Časopis ARS 39 (2006) 2

Štúdie

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej v Banskej Štiavnici a jeho význam pre podobu a rozvoj barokového umenia v meste (roky 1649 – 1718)
[Das Wirken der Gesellschaft Jesu in Banská Štiavnica/Schemnitz und ihre Bedeutung für die Gestaltung und Entwicklung der barocken Kunst in der Stadt (Jahre 1649 – 1718)]
[The Work of the Society of Jesus in Banská Štiavnica/Schemnitz and Its Importance for the Design and Development of Baroque Art in the City (Years 1649 – 1718)]
, s. 131-172, 14 obr.
Resumé

Barbara BALÁŽOVÁ: Zabudnutý mecén barokového umenia stredoslovenských banských miest Jozef Andrej Wenzl barón von Sternbach
[Forgotten Donator of the Baroque Art in the Area of Central Slovakian Mining Towns Joseph Andreas Wenzl the Count of Sternbach]
, s. 173-184, 6 obr.
Resumé

Orsolya BUBRYÁK: Ein bürgerlicher Mäzen in dem 17. Jahrhundert: Johannes Weber (1612 – 1684), Stadtrichter von Prešov
[Meštiansky mecenát v 17. storočí: Ján Weber (1612 – 1684), prešovský richtár]
[A Burgher Patron in the 17th Century: Johannes Weber (1612 – 1684), Mayor of Prešov]
, s. 185-198, 9 obr.
Resumé

Jozef MEDVECKÝ: Inšpirácia grafickými predlohami v maliarstve 17. storočia na Slovensku
[Die Inspiration durch graphische Vorlagen in der Malerei des 17. Jahrhunderts in der Slowakei]
[The Inspiration by Graphic Works in the Painting of the 17th Century in Slovakia]
, s. 199-212, 10 obr.
Resumé

Materiály

Marek PUČALÍK: Projekt k založení křižovnické komendy v Bratislave a historické pozadí
[The Commendam and Church of St. Joseph of the Czech Order of the Knights of the Cross with Red Star Built in Bratislava]
, s. 213-225, 5 obr.
Resumé

Radoslav RAGAČ: Neznáme maliarske objednávky príležitostnej heraldickej reprezentácie pri pohreboch cirkevných hodnostárov do polovice 18. storočia vo fonde Súkromný archív Bratislavskej kapituly
[Unbekannte malerische Bestellungen der gelegentlichen (ephemerischen) Repräsentationswappen bei den Pressburger Begräbnissen der Pressburger Kanoniker bis die Mitte des 18. Jahrhunderts im Privatsarchiv des Pressburger Domkapitel]
[Unknown Orders of Paintings of Occasional Heraldic Representation at Funerals of Church Officials until the Mid-18th Century in the Private Archives of Bratislava Canonry]
, s. 226-232, 4 obr.
Resumé

Miloslava BODNÁROVÁ – Katarína CHMELINOVÁ: Umelci a umeleckí remeselníci Prešova v 16. - 18. storočí
[Prešov Artists and Artificers from the 16th to the 18th Century]
, s. 233-262, 4 obr.
Resumé

Recenzie

Ivan GERÁT: Tri ikonografické stretnutia s Bibliou (Jan Royt: Slovník biblické ikonografie. Praha 2006; Ivan Rusina - Marian Zervan: Príbehy Starého zákona. Bratislava 2006; Lubomír Jan Konečný: Za horou najdeš údolí. Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance. Praha 2005), s. 263-267