Časopis ARS 22 (1989) 1

Štúdie

Ján BAKOŠ: Sociálne revolúcie a umelecké tradície
[Social Revolutions and Traditions of Art]
, s. 9-22

Dana BOŘUTOVÁ: Sociálna motivácia v architektonickom koncepte (Náčrt interpretácií francúzskej revolučnej architektúry)
[Social Motivation in the Architectural Concept (Outline of an Interpretation of French Revolutionary Architecture)]
, s. 23-35, 8 obr.

Katarína BAJCUROVÁ: Plán monumentálnej propagandy – k evolúcii leninskej idey
[Plan of a Monumental Propaganda – on the Evolution of the Leninist Idea]
, s. 37-48, 9 obr.

Oskár ČEPAN: Tvorivá iniciatíva V. J. Tatlina
[V. Y. Tatlin's Creative Iniative]
, s. 49-60, 4 obr.

Fedor KRESÁK: Sovietska porevolučná architektonická avantgarda a súčasnosť
[Soviet Post-Revolutionary Architectural Avantgarde and the Present]
, s. 61-73, 12 obr.

Iva MOJŽIŠOVÁ: Dve cesty od tvorby k odboju. Grete Schütteová-Lihotzká a Irena Blühová
[Two Ways from Creation to Resistance. Grete Schütte-Lihotzky and Irena Blühová]
, s. 75-84, 9 obr.

Vladimír ŠLAPETA: Le Corbusier a česká architektonická avantgarda
[Le Corbusier and Czech Architectural Avantgarde]
, s. 85-106, 19 obr.