení mezi podobnostmi a rozdíly v dílech obou malířů vedlo nejen k upřesnění autorství a datace některých uměleckých děl, ale také k úvahám o povaze uměleckých objednávek ve druhé polovině 17. století.

Problém podobnosti bývá prezentován na příkladu jasně ohraničených množin předmětů se shodnými znaky. Někteří myslitelé dvacátého století však v této věci navrhli řešení jiná. Zvláště inspirativní byl v této věci především Wittgensteinův koncept rodinné podobnosti a teorie prototypů, který později zavedla Eleanor Rosch. Otázkou podobnosti se ve svém zkoumaní metaforického pojetí světa nedávno zabývali také George Lakoff a Mark Johnson. Lepší poznání těchto přístupů k problému podobnosti a hlubší reflexe zkoumání podobnosti v uměleckohistorické praxi by v budoucnu zřejmě mohly přinést také nové formulování problému formální analýzy.