Časopis ARS 21 (1988) 2

Štúdie

Heřman KOTRBA: O zmluvách a mierach výtvarných diel neskorej gotiky a renesancie
[Über Verträge und Maße der Kunstwerke aus der Zeit der Spätgotik und der Renaissance]
[Of Contracts and Measures of Works of Art in the Late Gothic and the Renaissance]
, s. 7-25, 6 obr.

Ingrid CIULISOVÁ: Výtvarná výzdoba hornej rímsy bardejovskej radnice
[Die Dekoration des oberen Gesimmses des Rathauses in Bardejov]
[The Decoration of the Upper Cornice of the Town Hall in Bardejov]
, s. 27-37, 7 obr.

Ivan RUSINA: Ikonografia bratislavskej plastiky 17. a 18. storočia
[Ikonographie der Plastik des 17. und 18. Jahrhunderts in Bratislava]
[The Iconography of 17th and 18th Century Sculpture in Bratislava]
, s. 39-55, 11 obr.

Štefan HOLČÍK: Karolova brána Bratislavského hradu
[Der Karlstor der Burg von Bratislava]
[The Charles’s Gate of Bratislava Castle]
, s. 57-64, 6 obr.

Katarína ZÁVADOVÁ: Klasicista Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778). K výskytu jeho diel na Slovensku
[Der Klassizist Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778). Zum Vorkommen seiner Werke in der Slowakei]
[Classicist Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778). Some Reflections on the Occurrence of His Works in Slovakia]
, s. 65-86, 14 obr.

Mária MALÍKOVÁ: Neznáme diela J. K. Mervilla v Galérii hl. mesta Bratislavy
[Unbekannte Werke von G. K. Merville in der Städtischen Galerie in Pressburg (Bratislava)]
[Unknown Works by G. K. Merville in the Bratislava City Gallery]
, s. 87-104, 14 obr.