Časopis ARS 40 (2007) 2

Andrea DOMESLE

Von der Verschiedenheit künstlerischer Ästhetiken und Bildpolitiken sowie kuratorischer Herangehensweisen in der Gegenwartskunstszene Mitteleuropas
[O odlišnosti umeleckých estetík, obrazových politík a kurátorských prístupov na súčasnej umeleckej scéne strednej Európy]
[On Diversity of Artistic Aesthetics, Image Politics and Curatorial Approaches in the Contemporary Art Scene in Central Europe]

(Resumé)

Príspevok opisuje skúsenosti s realizáciou putovnej výstavy „O tektonike dejín“, ktorú autorka pripravila v spolupráci s viedenským umelcom Martinom Krennom. Výstava, zameraná na obrazové interpretácie nedávnych dejín, sa konala najskôr v Grazi. Pri jej reprízach v Ústí nad Labem a v Gdaňsku doplnili miestni kurátori (Michal Koleček a Aneta Szyłak) diela podľa vlastného výberu. V odlišných podobách výstavy, realizovanej medzinárodným tímom kurátorov, sa tak prejavila špecifická estetická aj politická senzibilita rozličných národných prostredí, ako aj individuálne prístupy kurátorov. Vznikol tak priestor na výmenu skúseností o hraniciach, ktoré dodnes rozdeľujú strednú Európu.

Výber a preklad I. Gerát