Časopis ARS 40 (2007) 2

V.
Marina DMITRIEVA

Reinventing the Periphery. The Central East European Contribution to an Art Geographical Discourse
[Znovuobjavovanie periférie. Príspevok stredovýchodnej Európy k diskusiám o geografii umenia]

(Resumé)

Pri revíziách geografie dejín umenia zohráva dôležitú úlohu hodnotenie vzťahu centra a periférie. Pokusy o odstránenie hierarchizácie umeleckohistorického myslenia narábajú popri označeniach „umelecký región“ či „krajina umenia“ („Kunstlandschaft“) aj s pojmami ako „periféria“, „umelecká provincia“ či „provinčnosť“, pričom sa dá pozorovať doceňovanie významu periférie. Z tohto zorného uhla sa dá kriticky prehodnotiť príspevok stratégií písania dejín umenia vo vzťahu k moderne v stredovýchodnej a východnej Európe. Ako príklad tu slúži pohľad výskumu na definovanie pozícií stredoeurópskej a východoeurópskej avantgardy (umelecká výmena; centrá na perifériách; národná alebo „vernakulárna“ avantgarda) ako aj na polarizáciu západného a východného umenia pred rozpadom východného bloku.

Preklad I. Gerát