Časopis ARS 40 (2007) 2

Frank-Thomas ZIEGLER

Mitteleuropa im Spiegel der Kunstgeschichtsschreibung am Brukenthalmuseum 1948 – 2006
[Stredná Európa v zrkadle umeleckohistorickej spisby múzea Brukenthal 1948 – 2006]
[Central Europe in the Mirror of Art Historical Writing at Brukenthal Museum 1948 – 2006]

(Resumé)

V postkomunistických štátoch sa múzeá ešte často vyznačujú charakterom „národnej ustanovizne“, akéhosi média národného sebapotvrdzovania. Po reštitúcii múzea Brukenthal v prospech evanjelickej cirkvi a. v. (2005) sa toto „národné múzeum“ muselo vyrovnať s nevyhnutnosťou novej definície vlastného kultúrnopolitického programu. Príspevok obhajuje tézu, že jeden z prostriedkov muzeálnej didaktiky, používaný dejepisom umenia komunistického obdobia, prežíva do dnešnej doby: dekontextualizácia umeleckých diel vo výstavnom priestore, t. j. pestovanie formalistického pohľadu na úkor skúmania sociológie umenia alebo dejín kultúry. Pokúša sa ukázať, že keď sa najnovšie v priebehu reštitúcie objavila na verejnosti otázka premietnutia účasti muzeálnych fondov a v konečnom dôsledku aj celého regiónu Sedmohradska na kultúrnom horizonte „strednej Európy“ do sprostredkovania umeleckého dedičstva múzeom, znamenalo to jeden z prvých krokov ku zmene kurzu smerom od zastaranej kultúrnej politiky národného sebapotvrdzovania.

Preklad I. Gerát