Časopis ARS 17 (1983) 1

Štúdie

Ján ABELOVSKÝ: K dialektike vývinu modernej slovenskej maľby (Vzťah regionalizmu a historizmu v slovenskom ľudovožánrovom maliarstve)
[On Dialectics of the Development of Modern Slovak Painting (Relationship between Regionalism and Historicism in Slovak Folk-Genre Painting)]
, s. 7-24, 10 obr.

Ján ABELOVSKÝ: Svetonázorová dialektika slovenského moderného maliarstva (Človek a svet v slovenskej medzivojnovej maľbe)
[Ideological Dialectics of Slovak Modern Painting (Man and the World in Slovak Interwar Painting)]
, s. 25-42, 4 obr.

Zuzana BARTOŠOVÁ: Roky po Oslobodení ako pokračovanie pokrokových tradícií v slovenskom umení (Maľba, grafika a kresba 1945 - 1948)
[The Post-Liberation Years as a Continuation of Progressive Traditions in Slovak Art (Painting, Graphics and Drawing 1945 - 1948)]
, s. 43-60, 9 obr.

Viera LUXOVÁ: K vývinu a problémom súčasnej maliarskej tvorby v architektúre
[Development and Problems of Contemporary Painting in Architecture]
, s. 61-74, 9 obr.

Hana PETROVÁ: Problematika portrétu v slovenskom maliarstve sedemdesiatych rokov (Príspevok k analýze a typológii)
[Problems of Portrait in Slovak Painting of the Seventies (Contribution to Analysis and Typology)]
, s. 75-84, 9 obr.

Materiály

Anna GLASOVÁ: Doplnok k bibliografii prác Alžbety Güntherovej-Mayerovej
[Supplement to the Bibliography of Alžbeta Güntherová-Mayerová]
, s. 85-86