Časopis ARS 20 (1987) 1

Štúdie

Katarína BAJCUROVÁ: Výtvarné výrazové východiská a prostriedky syntézy architektúry a sochárstva
[Creative Premises of Expression and Means of Syntesizing Architecture and Sculpture]
, s. 7-18, 4 obr.

Hana PETROVÁ: Slovenské maliarstvo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov - pokus o analýzu jeho názorových a vývojových vrstiev
[Slovak Painting of the Seventies and Eighties - an Attempt at an Analysis of Its Conceptual and Developmental Strata]
, s. 19-32, 8 obr.

Ján ABELOVSKÝ: Mladé slovenské maliarstvo sedemdesiatych rokov (Bezkonfliktová generácia?)
[The Young Slovak Painting of the Seventies (A Conflict-Free Generation?)]
, s. 33-43, 6 obr.

Marian VÁROSS: Vincent Hložník, s. 45-63, 13 obr.

Marián VESELÝ: Slovenské knižné umenie a ilustrácia 1948 - 1985
[Slovak Book Art and Illustration 1948 - 1985]
, s. 65-95, 15 obr.